L3-banner-media

Inovatívne trendy v odborových didaktikách

Tri fakulty našej univerzity a 50-členný riešiteľský kolektív sa podieľa na spolupráci v rámci projektu APVV-15-0368 s názvom Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v centre praktickej prípravy. V rámci neho sa 21. novembra 2018 na pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom Inovatívne trendy v odborových didaktikách – Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia vo vyučovaní. Pripravili ju Pedagogická fakulta, Fakulta prírodných vied, Filozofická fakulta UKF a Štátny pedagogický ústav.
Ako povedala zodpovedná riešiteľka projektu doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., prorektorka UKF pre vzdelávanie, niekoľkoročný projekt je zameraný na prípravu budúcich učiteľov pre prax. „Samotná myšlienka, prečo projekt vznikol, bola komunikácia odborových didaktikov, či už v rámci štátnych skúšok alebo neformálnych stretnutí. Často sme na nich diskutovali, že máme veľmi veľa spoločných tém, ale každý ich rieši izolovane. A to je veľká chyba, lebo sa máme čím navzájom obohacovať. Jednou z tých spoločných oblastí, ktoré ja vnímam ako didaktik – pedagóg, bola práve oblasť psychodidaktiky. Zahŕňa témy, ktoré teraz v spoločnosti veľmi rezonujú a aj výskumne sú vnímané ako témy, ktoré majú potenciál výrazne ovplyvňovať a smerovať naše školstvo,“ zdôraznila doc. Duchovičová.
Ako ďalej povedala, jednou z psychodidaktických tém je stimulácia kritického a tvorivého myslenia žiakov a je jedno, či ide o deti základných škôl, študentov stredných či vysokých škôl. Spoločný prienik je v tom, že každý predmet sleduje odborovú didaktiku v kontexte svojho obsahu, ale už menej funguje didaktické spojenie v rovine vyučovacích stratégií.
„Tento prienik nám umožňuje spojiť odborových didaktikov jednotlivých vyučovacích predmetov, ktoré sú spoločenskovedného charakteru, ako napr. slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, história, etika, pedagogika, ale aj prírodovedného zamerania ako matematika, fyzika, biológia, chémia, informatika, a predmety umelecko-výchovného a výchovného charakteru, ako je hudobné umenie, hudobno-dramatické umenie, telesná výchova, výtvarná výchova či technická výchova. V podstate všetky tieto predmety v plnej miere už desaťročia zabezpečuje naša univerzita, a preto sa aj profesionáli – odboroví didaktici nadchli pre tento projekt. Spojili sme sa s nimi, vypracovali projekt a pri získaní grantovej podpory sme boli úspešní,“ skonštatovala prorektorka.
Projekt je vo fáze aplikácie stratégií podporujúcich kritické myslenie do vyučovania študentov UKF, ale aj aplikácie do vyučovania samotnými študentmi univerzity. UKF priamo vedie svojich poslucháčov k tomu, aby počas pedagogickej praxe už tieto stratégie, ktoré sa učia v teoretickej rovine, aplikovali v praxi a zároveň získali spätnú väzbu, ako fungujú.
„Súčasťou toho je aj akási reflexívna prax, to znamená, že sa snažíme o vytváranie istých videosekvencií, kde si priamo so študentmi analyzujeme, ako a v čom sú úspešní, ako naplánovali výber vyučovacej stratégie, ako ju zrealizovali a v akých iných situáciách či témach by mohla byť tá stratégia ešte aplikovaná. Stratégie nás všetkých vlastne spájajú, pretože výskumy ukazujú, že je jedno, či je to učiteľ matematiky, fyziky, ekonomických predmetov alebo pedagogicky – tie stratégie sú rovnako využiteľné u všetkých,“ poznamenala doc. Duchovičová.
Podľa jej slov konferencia prezentovala už aj konkrétne prípadové štúdie využitia a možností využitia stratégií v praxi a tým, že univerzita hostila kolegov z praxe z radov učiteľov aj odborových didaktikov, ktorí už reflektujú prax v teórii, sa vytvoril vzájomný komunikačný priestor pre realizáciu. „Vždy sú súčasťou nášho snaženia študenti. Rovnako k tomu prispela aj nedávna konferencia Boom! Budem učiť moderne, kde mnohé stratégie kritického myslenia našim študentom interpretovali priamo samotní učitelia. Teraz na konferencii bola diskusia odborových didaktikov s učiteľmi a cvičnými učiteľmi, ktorí sa stratégie snažia realizovať už vo výcvikovej podobe,“ pokračuje doc. Jana Duchovičová . „Na konferencii boli aj zahraniční účastníci – kolegovia z Čiech, Ukrajiny, Maďarska a Poľska, ktorí tiež prispeli prezentáciou výsledkov v oblasti svojich výskumov, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú kritického tvorivého myslenia.“
Text: Ing. Jana Černáková – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R
Foto: Lubo Balko –  Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove