L3 banner studium new

Kvalita vzdelávania

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je nástrojom strategického riadenia UKF v oblasti kultúry kvality. Je vypracovaný v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania je tvorený súborom vnútorných predpisov UKF a pokrýva všetky procesy vysokoškolského vzdelávania a všetky procesy výskumných, vývojových, umeleckých a ďalších tvorivých činností na UKF.
UKF prostredníctvom vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania deklaruje prijatie primárnej zodpovednosti za kvalitu poskytovaného vzdelávania na všetkých svojich súčastiach a na všetkých úrovniach svojho pôsobenia.
Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania UKF je výkonným a rozhodovacím orgánom UKF v oblasti zabezpečenia kvality vzdelávania na univerzite. Právomoci, zodpovednosť vo vzťahu k vnútornému systému kvality UKF, zloženie, komisie, pracovné skupiny a rokovací poriadok rady sú definované v Štatúte Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Každá fakulta UKF upravuje spôsob napĺňania štandardov a kritérií pre vnútorný systém kvality vlastnými politikami a/alebo súborom vnútorných predpisov rešpektujúc špecifiká svojich študijných programov, zamestnancov, študentov a ďalších zainteresovaných strán.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo