L3 banner studium new

Organizácia vzdelávania na U3V

Výučba v 1. ročníku začína v októbri príslušného akademického roka. Presný dátum zápisu a zahájenia vzdelávania oznámi univerzita uchádzačom v druhej polovici septembra na základe platnej prihlášky, ktorú je potrebné poslať do 1. septembra 2024 na adresu uvedenú v prihláške. Podmienkou pre zapísanie na vzdelávanie je preukázaná úhrada za vzdelávanie pri zápise na vzdelávanie. Pokyny k úhrade sú uchádzačom zasielané poštou na adresu uvedenú v prihláške.
Poplatok za celý akademický rok je 120 €, pre dôchodcov a ZŤP 80 €. V prípade, že si chce záujemca o štúdium uplatniť zľavnené školné ako ZŤP, k prihláške prosíme zaslať aj neoverenú fotokópiu preukazu ZŤP. Prijímacie skúšky sa na jednotlivé vzdelávacie programy U3V nekonajú. Študijný plán a termíny konania jednotlivých prednášok oznámi univerzita každému študentovi po prijatí na vzdelávanie. Vzdelávanie v danom vzdelávacom programe sa otvára za predpokladu dostatočného počtu uchádzačov. Vzdelávanie trvá 1, 2 alebo 3 roky, podľa zvoleného vzdelávacieho programu. Výučba sa realizuje dvakrát do mesiaca. Vzdelávanie končí v súlade s podmienkami definovanými v opise jednotlivých vzdelávacích programov. Absolventom univerzita vydá osvedčenie.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color