L3-banner-univerzita

Vedecká rada

Vedecká rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je orgánom akademickej samosprávy, ktorý garantuje vedeckú, vzdelávaciu a umeleckú úroveň univerzity. Predsedom Vedeckej rady je rektor univerzity. Jej členmi sú významní odborníci z oblastí, v ktorých univerzita uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú, resp. ďalšiu tvorivú činnosť, nechýbajú ani významní odborníci z iných vysokých škôl, výskumných ústavov a z praxe. Ďalej sa v tejto sekcii nachádza harmonogram zasadnutí a materiály na zasadnutia Vedeckej rady.
Predseda
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Podpredsedníčka
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Interní členovia
dr. habil. PaedDr. Bárcziová Žofia, PhD.
prof. PaedDr. Duchovičová Jana, PhD.
prof. PhDr. Hetényi Martin, PhD.
prof. PaedDr. Kráľová Zdena, PhD.
prof. PhDr. Michalík Boris, PhD.
prof. Mgr. et Mgr. Mikuláš Peter, PhD.
prof. RNDr. Petrovič František, PhD., MBA
doc. PaedDr. Pintes Gábor, PhD.
prof. PhDr. Plesník Ľubomír, DrSc.
doc. PhDr. Rosinský Rastislav, PhD.
prof. PhDr. Sollár Tomáš, PhD.
prof. RNDr. Tirpáková Anna, CSc.
prof. ThDr. Zozuľak Ján, PhD.
Externí členovia
doc. Ing. Halászová Klaudia, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. Hiadlovský Vladimír, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mons. prof. ThDr. Judák Viliam, PhD., Biskupstvo Nitra
Dr.h.c. prof. Ing. Kropil Rudolf, PhD., Technická univerzita vo Zvolene
doc. PhDr. Ruttkay Matej, CSc., Archeologický ústav SAV v Nitre
Kontakt
Ing. Gabriela Sarovová
Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1
949 01 Nitra
Ďalšie informácie:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color