L3-banner-univerzita

Akademický senát

Akademický senát Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je najvyšším iniciatívnym, koordinačným a kontrolným orgánom univerzitnej samosprávy. Na čele akademického senátu je predseda, jeho členov možno rozdeliť podľa organizačných súčastí univerzity na rektorát a fakulty a zo stavovského hľadiska na zamestnancov a študentov. Ďalej sa v tejto sekcii nachádzajú správy o činnosti a zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu.
Predsedníctvo AS
Predsedníčka
prof. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
Podpredseda
prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Členovia predsedníctva
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
Ing. Dagmar Mešárová
Mgr. Valerii Volodymyrovych Popovych
prof. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Ing. Rastislav Žitný, PhD.
Členovia AS
FPVaI
RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD.
Bc. Mária Pappová
Mgr. Valerii Volodymyrovych Popovych
FSVaZ
PhDr. Dana Brázdilová, PhD.
Mgr. PaedDr. Erika Jurišová, PhD.
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
Klára Ďurišová
Bc. Viktória Zupková
FSŠ
doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
prof. Mgr. Ildikó Vančo, PhD.
Ing. Rastislav Žitný, PhD.
Mgr. Dániel Illés
Bc. Bettina Kresťanková
FF
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Mgr. Ervín Weiss, PhD.
Rostyslav Belinskyi
Bc. Maryna Teres
PF
doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Bc. Marek Vojtko
Bc. Radoslav Kosťun
Rektorátne pracoviská
Ing. Zuzana Borošová
Ing. Dagmar Mešárová
Kontakt
prof. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
predsedníčka AS UKF v Nitre
Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra

Komisie Akademického senátu

Dokumenty Akademického senátu

Majetkové priznania

Rada vysokých škôl SR

Predsedníctvo RVŠ
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
 
Členovia
FPV
doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD.
FSVaZ
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
FSŠ
doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
FF
doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.
PF
doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color