L3-banner-univerzita

Univerzitná knižnica

Univerzitná knižnica (UK) je vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko UKF, ktoré slúži na podporu vzdelávania, výskumu, vývoja a ďalších tvorivých činností na univerzite.
UK zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých pracovníkov a doktorandov univerzity. Knižnično-informačné služby sú poskytované pedagogickým a vedeckým pracovníkom, doktorandom, študentom všetkých foriem štúdia a ostatnej odbornej verejnosti.
UK poskytuje nasledovné knižnično-informačné služby:
  •  absenčné a prezenčné výpožičné služby,
  •  medziknižničné výpožičné služby,
  •  medzinárodné medziknižničné výpožičné služby,
  •  konzultačné a referenčné služby,
  •  bibliografické a rešeršné služby,
  •  vzdelávanie pre študentov, doktorandov a zamestnancov univerzity.
Kontakt
Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4
949 74 Nitra
e-mail:
tel: +421 37 6408 106
Viac informácií nájdete na webovom sídle www.uk.ukf.sk.
knižnica exteriér
Sídlo Univerzitnej knižnice, Dražovská 4
 
knižnica interiér
Interiér knižnice

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo