L3-banner-univerzita

Etická komisia

Etická komisia je poradným orgánom rektora, ktorej poslaním je posudzovanie opodstatnenosti pripravovaného experimentálneho výskumu v pedagogických vedách, vedách o športe a biomedicínskom výskume na UKF, ochrana zdravia, práv a dôstojnosti osôb zúčastňujúcich sa výskumu v uvedených oblastiach, posudzovanie konania zamestnancov podľa etického kódexu UKF. Zároveň má vo svojej pôsobnosti tvorbu a implementáciu politiky rodovej rovnosti na UKF. Predsedom Etickej komisie je spravidla prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť, členmi sú zástupcovia fakúlt.
Predseda
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Členovia
doc. Mgr. Henrich Grežo, PhD. – FPVaI
Mgr. Jozef Palitefka, PhD. – FF
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. – FSVaZ
prof. RNDr. František Strejček, PhD. – FPVaI
prof. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. – FSŠ
prof. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. – PF
Mgr. Žaneta Mikušová – Rektorát

Dokumenty Etickej komisie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color