L3-banner-univerzita

Vedecká rada

Vedecká rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je orgánom akademickej samosprávy, ktorý garantuje vedeckú, vzdelávaciu a umeleckú úroveň univerzity. Predsedom Vedeckej rady je rektor univerzity. Jej členmi sú významní odborníci z oblastí, v ktorých univerzita uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú, resp. ďalšiu tvorivú činnosť, nechýbajú ani významní odborníci z iných vysokých škôl, výskumných ústavov a z praxe. Ďalej sa v tejto sekcii nachádza harmonogram zasadnutí a materiály na zasadnutia Vedeckej rady.
Predseda
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Podpredsedníčka
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Interní členovia
doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.
Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD.
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Externí členovia
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., Biskupstvo Nitra
Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Technická univerzita vo Zvolene
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., Archeologický ústav SAV v Nitre
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
Kontakt
Ing. Gabriela Sarovová
Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1
949 01 Nitra
Ďalšie informácie:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove