L3 banner studium new

Štúdium

Univerzita Konštantína Filozofa disponuje rozsiahlou ponukou štúdia na piatich fakultách. Základné informácie o štúdiu na univerzite, jeho štruktúre, študijných programoch, kreditovom systéme a ďalších oblastiach nájdete v časti Vysokoškolské štúdium.
Aktuálna ponuka štúdia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v rámci študijných programov akreditovaných na fakultách univerzity.
Uchádzači o štúdium nájdu dôležité informácie o termínoch, podmienkach prijatia na štúdium, ale aj výsledkoch prijímacích skúšok v časti Prijímacie konanie.
Informácie o harmonograme akademického roka, ako aj ďalších podrobnostiach o štúdiu, napr. o zápise na štúdium, imatrikulácii študentov, praxi, štátnych skúškach či promóciách sa nachádzajú v časti Organizácia štúdia.
V časti Rigorózne skúšky sa nachádzajú informácie najdôležitejšie pre absolventov magisterského štúdia, ktorí majú záujem o pokračovanie v štúdiu.
V rámci ďalšieho vzdelávania ponúka univerzita vzdelávacie programy, ktoré umožňujú získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti.
V rámci zabezpečenia kvalitného štúdia i mimoškolského života poskytuje Univerzita Konštantína Filozofa svojim študentom viaceré služby. Nachádzajú sa tu informácie o ubytovaní, stravovaní, štipendiách, poradenstve pre študentov a ďalšie.
Nitra je univerzitným mestom mladých. Študenti sa aj na UKF združujú do rôznych kultúrnych či športových klubov a združení, o ktorých sa viac dočítate v časti Študentský život.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo