L3 banner studium new

Univerzita tretieho veku

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené záujemcom, ktorí majú záujem si rozšíriť, prehĺbiť a doplniť oblasť poznania či praktických zručností. Podmienkou prijatia je dosiahnutie minimálnej vekovej hranice 50 rokov a maturitná skúška.
Aktuálna ponuka vzdelávacích programov U3V pre akademický rok 2020/2021
Vzdelávacie programy s dĺžkou vzdelávania jeden rok:
Vzdelávacie programy s dĺžkou vzdelávania dva roky:
Vzdelávacie programy s dĺžkou vzdelávania tri roky:
* Podmienkou prijatia na vzdelávací program Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba 2 je absolvovanie vzdelávacieho programu Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba.
** Podmienkou prijatia na vzdelávací program Ľudové remeslá 2 je absolvovanie vzdelávacieho programu Ľudové remeslá.
 
Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami zašlite do 18. septembra 2020 na adresu uvedenú v prihláške, prípadne elektronicky na adresu 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo