L3 banner studium new

Štúdium

Univerzita Konštantína Filozofa disponuje rozsiahlou ponukou štúdia na piatich fakultách. Základné informácie o štúdiu na univerzite, jeho štruktúre, študijných programoch, kreditovom systéme a ďalších oblastiach nájdete v časti Vysokoškolské štúdium.
Akreditované študijné programy prinášajú informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v rámci študijných programov akreditovaných na fakultách univerzity.
Pre UKF je dôležitá kvalita poskytovaného vzdelávania, a to v rámci všetkých súčastí a na všetkých úrovniach pôsobenia. Akým spôsobom je zabezpečovaná, sa dočítate v časti Kvalita vzdelávania.
Uchádzači o štúdium nájdu dôležité informácie o termínoch, podmienkach prijatia na štúdium, ale aj výsledkoch prijímacích skúšok v časti Prijímacie konanie.
Informácie o harmonograme akademického roka, ako aj ďalších podrobnostiach o štúdiu, napr. o zápise na štúdium, imatrikulácii študentov, praxi, štátnych skúškach či promóciách sa nachádzajú v časti Organizácia štúdia.
V časti Rigorózne skúšky sa nachádzajú informácie najdôležitejšie pre absolventov magisterského štúdia, ktorí majú záujem o pokračovanie v štúdiu.
V rámci ďalšieho vzdelávania ponúka univerzita vzdelávacie programy, ktoré umožňujú získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti.
V rámci zabezpečenia kvalitného štúdia i mimoškolského života poskytuje Univerzita Konštantína Filozofa svojim študentom viaceré služby. Nachádzajú sa tu informácie o ubytovaní, stravovaní, štipendiách, poradenstve pre študentov a ďalšie.
Nitra je univerzitným mestom mladých. Študenti sa aj na UKF združujú do rôznych kultúrnych či športových klubov a združení, o ktorých sa viac dočítate v časti Študentský život.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color