L3-banner-studium

Možnosti štúdia na Fakulte prírodných vied v akad. roku 2018/2019

Adresa a kontakt:
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
e-mail:
web: www.fpv.ukf.sk
 
Deň otvorených dverí: 15. február 2018
 
Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)
• do 31. marca 2018 - podanie prihlášky
• 11.- 15. júna 2018 - konanie prijímacích skúšok
 
Magisterské štúdium (denná aj externá forma)
• do 30. apríla 2018 - podanie prihlášky
• 11.- 15. júna 2018 - konanie prijímacích skúšok
 
Doktorandské štúdium (denná aj externá forma)
• do 31. mája 2018 - podanie prihlášky
• posledný júnový a prvý júlový týždeň 2018 - konanie prijímacích skúšok

Poplatky:
Poplatok za prijímacie konanie:
- za papierovú prihlášku 30,00 €
- za elektronickú prihlášku 25,00 € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)
 
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0007 3017
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:
• pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
• pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT):
    a) 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
    b) 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez  bodky a medzier) pri externom štúdiu

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom.

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

 • Aplikovaná ekológia a environmentalistika - 20
 • Aplikovaná informatika - 100
 • Biológia - 110
 • Environmentalistika - 30
 • Fyzika - 20
 • Geografia v regionálnom rozvoji - 30
 • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve - 20
 • Technická mineralógia - gemológia - 20
 • Učiteľstvo predmetov - 350

Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium. Na fakulte je možné prihlásiť sa na štúdium v ľubovoľnej dvojkombinácii predmetov:

 • biológia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,    
  • ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií
 • ekológia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií
 • fyzika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • biológia, ekológia, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií
 • geografia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • biológia, ekológia, fyzika, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií
 • chémia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií
 • informatika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií
 • matematika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, odborné ekonomické predmety,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií
 • odborné ekonomické predmety v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika,émia, informatika, odborné ekonomické predmety,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií

Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 4 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
 • Aplikovaná informatika - 40
 • Biológia - 10
 • Environmentalistika - 20
 • Fyzika - 10
 • Geografia v regionálnom rozvoji - 10
 • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve - 20
 • Technická mineralógia - gemológia - 10

Poznámky a vysvetlivky

 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • Uchádzači o štúdium v bakalárskych študijných programoch v dvojkombinácii prírodovedných predmetov a v neučiteľských študijných programoch budú na FPV UKF v Nitre prijatí rozhodnutím dekana bez prijímacích skúšok - na základe hodnotenia výsledkov štúdia a aktivít počas stredoškolského štúdia.
 • Uchádzači o vysokoškolské štúdium v bakalárskych učiteľských študijných programoch v dvojkombinácii medzifakultných predmetov môžu byť na FPV prijatí na základe úspešne vykonanej prijímacej skúšky z predmetu druhej fakulty, ak je prijímacia skúška fakultou predpísaná alebo bez prijímacích skúšok – na základe hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole a aktivít počas stredoškolského štúdia.
 • Podrobnejšie informácie o prijímaní na bakalárske študijné programy nájde záujemca na webovom sídle fakulty www.fpv.ukf.sk.

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

 • Aplikovaná informatika - 30
 • Biológia - 40
 • Environmentalistika - 30
 • Environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi - 20
 • Fyzika materiálov - 20
 • Geografia v regionálnom rozvoji - 30
 • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve - 20
 • Učiteľstvo predmetov - 100
Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium.
Na fakulte je možné prihlásiť sa na štúdium v ľubovoľnej dvojkombinácii predmetov:
 • biológia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií
 • ekológia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií
 • fyzika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • biológia, ekológia, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií
 • geografia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • biológia, ekológia, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií
 • chémia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií
 • informatika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií
 • matematika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, odborné ekonomické predmety,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií
 • odborné ekonomické predmety v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií 

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

 • Aplikovaná informatika - 20
 • Biológia - 20
 • Environmentalistika - 20
 • Fyzika materiálov - 20
 • Geografia v regionálnom rozvoji - 10
 • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve - 20

Poznámky a vysvetlivky

 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • Uchádzači o štúdium v magisterských študijných programoch v dvojkombinácii prírodovedných predmetov a v neučiteľských študijných programoch budú na FPV UKF v Nitre prijatí rozhodnutím dekana fakulty bez prijímacích skúšok - na základe hodnotenia výsledkov štúdia a aktivít počas predchádzajúceho štúdia.
 • Uchádzači o vysokoškolské štúdium v bakalárskych učiteľských študijných programoch v dvojkombinácii medzifakultných predmetov môžu byť na FPV prijatí na základe úspešne vykonanej prijímacej skúšky z predmetu druhej fakulty, ak je prijímacia skúška fakultou predpísaná alebo bez prijímacích skúšok – na základe hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole a aktivít počas stredoškolského štúdia.
 • Podrobnejšie informácie o prijímaní na magisterské študijné programy nájde záujemca na webovom sídle fakulty www.fpv.ukf.sk..

Doktorandské študijné programy (denná/externá forma)

Dĺžka štúdia: 4 roky denná forma, 5 rokov externá forma
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

 • Environmentalistika - 4/2
 • Fyzika materiálov - 4/2
 • Molekulárna biológia - 4/2
 • Teória vyučovania fyziky - 4/2
 • Teória vyučovania informatiky - 4/2
 • Teória vyučovania matematiky - 4/2

Poznámky a vysvetlivky

Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • O prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského a inžinierskeho štúdia príslušného vedného zamerania.
 • Uchádzači o štúdium v doktorandských študijných programoch budú na FPV UKF v Nitre prijatí na základe hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky z príslušného odboru, výsledkov štúdia a aktivít počas predchádzajúceho štúdia.
Podrobnejšie informácie o prijímaní na doktorandské študijné programy nájde záujemca na webovom sídle fakulty http://www.fpv.ukf.sk.
 
Dátum aktualizácie: 20. 9. 2017
banner-PrijimacieKonanie-Bighore
banner-PrijimacieKonanie-prihlaskabanner-PrijimacieKonanie-vysledkybanner-PrijimacieKonanie-navratka

Kontakty

Adresa FPV

Fakulta prírodných vied
UKF v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

NCSRK 2017

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.