L3 banner studium new

Zápis na štúdium

Ak je uchádzač o štúdium prijatý v prijímacom konaní a bola mu táto skutočnosť oznámená rozhodnutím dekana, môže sa na štúdium príslušného študijného programu zapísať podľa pokynov, ktoré mu oznámila fakulta, na ktorú bol prijatý.
Zápisom na štúdium sa uchádzač stáva študentom Univerzity Konštantína Filozofa. Dňom zápisu nadobúda právne postavenie študenta v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách, ku ktorému sa viažu definované práva a povinnosti. Práva a povinnosti študenta UKF upravuje Študijný poriadok UKF.
Procesuálnou súčasťou zápisu do prvého ročníka a následne do ďalších ročníkov štúdia je zápis jednotlivých predmetov študijného plánu.
Ak sa študent nezapíše na nasledujúci akademický rok na štúdium a neurobí tak ani po výzve príslušnej fakulty, považuje sa tento postup študenta za zanechanie štúdia.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo