L3 banner studium new

Zápis predmetov študijného plánu

Všetky náležitosti štúdia na univerzite sú registrované a administratívne riešené prostredníctvom Akademického informačného systému (AIS). Nachádzajú sa v ňom podrobné informácie o akreditovanom študijnom programe, na ktorý bol študent prijatý. Súčasťou informácií o študijnom programe je:
  • Profil absolventa študijného programu – vedomosti, zručnosti, spôsobilosti, ktoré študent nadobudne počas štúdia a možnosti uplatnenia po skončení štúdia.
  • Odporúčaný študijný plán – určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov príslušného študijného programu. Predmety sú v študijnom pláne programu členené na povinné, povinne voliteľné a voliteľné. Je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia.
  • Informačný list predmetu – obsahuje najmä názov predmetu, kód predmetu, kreditovú hodnotu predmetu, časový rozsah, spôsob ukončenia a podmienky získania hodnotenia, odporúčaný ročník a semester štúdia, výsledky vzdelávania, stručnú osnovu predmetu, odporúčané literárne zdroje a meno vyučujúceho.
Podľa informácií o študijnom programe v AIS si študent pri zápise vytvára zápisový list na príslušné obdobie štúdia, v ktorom si určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom chce absolvovať. Študent si zapisuje predmety tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich úspešným absolvovaním, stačil v danom období na splnenie podmienky na pokračovanie v štúdiu. Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať predmet, ktorý absolvoval neúspešne. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie predmetu je študent vylúčený zo štúdia.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color