L3 banner studium new

Odborná prax

Odborná prax je na univerzite integrálnou súčasťou študijných programov. Je považovaná za cennú súčasť prípravy na profesijné uplatnenie absolventa študijného programu pretože uvádza študenta do kontaktu s realitou profesie.
Všeobecným cieľom odbornej praxe je sprostredkovať študentom možnosť konfrontovať svoje teoretické poznatky s ich praktickou realizáciou, zaujímať postoj k profesionálnym problémom a konfliktom, získať skúsenosť so spôsobmi práce, ktoré existujú, alebo sú uplatňované v rôznych typoch organizácií, a podnietiť snahu študentov o reflexiu tejto skúsenosti, umožniť im, aby si prakticky vyskúšali a overili vedomosti, zručnosti a metódy práce, s ktorými sa zoznámili v rámci teoretickej prípravy a rozvíjali si tak vlastnú profesionálnu identitu.
Špecifické ciele odbornej praxe si vymedzujú konkrétne študijné programy v súlade s definovaným profilom absolventa.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color