L3 banner studium new

Harmonogram akademického roka

Slávnostné otvorenie akademického roka (začiatok výučby v zimnom semestri): 12. september 2022
Zápisy študentov:
Zápisy sa realizujú elektronicky alebo podľa harmonogramu fakulty, stanoveného dekanom. Postup nájdete v článku Zápis na štúdium.
Zimný semester:
Výučbové obdobie*: 12. 9. 2022 – 10. 12. 2022 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 12. 12. 2022 – 11. 2. 2023
V prípade mimoriadnej situácie môže byť v špecifických prípadoch výučba upravená podľa rozhodnutia dekana fakulty.
Termín zverejnenia tém záverečných prác: 31. 10. 2022
Termín prihlásenia sa na tému diplomovej, resp. bakalárskej práce: do 30. 11. 2022
Predzápisy predmetov na letný semester: od 17. 10. 2022 do 5. 11. 2022
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 12. 12. 2022
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 12. 2. 2023
Celouniverzitná dovolenka: 27. 12. 2022 – 5. 1. 2023 (nástup do práce 9. 1. 2023)
Imatrikulácie
FPVaI                  10. 11. 2022 o 9.00 h
FSVaZ                 10. 11. 2022 o 12.30 h
FSŠ                     8. 11. 2022 o 11.30 h
FF                       9. 11. 2022 o 10.00 a 12.30 h
PF                       8. 11. 2022 o 9.00 h
Študentské dni nitrianskych univerzít: 9. 11. – 25. 11. 2022 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu ŠDNU)
Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
1. 11. 2022 – utorok – Sviatok všetkých svätých
17. 11. 2022 – štvrtok – Deň boja za slobodu a demokraciu
6. 1. 2023 – piatok – Sviatok Troch Kráľov
7. 4. 2023 – piatok – Veľký piatok
10. 4. 2023 – pondelok – Veľkonočný pondelok
5. 7. 2023 – streda – sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
Letný semester:
Výučbové obdobie:
 • 13. 2. 2023 – 13. 5. 2023 (13 týždňov)
 • končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia – všetky fakulty: 13. 2. 2023 – 15. 4. 2023 (9 týždňov)
Skúškové obdobie:
 • 15. 5. 2023 – 8. 7. 2023 (8 týždňov) 
 • končiace ročníky Bc. štúdia – všetky fakulty: 17. 4. 2023 – 13. 5. 2023 (4 týždne)
 • končiace ročníky Mgr. štúdia – všetky fakulty: 17. 4. 2023 – 6. 5. 2023 (3 týždne)
V prípade mimoriadnej situácie môže byť v špecifických prípadoch výučba upravená podľa rozhodnutia dekana fakulty.
Predzápis na zimný semester 2023/2024: 13. 3. – 2. 4. 2023
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 7. 7. 2023
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 10. 9. 2023
 
*Obdobie, v ktorom sa štandardne uskutočňujú vzdelávacie aktivity (prednášky, semináre, laboratórne cvičenia a pod.) podľa rozvrhu hodín.
 
Štátne skúšky 
 Činnosť Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium
 Odovzdanie záverečných prác
 Elektronická verzia do 16. 4. 2023*
 Tlačená verzia: 21. 4. 2023
 Elektronická verzia do 16. 4. 2023*
 Tlačená verzia: 21. 4. 2023
 Posúdenie záverečných prác  14. 5. 2023  7. 5. 2023
 ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 1. termín
 -----------------  10. – 12. 5. 2023
 ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 2. termín
 -----------------  21. – 23. 8. 2023
 ŠS + obhajoba záverečnej práce – 1. termín  22. 5. – 19. 6. 2023  15. – 31. 5. 2023
 ŠS + obhajoba záverečnej práce – 2. termín  24. – 28. 8. 2023**  24. – 28. 8. 2023**
Poznámky a vysvetlivky:
* Študent sa môže prihlásiť v AR 2022/23 na štátne skúšky pod podmienkou, že dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, že študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
** Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2023.
Promócie:
Fakulta prírodných vied a informatiky: 15. – 16. 6. 2023, 6. 7. 2023, 3. 10. 2023
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 26. 28. 6. 2023
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 29. – 30. 6. 2023, 7. 7. 2023
Filozofická fakulta: 19. – 20. 6. 2023, 3.  4. 7. 2023, 5. – 6. 10. 2023
Pedagogická fakulta: 21. – 23. 6. 2023, 4. 10. 2023
Promócie absolventov univerzity tretieho veku: 28. 6. 2023
Prijímacie skúšky:
Podávanie prihlášok:
1. kolo
Bakalárske štúdium: do 31. 3. 2023
Magisterské štúdium: do 30. 4. 2023
Doktorandské štúdium : do 31. 5. 2023
2. kolo
Bakalárske a magisterské štúdium: do 15. 8. 2023
Prijímacie skúšky:
Bakalárske štúdium:
 • PF: 5. – 16. 6. 2023
 • FSVaZ: 25. – 28. 4. 2023
 • FPVaI, FSVaZ, FSŠ a FF: 5. – 16. 6. 2023
Magisterské štúdium: 5. – 9. 6. 2023
Doktorandské štúdium: 26. 6. – 4. 7. 2023
Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 27. 7. 2023
Odporúčaný termín letnej dovolenky: 17. 7. – 11. 8. 2023
Univerzitný deň otvorených dverí
jesenný termín: 24. 11. 2022
jarný termín: 16. 2. 2023 (online)
Nitrianske univerzitné dni: 24. 4. – 5. 5. 2023 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD)
Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň (odporúčaný termín)
 
