L3 banner studium new

Atestácie pedagogických a odborných zamestnancov škôl

Prvá a druhá atestácia pedagogických a odborných zamestnancov je overením získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca a príslušnú kategóriu odborného zamestnanca, ktorí ich získali kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním a výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odborných činností.
Na UKF uskutočňuje atestácie pedagogických a odborných zamestnancov:
Pedagogická fakulta: pre kategórie pedagogických a odborných zamestnancov:
 • učiteľ materskej školy
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • učiteľ základnej umeleckej školy
 • učiteľ jazykovej školy
 • majster odbornej výchovy
 •  vychovávateľ
 • školský tréner
 • pedagogický asistent
 • školský špeciálny pedagóg
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
 • kariérový poradca
Filozofická fakulta: pre kategórie pedagogických zamestnancov:
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 • učiteľ jazykovej školy.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color