L3-banner-media

Vokálny maratón na katedre hudby

Na základe mimoriadne rastúceho záujmu o nonartificiálnu hudbu na Slovensku zaznamenávame stav, kedy sú tradičné metodiky, ako aj odborná spôsobilosť učiteľov i pedagógov v tejto oblasti nepostačujúce. Na Slovensku výrazne absentuje odborné zázemie zamerané hlavne na jej interpretáciu a metodiku vyučovania. Aj preto sa Katedra hudby PF UKF v Nitre podujala v rámci projektu KEGA Nonartificiálna hudba vo vokálnej edukácii zorganizovať vokálne workshopy a prednášky zamerané na oblasť jazzu, muzikálu a šansónu. Cieľovou skupinou interpretačných kurzov boli najmä študenti vysokých a stredných škôl umeleckého zamerania a vokálni pedagógovia ZUŠ. Účastníci vzdelávania získali orientáciu vo vokálnych technikách zameraných na nonartificiálnu hudbu a môžu využívať takto získané poznatky v umelecko-pedagogickej praxi. Vzácnymi lektormi kurzov boli Alena Čermáková, Boglárka Babiczki a Ján Hyža.
Alena Čermáková študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave odbor filmová a televízna dokumentárna tvorba. K jej najznámejším snímkam patrí autobiografický celovečerný film Vyvliekanie z vlastnej kože (1992) a autorský film Všetko je v nás (1999) o Františkovi Tugendliebovi, ktorý ju učil spev v rokoch 1983 – 1985. Práve od neho získala akreditáciu na vyučovanie techniky popového spevu jeho metódou. Slovenská verejnosť ju spoznala najmä vďaka jej účinkovaniu ako hlasovej pedagogičky v hudobnom projekte Slovensko hľadá SuperStar I, II a Môj najmilší hit. V roku 2002 vydala svoj debutový album Šansóny a iné piesne, ktorý do života uviedli Hana Hegerová a František Tugendlieb. Koncertuje doma i v zahraničí. V roku 2009 vydala francúzsko-nemecko-slovenský album Spievam ako dýcham, ktorý do života uviedol kňaz Anton Srholec. Naspievala aj motívy radosti do filmu o Nicolasovi Wintonovi na hudbu manžela Ivana Čermáka pod názvom Sila ľudskosti (2002, réžia Matej Mináč) a Nickyho rodina (2011, réžia Matej Mináč).
Boglárka Babiczki absolvovala štúdium koncertného spevu v odbore jazzový spev a pedagogika spevu na Vienna Konservatorium vo Viedni. V Montreux Jazz Voice Competition vo Švajčiarsku sa stala semifinalistkou súťaže. Následne vydala debutový album BBQ – Freedom tastes like a HIROI – Return of the koi. Od roku 2016 sa aktívne venuje vyučovaniu spevu v oblasti populárneho a jazzového spev na Musikschule Wolkersdorf a vo VoiceCottage – KreativManufaktur Viedeň. Ako speváčka a skladateľka je aktívna v medzinárodných projektoch: Als Sängerin und Komponistin für Bands und Produktionen im In- und Ausland tätig: BBQ (Boglárka Bábiczki Quintett), HIROI (Michiru Ripplinger Group – modern Jazz), Vienna Improvisers Orchestra (Leitung: Michael Fischer), Antigone Chor (Burgtheater Wien), BigBand Laa an der Thaya, Simple Sam Vintage Band.
Ján Hyža vyštudoval Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne (2010), odbor muzikálové herectvo a doktorandské štúdium v odbore didaktika hudby na Katedre hudby na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre (2013). Na Univerzite Konštantína Filozofa realizoval výskum v podobe prípadovej štúdie. V rámci doktorandského štúdia tu pôsobil ako pedagóg. Absolvoval študijnú stáž v odbore vokálne herectvo na Państwowej Wyższej Szkołe Teatralnej im. Ludwika Solskiego v Krakove. Pedagogickú činnosť vykonával na Základnej umeleckej škole v Senici ako učiteľ literárno-dramatického odboru. Ako pedagóg spevu neoperného zamerania pôsobil na Súkromnom konzervatóriu v Nitre, od roku 2012 v hudobno-dramatickom odbore na Konzervatóriu v Bratislave a od roku 2016 na vyučuje spev na Katedre herectva na VŠMU v Bratislave. V roku 2017 založil vo Viedni kreatívne centrum VoiceCottage – KreativManufaktur pre výučbu spevu a hudobno-dramatického umenia, kde zároveň pôsobí ako pedagóg. Od roku 2018 je tiež pedagógom pre zborový spev na Die Wiener Volkshochschulen vo Viedni. Účinkoval v Národnom divadle v Brne, v divadelnom Štúdiu Marta, v divadle Husa na provázku a v divadle Nová scéna.
V doobedňajších hodinách od 23. do 26. októbra prebiehali prednášky, ktoré boli zamerané každý deň na iný žáner – jazz, muzikál a šansón. V popoludňajších hodinách prebiehali v cvičných miestnostiach Pavilónu hudby individuálne hodiny podľa stanoveného rozvrhu. Bol to zároveň deň otvorených dverí, nakoľko pasívni účastníci mohli nazrieť do výučby jednotlivých lektorov a nechať sa nimi inšpirovať v budúcej pedagogickej praxi. Sme radi, že sme mohli byť nápomocní učiteľom spevu z celého Slovenska. Po skončení workshopov a prednášok sme dostali množstvo pozitívnych ohlasov a ďakovných mailov, čo svedčí najmä o tom, že sa do podobných podujatí oplatí investovať čas a energiu. Veríme, že toto podujatie adekvátne prispelo ku skvalitneniu výučby neoperného spevu, či už na konzervatóriách alebo základných umeleckých školách, a patrične obohatilo aj študentov našej univerzity.
Text a foto: Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD. – Katedra hudby PF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo