L3 banner studium new

Kreditový systém štúdia

Vysokoškolské štúdium na všetkých fakultách Univerzity Konštantína Filozofa je organizované a evidované s podporou kreditového systému, ktorý je plne kompatibilný s Európskym systémom transferu a akumulácie kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).
Všetky aktivity, ktoré študent v rámci štúdia realizuje, t. j. aktívna účasť na prednáškach, seminároch a cvičeniach, samoštúdium, tvorivá činnosť v rámci predmetu a pod., sú ohodnotené kreditmi. Počet kreditov za predmet zodpovedá námahe a času, ktorý musí študent vynaložiť na úspešné absolvovanie predmetu a získanie príslušných vzdelávacích výstupov.
Študent má v študijnom pláne určený počet kreditov, ktorý musí počas štúdia získať za povinné predmety, za povinne voliteľné predmety a prípadne voliteľné predmety.
Kreditový systém umožňuje:
  • rovnomerne si rozvrhnúť študijnú záťaž na celé obdobie štúdia,
  • voliť si individuálne tempo štúdia,
  • voliť si z ponuky povinne voliteľných a voliteľných študijných predmetov, a tým uplatniť vlastné záujmy a profilovať sa,
  • absolvovať mobilitný program a získať kredity na inej vysokej škole, prípadne v zahraničí.
Jednotlivé kredity za absolvované predmety sa spočítavajú. Získanie stanoveného počtu kreditov v predpísanej skladbe je podmienkou riadneho ukončenia štúdia v príslušnom študijnom programe.
Na úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu je potrebné získať 180 kreditov, magisterského študijného programu 120 kreditov a na úspešné absolvovanie doktorandského študijného programu je potrebné získať 180 kreditov v trojročnom štúdiu, resp. 240 kreditov, ak je štandardná dĺžka štúdia v dennej forme štyri roky.
Absolvovanie študijných predmetov je regulované časovo a priestorovo a uskutočňuje sa v priebehu semestrov, resp. trimestrov, akademického roka. Organizačným nástrojom akademického roka je harmonogram akademického roka.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo