L3-banner-univerzita

Prorektorka pre vzdelávanie

Prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre ročníky 5. – 12. v aprobácii pedagogika – psychológia v roku 2001. Doktorandské štúdium absolvovala v študijnom odbore pedagogika v roku 2004 a v roku 2008 sa v odbore pedagogika habilitovala. Od roku 2005 pôsobí na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. V rokoch 2010 – 2018 pôsobila vo funkcii prodekanky pre vzdelávanie na Pedagogickej fakulte.
Výskumne sa venuje oblasti stimulácie intelektového potenciálu a komplexného rozvoja osobnosti nadaných detí v školskom i mimoškolskom prostredí, kompetenčnému profilu učiteľa, rozvoju psychodidaktických, diagnosticko-hodnotiacich a intervenčných kompetencií učiteľa, pregraduálnej príprave učiteľov a pedagogickej praxi, vyučovacím stratégiám vzťahujúcim sa k stimulácii kritického a tvorivého myslenia žiakov, diverzite v edukačnom procese a inkluzívnemu vzdelávaniu.
Je garantkou študijného programu učiteľstvo pedagogiky v kombinácii, spolugarantkou doktorandského študijného programu pedagogika, spolugarantkou habilitačného a vymenúvacieho konania za profesora v odbore pedagogika a školiteľkou v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore pedagogika a predškolská a elementárna pedagogika. Pôsobí ako členka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore pedagogika na PF UKF a v odbore predškolská a elementárna pedagogika na PF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je členkou viacerých redakčných rád vedeckých časopisov, odborných a posudzovateľských komisií, členkou Vedeckej rady Štátneho pedagogického ústavu a externou členkou Akreditačnej rady MŠVVŠ SR.
Prorektorkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je od 10. júla 2018.
Kontakt
Oddelenie pre vzdelávanie
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra
duchovicova web
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
prorektorka pre vzdelávanie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color