PEDAGOGICKÁ PRAX
BAKALÁRSKE študijné programy:
Predškolská a elementárna pedagogika
Zimný semester
 • 2. roč.: november – december – 28. 11. – 2. 12. 2022 – 20 hod. – hospitačno-asistentská prax v MŠ, bloková prax
 • 3. roč.: november – december – 28. 11. – 2. 12. 2022 – 20 hod. – hospitačno-asistentská v ŠKD a 1. roč. ZŠ, bloková prax
Letný semester
 • 1. roč.: marec – máj (7. 3. – 9. 5. 2023 – 40 hod. – utorok) – úvodná hospitačná prax v MŠ 11. 4. – 9. 5. 2023 a ŠKD 7. 3. – 4. 4. 2023, priebežná prax
 • 2. roč.: máj – jún (po dohode – 1 týždeň – 20 hod.) – pedagogická prax v ŠkVP, bloková prax
 • 3. roč.: február (1. 2. – 24. 2. 2023 – 40 hod.) – výstupová prax v MŠ a ŠK, súvislá v mieste bydliska
Učiteľské študijné programy (jednopredmetové a kombinačné štúdium)
Zimný semester
 • 3. roč. – október – december – 5. 10. – 7. 12. 2022 – 20 hod. – streda – základná škola – pedagogická prax I. – hospitačno-asistentská, priebežná
 • 1. roč. – marec – máj – 6. 3. – 19. 5. 2023 – 30 hod. – asistentská prax I. – v mieste bydliska
Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo, manažment vzdelávania
Zimný semester
 • 2. roč.: október – december – 3. 10. – 9. 12. 2022 – 50 hod. – dobrovoľnícka prax I. (základná škola), priebežná prax v mieste bydliska
 • 3. roč.: november – 7. – 18. 11. 2022 – 50 hod. – dobrovoľnícka prax II. (ŠI, ŠKD), bloková prax v mieste bydliska
Letný semester
 • 1. roč.: apríl – 17. – 28. 4. 2023 – 40 hod. – hospitačno-asistentská prax I. (ŠKD), bloková prax
 • 2. roč.: apríl – 17. – 28. 4. 2023 – 40 hod. – hospitačno-asistentská prax II. (ZŠ), bloková prax
 • 3. roč.: február – 1. – 24. 2. 2023 – 40 hod – súvislá prax v mieste bydliska
MAGISTERSKÉ študijné programy:
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Zimný semester
 • 1. roč.: november – december (28. 11. – 2. 12. 2022 – 20 hod.) – hospitačno-asistentská, bloková prax
 • 2. roč.: október – december (6. 10. – 8. 12. 2022 – 40 hod. – štvrtok) – odborná pedagogická prax – výstupová II., priebežná
Letný semester
 • 1. roč.: marec – máj (2. 3. – 4. 5. 2023 – 40 hod. – štvrtok) – odborná pedagogická prax – výstupová I., priebežná
 • 2. roč.: február – marec (1. 2. – 17. 3. 2023 – 100 hodín) – súvislá pedagogická prax v mieste bydliska
Učiteľské študijné programy (jednopredmetové a kombinačné štúdium)
Zimný semester
 • 1. roč.: november – december (21. 11. – 2. 12. 2022 – 40 hod.) – pedagogická prax II., stredné školy, bloková-výstupová
 • 1. roč.: október – december 10. 10. – 2. 12. 2022 alebo január – február 16. 1. – 10. 2. 2023 (40 hodín) – prax výučbovo-asistentská I. – v mieste bydliska (povinne voliteľný predmet, možnosť realizovať v 1. alebo v 2. ročníku v lete alebo v zime z ľubovoľnej aprobácie)
Letný semester
 • 1. roč.: apríl (17. – 28. 4. 2023 – 40 hod.) – pedagogická prax III. (základné školy), bloková-výstupová
 • 1. roč.: máj – jún 2. 5. – 16. 6. 2023 (40 hodín) – prax výučbovo-asistentská I. – v mieste bydliska (povinne voliteľný predmet, možnosť realizovať v 1. alebo v 2. ročníku v lete alebo v zime z ľubovoľnej aprobácie)
 • 2. roč.: február – marec – 120 hodín: 60 hodín – 1. 2. – 24. 2. 2023
                                                        60 hodín – 6. – 31. 3. 2023 – pedagogická prax IV., súvislá, v mieste bydliska
Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika, manažment vzdelávania
Zimný semester
 • 2. roč.: október – december – 5. 10. – 7. 12. 2022 – 40 hod. – pondelok (základné/stredné školy) – pedagogická prax II.
Letný semester
 • 1. roč.: apríl – máj – 4. 4. – 9. 5. 2023 – 40 hod. – utorok (základné školy) – pedagogická prax I.
 • 2. roč.: február – marec – 80 hodín – súvislá prax v mieste bydliska: 40 hodín: 1. 2. – 24. 2. 2023, 40 hodín: 6. 3. – 31. 3. 2023
Pozn.: Pri praxiach v mieste bydliska si študent volí cvičnú školu a cvičného učiteľa sám podľa inštrukcií Oddelenia pedagogickej praxe, ostatné praxe zabezpečuje Oddelenie pedagogickej praxe prevažne na nitrianskych cvičných školách.
 
Schválené na zasadnutí Kolégia rektora UKF 16. mája 2022.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color