L3 banner studium new

Organizácia vzdelávania na U3V

Výučba v 1. ročníku začína v októbri príslušného akademického roka, presný dátum zápisu a zahájenia vzdelávania oznámi univerzita uchádzačom v prvej polovici septembra na základe platnej prihlášky, ktorú je potrebné poslať do 31. augusta príslušného kalendárneho roka (na adresu uvedenú v prihláške). Podmienkou pre zapísanie na vzdelávanie je preukázaná úhrada za vzdelávanie pri zápise na vzdelávanie. Pokyny k úhrade sú uchádzačom zasielané poštou na adresu uvedenú v prihláške. Poplatok za celý akademický rok je od 100 € do 120 €, pre dôchodcov a ZŤP od 65 € do 80 €, podľa zvoleného vzdelávacieho programu. V prípade, že si chce záujemca o štúdium uplatniť zľavnené školné ako ZŤP, k prihláške prosíme zaslať aj neoverenú fotokópiu preukazu ZŤP. Prijímacie skúšky sa na jednotlivé vzdelávacie programy U3V nekonajú. Študijný plán a termíny konania jednotlivých prednášok oznámi univerzita každému študentovi po prijatí na vzdelávanie. Vzdelávanie v danom vzdelávacom programe sa otvára za predpokladu dostatočného počtu uchádzačov.
Vzdelávanie trvá 1, 2 alebo 3 roky, podľa zvoleného vzdelávacieho programu. Výučba sa realizuje dvakrát do mesiaca. Výučba trojročných vzdelávacích programov je v prvom semestri spoločná pre všetkých uchádzačov – Úvod do štúdia U3V. Od letného semestra v prvom ročníku vzdelávania trojročných vzdelávacích programov študenti študujú podľa vzdelávacieho programu, na ktorý sa prihlásili (každý vzdelávací program samostatne). Vzdelávanie končí v súlade s podmienkami definovanými v opise jednotlivých vzdelávacích programov. Absolventom univerzita vydá osvedčenie, ktoré im bude odovzdané na slávnostnej promócii.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo