L3 banner studium new

Univerzita tretieho veku

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené záujemcom, ktorí majú záujem si rozšíriť, prehĺbiť a doplniť oblasť poznania či praktických zručností. Podmienkou prijatia je dosiahnutie minimálnej vekovej hranice 50 rokov a maturitná skúška.
Aktuálna ponuka vzdelávacích programov U3V pre frekventantov prvého ročníka akademického roka 2024/2025
Vzdelávacie programy s dĺžkou vzdelávania jeden rok:
Vzdelávacie programy s dĺžkou vzdelávania dva roky:
Vzdelávacie programy s dĺžkou vzdelávania tri roky:
Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami zašlite do 1. septembra 2024 na adresu uvedenú v prihláške, prípadne elektronicky na adresu .

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color