L3 banner studium new

Zápis predmetov študijného plánu

Všetky náležitosti štúdia na univerzite sú registrované a administratívne riešené prostredníctvom Akademického informačného systému (AIS). Nachádzajú sa v ňom podrobné informácie o akreditovanom študijnom programe, na ktorý bol študent prijatý. Súčasťou informácií o študijnom programe je:
  • Profil absolventa študijného programu – vedomosti, zručnosti, spôsobilosti, ktoré študent nadobudne počas štúdia a možnosti uplatnenia po skončení štúdia.
  • Odporúčaný študijný plán – určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov príslušného študijného programu. Predmety sú v študijnom pláne programu členené na povinné, povinne voliteľné a voliteľné. Je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia.
  • Informačný list predmetu – obsahuje najmä názov predmetu, kód predmetu, kreditovú hodnotu predmetu, časový rozsah, spôsob ukončenia a podmienky získania hodnotenia, odporúčaný ročník a semester štúdia, výsledky vzdelávania, stručnú osnovu predmetu, odporúčané literárne zdroje a meno vyučujúceho.
Podľa informácií o študijnom programe v AIS si študent pri zápise vytvára zápisový list na príslušné obdobie štúdia, v ktorom si určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom chce absolvovať. Študent si zapisuje predmety tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich úspešným absolvovaním, stačil v danom období na splnenie podmienky na pokračovanie v štúdiu. Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať predmet, ktorý absolvoval neúspešne. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie predmetu je študent vylúčený zo štúdia.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo