L3 banner studium new

Ďalšie vzdelávanie

Programy ďalšieho vzdelávania, ktoré v rámci celoživotného vzdelávania poskytuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a jej fakulty, umožňujú získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť a prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti.
Doplňujúce pedagogické štúdium je určené pre absolventov vysokých škôl neučiteľských študijných odborov, ktorí týmto štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na ich vysokoškolské štúdium s prihliadnutím na vykonané štátne skúšky.
V súčasnosti sú na univerzite najpočetnejšie zastúpené vzdelávacie programy, aktivity a kurzy určené na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a zdravotníckych pracovníkov cestou rekvalifikačného vzdelávania, rozširujúceho štúdia pedagogických zamestnancov a špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov.
Univerzita poskytuje možnosť vykonať prvú alebo druhú atestáciu. Atestácia slúži k overeniu získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, ktorí ich získali kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním a výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odborných činností.
Univerzita ponúka možnosť vykonania jazykovej skúšky zo štátneho jazyka pre pedagogických a odborných zamestnancov.
Na univerzite sa uskutočňuje aj vzdelávanie dospelých a seniorov, ktorí majú záujem si rozšíriť, prehĺbiť a doplniť oblasť poznania či praktických zručností v rámci Univerzity tretieho veku.
Nitrianska letná univerzita je špecifickým vzdelávaním, v rámci ktorého sa deti vo veku 8 až 11 rokov oboznamujú s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít. Nitrianska letná univerzita je spoločným projektom UKF, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Mesta Nitra.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color