L3 banner studium new

Vysokoškolské štúdium

Vysokoškolské štúdium sa na Univerzite Konštantína Filozofa uskutočňuje v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch a je štruktúrované v súlade s Bolonskou deklaráciou na tri stupne – bakalársky, magisterský a doktorandský.
Univerzita poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v širokom spektre akreditovaných študijných programov, ktoré garantujú fakulty a ich pracoviská.
Vysokoškolské štúdium je organizované a evidované s podporou kreditového systému štúdia.
Vysokoškolské štúdium v dennej forme je počas štandardnej dĺžky štúdia pre občanov SR a EÚ bezplatné. Bezplatné je aj štúdium pre občanov z tretích krajín, ak títo študujú v dennej forme v štátnom jazyku, t. j. po slovensky. Štúdium v externej forme je v princípe spoplatnené. Univerzita určuje školné aj v dennom štúdiu, ale iba v prípade, ak študent študuje súbežne viac študijných programov, ako aj za nadštandardnú dĺžku štúdia.
Akademický rok trvá od 1. septembra a do 31. augusta a člení sa na dva semestre, v niektorých programoch na tri trimestre. Časové charakteristiky trvania semestrov a trimestrov upravuje harmonogram akademického roka.
Vysokoškolské štúdium na univerzite sa riadi Študijným poriadkom UKF, vnútornými predpismi univerzity a vnútornými predpismi príslušnej fakulty.
Kvalita vysokoškolského vzdelávania je zabezpečovaná vnútorným systémom kvality vzdelávania, ktorý sa opiera o európske normy a smernice na zabezpečovanie kvality vzdelávania. Univerzita rešpektuje zásady orientácie na študenta, orientácie na potreby praxe a trhu práce, podpory a rozvoja kvality zamestnancov, partnerstva a internacionalizácie výskumu a vzdelávania, dostupnosti informácií a spoločenskej zodpovednosti.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color