L3 banner studium new

Kreditový systém štúdia

Vysokoškolské štúdium na všetkých fakultách Univerzity Konštantína Filozofa je organizované a evidované s podporou kreditového systému, ktorý je plne kompatibilný s Európskym systémom transferu a akumulácie kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).
Všetky aktivity, ktoré študent v rámci štúdia realizuje, t. j. aktívna účasť na prednáškach, seminároch a cvičeniach, samoštúdium, tvorivá činnosť v rámci predmetu a pod., sú ohodnotené kreditmi. Počet kreditov za predmet zodpovedá námahe a času, ktorý musí študent vynaložiť na úspešné absolvovanie predmetu a získanie príslušných vzdelávacích výstupov.
Študent má v študijnom pláne určený počet kreditov, ktorý musí počas štúdia získať za povinné predmety, za povinne voliteľné predmety a prípadne voliteľné predmety.
Kreditový systém umožňuje:
  • rovnomerne si rozvrhnúť študijnú záťaž na celé obdobie štúdia,
  • voliť si individuálne tempo štúdia,
  • voliť si z ponuky povinne voliteľných a voliteľných študijných predmetov, a tým uplatniť vlastné záujmy a profilovať sa,
  • absolvovať mobilitný program a získať kredity na inej vysokej škole, prípadne v zahraničí.
Jednotlivé kredity za absolvované predmety sa spočítavajú. Získanie stanoveného počtu kreditov v predpísanej skladbe je podmienkou riadneho ukončenia štúdia v príslušnom študijnom programe.
Na úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu je potrebné získať 180 kreditov, magisterského študijného programu 120 kreditov a na úspešné absolvovanie doktorandského študijného programu je potrebné získať 180 kreditov v trojročnom štúdiu, resp. 240 kreditov, ak je štandardná dĺžka štúdia v dennej forme štyri roky.
Absolvovanie študijných predmetov je regulované časovo a priestorovo a uskutočňuje sa v priebehu semestrov, resp. trimestrov, akademického roka. Organizačným nástrojom akademického roka je harmonogram akademického roka.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color