L3 banner studium new

Formy a metódy štúdia

Vzdelávanie v rámci vysokoškolského štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa sa uskutočňuje v dennej a v externej forme štúdia.
Štúdium v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku je na univerzite poskytované bezplatne. Denná forma je organizovaná a uskutočňovaná tak, aby študent absolvoval 1500 – 1800 hodín štúdia vrátane samoštúdia a samostatnej tvorivej práce za jeden akademický rok. Štandardnej študijnej záťaži študenta za akademický rok zodpovedá 60 kreditov. Rozvrh hodín je v dennej forme štúdia projektovaný predovšetkým na pracovné dni.
Štúdium v externej forme štúdia je na univerzite platenou formou štúdia. Výška školného na akademický rok je určená Vnútorným predpisom o školnom a poplatkoch pre príslušný akademický rok. Externá forma je organizovaná a uskutočňovaná tak, aby študent absolvoval 750 – 1440 hodín štúdia vrátane samoštúdia a samostatnej tvorivej práce za jeden akademický rok. Štandardnej študijnej záťaži študenta za akademický rok zodpovedá 48 kreditov. Rozvrh hodín je v externej forme štúdia projektovaný predovšetkým na dni víkendu (sobota), prípadne na posledný deň pracovného týždňa (piatok).
V rámci dennej a externej formy štúdia sú na univerzite uplatňované prezenčné a dištančné metódy vzdelávania.
Prezenčná metóda štúdia je dominantnou metódou aplikovanou v študijných programoch a je založená na priamom kontakte pedagóga so študentom v rámci prednášky, semináru, cvičenia alebo odbornej a pedagogickej praxe.
Dištančná metóda štúdia je rozpracovaná v niektorých predmetoch študijných programov a komunikácia so študentom je zabezpečená prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color