L3 banner studium new

Organizácia štúdia

Akademický rok podľa platnej vysokoškolskej legislatívy trvá od 1. septembra do 31. augusta a na Univerzite Konštantína Filozofa sa člení na dva semestre, v niektorých programoch na tri trimestre. Časové charakteristiky trvania semestrov a trimestrov upravuje harmonogram akademického roka.
Uchádzač o štúdium sa stane študentom univerzity dňom zápisu na štúdium. Nasleduje imatrikulácia, slávnostný obrad, pri ktorom je študent symbolicky zapísaný do matriky študentov univerzity. Zároveň sľubuje, že bude plniť študijné povinnosti a rešpektovať morálne záväzky voči univerzite a fakulte tak, aby jeho činnosť prinášala všestranný úžitok. Procesuálnou súčasťou zápisu do prvého ročníka, a následne do ďalších ročníkov štúdia, je zápis jednotlivých predmetov študijného plánu.
Popri získavaní teoretických vedomostí sú dôležitou súčasťou štúdia aj odborné praxe. Pedagogická prax je integrálnou súčasťou učiteľskej prípravy. Predstavuje pre študentov možnosť pozorovať činnosť skúsených učiteľov, využiť a overiť nadobudnuté teoretické poznatky a didaktické zručnosti, konfrontovať ich s edukačnou realitou a na základe reflektovanej skúsenosti si vytvárať individuálnu koncepciu vyučovania. Do kontaktu s realitou praxe iných ako učiteľských študijných programov uvádza študentov odborná prax.
Základnou podmienkou úspešného ukončenia štúdia vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia je vypracovanie a obhajoba záverečnej práce. Záverečná práca a jej obhajoba je predmetom štátnej skúšky.
Úspešné absolvovanie štátnej skúšky je predpokladom pre riadne ukončenie štúdia. Promócie sú slávnostným akademickým obradom udeľovania diplomu absolventom štúdia.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color