L3 banner studium new

Organizácia vzdelávania na U3V

Výučba v 1. ročníku začína v októbri príslušného akademického roka, presný dátum zápisu a zahájenia vzdelávania oznámi univerzita uchádzačom v prvej polovici septembra na základe platnej prihlášky, ktorú je potrebné poslať do 15. augusta príslušného kalendárneho roka (na adresu uvedenú v prihláške). Podmienkou pre zapísanie na vzdelávanie je preukázaná úhrada za vzdelávanie pri zápise na vzdelávanie. Pokyny k úhrade sú uchádzačom zasielané poštou na adresu uvedenú v prihláške. Poplatok za celý akademický rok je 65,- €, pre dôchodcov a ZŤP 45,- €. V prípade, že si chce záujemca o štúdium uplatniť zľavnené školné, k prihláške prosíme zaslať aj fotokópiu OP (v prípade dôchodcov) a/alebo fotokópiu preukazu ZŤP (v prípade invalidov) (nemusia byť overené). Prijímacie skúšky sa na jednotlivé vzdelávacie programy U3V nekonajú. Študijný plán a termíny konania jednotlivých prednášok oznámi univerzita každému študentovi po prijatí na vzdelávanie. Vzdelávanie v danom vzdelávacom programe sa otvára za predpokladu dostatočného počtu uchádzačov.
Vzdelávanie trvá 3 roky, výučba sa realizuje dvakrát do mesiaca. Výučba v prvom semestri je spoločná pre všetkých uchádzačov – Úvod do štúdia U3V. Od letného semestra v prvom ročníku vzdelávania študenti študujú podľa vzdelávacieho programu, na ktorý sa prihlásili (každý vzdelávací program samostatne). Vzdelávanie končí v súlade s podmienkami definovanými v opise jednotlivých vzdelávacích programov. Absolventom univerzita vydá osvedčenie, ktoré im bude odovzdané na slávnostnej promócii.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo