L3-banner-univerzita

Prorektorka pre vzdelávanie

Prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre ročníky 5. – 12. v aprobácii pedagogika – psychológia v roku 2001. Doktorandské štúdium absolvovala v študijnom odbore pedagogika v roku 2004 a v roku 2008 sa v odbore pedagogika habilitovala. Od roku 2005 pôsobí na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. V rokoch 2010 – 2018 pôsobila vo funkcii prodekanky pre vzdelávanie na Pedagogickej fakulte.
Výskumne sa venuje oblasti stimulácie intelektového potenciálu a komplexného rozvoja osobnosti nadaných detí v školskom i mimoškolskom prostredí, kompetenčnému profilu učiteľa, rozvoju psychodidaktických, diagnosticko-hodnotiacich a intervenčných kompetencií učiteľa, pregraduálnej príprave učiteľov a pedagogickej praxi, vyučovacím stratégiám vzťahujúcim sa k stimulácii kritického a tvorivého myslenia žiakov, diverzite v edukačnom procese a inkluzívnemu vzdelávaniu.
Je garantkou študijného programu učiteľstvo pedagogiky v kombinácii, spolugarantkou doktorandského študijného programu pedagogika, spolugarantkou habilitačného a vymenúvacieho konania za profesora v odbore pedagogika a školiteľkou v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore pedagogika a predškolská a elementárna pedagogika. Pôsobí ako členka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore pedagogika na PF UKF a v odbore predškolská a elementárna pedagogika na PF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je členkou viacerých redakčných rád vedeckých časopisov, odborných a posudzovateľských komisií, členkou Vedeckej rady Štátneho pedagogického ústavu a externou členkou Akreditačnej rady MŠVVŠ SR.
Prorektorkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je od 10. júla 2018.
Kontakt
Oddelenie pre vzdelávanie
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra
Mgr. Jana Kečkešová
duchovicova web
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
prorektorka pre vzdelávanie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo