L3-banner-univerzita

Akademický senát

Akademický senát Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je najvyšším iniciatívnym, koordinačným a kontrolným orgánom univerzitnej samosprávy. Na čele akademického senátu je predseda, jeho členov možno rozdeliť podľa organizačných súčastí univerzity na rektorát a fakulty a zo stavovského hľadiska na zamestnancov a študentov. Ďalej sa v tejto sekcii nachádzajú správy o činnosti a zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu.
Predsedníctvo AS
Predsedníčka
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
Podpredsedníčka
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
Členovia predsedníctva
prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Ing. Dagmar Mešárová
Mgr. Valerii Volodymyrovych Popovych
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
Ing. Rastislav Žitný, PhD.
Členovia AS
FPVaI
RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
PaedDr. Peter Švec, Ph.D.
Mgr. Katarína Laššová
Mgr. Valerii Volodymyrovych Popovych
FSVaZ
PhDr. Dana Brázdilová, PhD.
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
Nikola Mazúrová
FSŠ
doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková, PhD.
Ing. Rastislav Žitný, PhD.
Bc. Csilla Csobády
FF
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
PhDr. Tomáš Koprda, PhD.
Sofia Marcinkechová
Mgr. Ján Válek
PF
doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
Rektorátne pracoviská
Ing. Stanislav Ďurfina
Ing. Dagmar Mešárová
Kontakt
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
predsedníčka AS UKF v Nitre
Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra

Komisie Akademického senátu

Dokumenty Akademického senátu

Rada vysokých škôl SR

Predsedníctvo RVŠ
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
 
Členovia
FPV
doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD.
FSVaZ
Ing. Petra Kluvancová
FSŠ
doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
FF
doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
PF
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color