L3-banner-univerzita

Akademický senát

Akademický senát Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je najvyšším iniciatívnym, koordinačným a kontrolným orgánom univerzitnej samosprávy. Na čele akademického senátu je predseda, jeho členov možno rozdeliť podľa organizačných súčastí univerzity na rektorát a fakulty a zo stavovského hľadiska na zamestnancov a študentov. Ďalej sa v tejto sekcii nachádzajú správy o činnosti a zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu.
Predsedníctvo AS
Predsedníčka
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
Podpredsedníčka
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
Členovia predsedníctva
RNDr. Štefan Balla, PhD.
prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Ing. Dagmar Mešárová
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková
Členovia AS
FPV
RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
PaedDr. Peter Švec, Ph.D.
Mgr. Jan Francisti
PaedDr. Renáta Vágová
FSVaZ
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.
Katarína Dakóová
Mgr. Katarína Dančová
FSŠ
RNDr. Štefan Balla, PhD.
PhDr. Ján Gallik, PhD.
Ing. Rastislav Žitný, PhD.
Martin Bohuš
PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková
FF
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
PhDr. Tomáš Koprda, PhD.
Lukáš Belejkanič
Lucia Andrea Beňová
PF
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc.
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
Bc. Viktória Kyselová
Bc. Lukáš Žiačik
Rektorátne pracoviská
Ing. Stanislav Ďurfina
Ing. Dagmar Mešárová
Kontakt
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
predsedníčka AS UKF v Nitre
Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Komisie Akademického senátu

Dokumenty Akademického senátu

Správy o činnosti Akademického senátu

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo