L3 banner studium new

Formy a metódy štúdia

Vzdelávanie v rámci vysokoškolského štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa sa uskutočňuje v dennej a v externej forme štúdia.
Štúdium v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku je na univerzite poskytované bezplatne. Denná forma je organizovaná a uskutočňovaná tak, aby študent absolvoval 1500 – 1800 hodín štúdia vrátane samoštúdia a samostatnej tvorivej práce za jeden akademický rok. Štandardnej študijnej záťaži študenta za akademický rok zodpovedá 60 kreditov. Rozvrh hodín je v dennej forme štúdia projektovaný predovšetkým na pracovné dni.
Štúdium v externej forme štúdia je na univerzite platenou formou štúdia. Výška školného na akademický rok je určená Vnútorným predpisom o školnom a poplatkoch pre príslušný akademický rok. Externá forma je organizovaná a uskutočňovaná tak, aby študent absolvoval 750 – 1440 hodín štúdia vrátane samoštúdia a samostatnej tvorivej práce za jeden akademický rok. Štandardnej študijnej záťaži študenta za akademický rok zodpovedá 48 kreditov. Rozvrh hodín je v externej forme štúdia projektovaný predovšetkým na dni víkendu (sobota), prípadne na posledný deň pracovného týždňa (piatok).
V rámci dennej a externej formy štúdia sú na univerzite uplatňované prezenčné a dištančné metódy vzdelávania.
Prezenčná metóda štúdia je dominantnou metódou aplikovanou v študijných programoch a je založená na priamom kontakte pedagóga so študentom v rámci prednášky, semináru, cvičenia alebo odbornej a pedagogickej praxe.
Dištančná metóda štúdia je rozpracovaná v niektorých predmetoch študijných programov a komunikácia so študentom je zabezpečená prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo