L3 banner studium new

Pedagogická prax

Pedagogická prax je integrálnou súčasťou učiteľskej prípravy predstavujúcou pre študentov možnosť pozorovať činnosť učiteľov expertov, využiť a overiť nadobudnuté teoretické poznatky a didaktické zručnosti, konfrontovať teoretické a didaktické konštrukty s edukačnou realitou a na základe reflektovanej skúsenosti vytvárať si individuálnu koncepciu vyučovania. Prostredníctvom praxe sa študent stretáva s reálnymi výchovnými a vzdelávacími situáciami, ktoré rieši z pohľadu učiteľa.
Kľúčové činnosti pedagogickej praxe sú poznávanie a práca s pedagogickou dokumentáciou triedy a školy, asistentské činnosti študenta, pedagogické pozorovanie, projektovanie výučby a procesov učenia žiakov, realizácia výučby s využitím informačno-komunikačných technológií, reflexia edukačnej reality a sebareflexia, riešenie úloh výskumného charakteru.
Cieľom pedagogickej praxe je získať profesijné kompetencie pre výkon povolania prepojením praktických skúseností s teoretickými vedomosťami, a to najmä vedieť identifikovať individuálne charakteristiky žiakov a skupinové charakteristiky triedy, vedieť projektovať a realizovať vyučovanie, vedieť vytvárať podnetné a neohrozujúce prostredie pre vyučovanie a učenie sa, vedieť hodnotiť vyučovanie, procesy učenia sa a učebné výsledky žiakov, vedieť využívať spätnú väzbu a sebareflexiu na rozvíjanie učiteľských spôsobilostí.
Súčasťou praxe je vedenie študenta zo strany cvičného učiteľa, odborového didaktika, metodika katedry. Od mentora sa očakáva, že adekvátne podľa okolností alebo podľa úrovne profesijného rozvoja študenta realizuje vedenie pri rozbore a poskytovaní spätnej väzby a facilitácii.
Pedagogickú prax pre študijné programy Filozofickej fakulty, Fakulty prírodných vied a Pedagogickej fakulty organizačne zabezpečuje Oddelenie pedagogickej praxe PF UKF.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo