L3 banner studium new

Vysokoškolské štúdium

Vysokoškolské štúdium sa na Univerzite Konštantína Filozofa uskutočňuje v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch a je štruktúrované v súlade s Bolonskou deklaráciou na tri stupne – bakalársky, magisterský a doktorandský.
Univerzita poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v širokom spektre akreditovaných študijných programov, ktoré garantujú fakulty a ich pracoviská.
Vysokoškolské štúdium je organizované a evidované s podporou kreditového systému štúdia.
Vysokoškolské štúdium v dennej forme je počas štandardnej dĺžky štúdia pre občanov SR a EÚ bezplatné. Bezplatné je aj štúdium pre občanov z tretích krajín, ak títo študujú v dennej forme v štátnom jazyku, t. j. po slovensky. Štúdium v externej forme je v princípe spoplatnené. Univerzita určuje školné aj v dennom štúdiu, ale iba v prípade, ak študent študuje súbežne viac študijných programov, ako aj za nadštandardnú dĺžku štúdia.
Akademický rok trvá od 1. septembra a do 31. augusta a člení sa na dva semestre, v niektorých programoch na tri trimestre. Časové charakteristiky trvania semestrov a trimestrov upravuje harmonogram akademického roka.
Vysokoškolské štúdium na univerzite sa riadi Študijným poriadkom UKF, vnútornými predpismi univerzity a vnútornými predpismi príslušnej fakulty.
Kvalita vysokoškolského vzdelávania je zabezpečovaná vnútorným systémom kvality vzdelávania, ktorý sa opiera o európske normy a smernice na zabezpečovanie kvality vzdelávania. Univerzita rešpektuje zásady orientácie na študenta, orientácie na potreby praxe a trhu práce, podpory a rozvoja kvality zamestnancov, partnerstva a internacionalizácie výskumu a vzdelávania, dostupnosti informácií a spoločenskej zodpovednosti.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo