L3-banner-univerzita

Univerzitná knižnica

Univerzitná knižnica (UK) je vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko UKF, ktoré slúži na podporu vzdelávania, výskumu, vývoja a ďalších tvorivých činností na univerzite.
UK zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých pracovníkov a doktorandov univerzity. Knižnično-informačné služby sú poskytované pedagogickým a vedeckým pracovníkom, doktorandom, študentom všetkých foriem štúdia a ostatnej odbornej verejnosti.
UK poskytuje nasledovné knižnično-informačné služby:
  •  absenčné a prezenčné výpožičné služby,
  •  medziknižničné výpožičné služby,
  •  medzinárodné medziknižničné výpožičné služby,
  •  konzultačné a referenčné služby,
  •  bibliografické a rešeršné služby,
  •  vzdelávanie pre študentov, doktorandov a zamestnancov univerzity.
Kontakt
Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4
949 01 Nitra
e-mail:
tel: +421 37 6408 106
Viac informácií nájdete na webovom sídle www.uk.ukf.sk.
knižnica exteriér
Sídlo Univerzitnej knižnice, Dražovská 4
 
knižnica interiér
Interiér knižnice

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color