L3 banner studium new

Zápis na štúdium

Ak je uchádzač o štúdium prijatý v prijímacom konaní a bola mu táto skutočnosť oznámená rozhodnutím dekana, môže sa na štúdium príslušného študijného programu zapísať podľa pokynov, ktoré mu oznámila fakulta, na ktorú bol prijatý.
Zápisom na štúdium sa uchádzač stáva študentom Univerzity Konštantína Filozofa. Dňom zápisu nadobúda právne postavenie študenta v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách, ku ktorému sa viažu definované práva a povinnosti. Práva a povinnosti študenta UKF upravuje Študijný poriadok UKF.
Procesuálnou súčasťou zápisu do prvého ročníka a následne do ďalších ročníkov štúdia je zápis jednotlivých predmetov študijného plánu.
Ak sa študent nezapíše na nasledujúci akademický rok na štúdium a neurobí tak ani po výzve príslušnej fakulty, považuje sa tento postup študenta za zanechanie štúdia.
 
Elektronický zápis na štúdium
Na štúdium je možné zapísať sa elektronicky.
Postup pri elektronickom zápise študenta prvého ročníka:
1. Prihláste sa do AIS. Na prihlásenie použite prihlasovacie údaje, ktoré ste použili pri tvorbe elektronickej návratky a boli vám zaslané v rozhodnutí o prijatí.
2. Vytvorte si elektronický zápis a potvrďte zápisový list.
Po potvrdení zápisu:
  • Vytlačte z AIS zápisový list a vlastnoručne podpíšte (v pravom dolnom rohu).
  • Vytlačte z AIS čestné vyhlásenie študenta, vyplňte aktuálne údaje perom a vlastnoručne podpíšte.
  • Priložte overené kópie dokladov o predchádzajúcom vzdelaní (stredoškolskom alebo vysokoškolskom). V prípade zahraničného študenta je potrebné doručiť okrem úradne overeného dokladu aj rozhodnutie o uznaní dokladu v SR. Bližšie informácie nájdete na webovom sídle ministerstva školstva.
Uvedené dokumenty zašlite na adresu študijného oddelenia fakulty, na ktorú ste boli prijatý. Na základe zaslaných dokumentov Vám študijné oddelenie zrealizuje úplný zápis v AIS.
3. Potvrďte si predmety, ktoré chcete študovať v príslušnom semestri.
Postup pri elektronickom zápise študenta vyššieho ročníka:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color