L3-banner-media

Za úspešnou žiadosťou je najmä dostatok informácií

Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí – Ako napísať úspešnú žiadosť, absolvovať mobilitu a kariérne narásť. Tieto témy rezonovali na seminároch, na ktorých sa v dňoch 13. a 14. februára 2019 v priestoroch Pedagogickej fakulty, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva a Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre stretli doktorandi a vedeckovýskumní pracovníci univerzity. Pre záujemcov ich pripravili spomínané fakulty a Slovenská akademická informačná agentúra SAIA, n. o. Rovnaký seminár zorganizuje 27. februára aj na Fakulte prírodných vied.
Internacionalizácia vzdelávania i vedy
Ako nám za FF UKF povedal doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia, internacionalizácia vzdelávania v neoddeliteľnom prepojení s internacionalizáciou vedy patrí ku kľúčovým záujmom Filozofickej fakulty. Pre doktorandov a začínajúcich bádateľov je podľa neho podstatné absolvovanie pobytov a stáží v zahraničných výskumných inštitúciách, kde sa môžu zapojiť do práce tamojších výskumných kolektívov.
„Prínosom by pre nich mali byť nadobudnuté nové vedecké poznatky, praktické zručnosti či zvýšenie jazykových kompetencií, ktoré by sa mali premietnuť do ďalších vedecko-pedagogických aktivít po ich návrate, vrátane publikačnej a projektovej činnosti. Pridanou hodnotou tejto formy internacionalizácie by malo byť tiež obohatenie vyučovacieho procesu na fakulte o tieto nové aspekty,“ zdôraznil prodekan doc. Hetényi.
„Účelom zahraničných pobytov sú najčastejšie študijné a prednáškové ciele, terénne výskumy, letné školy, školenia či letné jazykové kurzy. Spomínaný pracovný seminár bol nastavený na konkrétne možnosti zapojenia sa tejto cieľovej skupiny do rôznych programov a grantových schém. Záujemcovia dostali aj praktické informácie, ktoré sa týkajú doterajších skúseností z mobilitných programov, ako aj potrebnej dokumentácie k žiadostiam o pobyty.“
Doc. Hetényi dodal, že počet akademických mobilít nasvedčuje, že záujemcovia z Filozofickej fakulty sú pri získavaní štipendií úspešní. Doktorandi a začínajúci odborní asistenti najčastejšie pôsobia v európskych krajinách, ale vzhľadom na rozmanitosť študijných odborov fakulty nie sú nezvyčajné ani pobyty na iných kontinentoch.
Päť programov
Semináre s prezentáciami viedla Mgr. Beáta Košťálová, koordinátorka akademických programov z regionálnej kancelárie SAIA, n. o. v Nitre. Svojimi aktivitami sa SAIA, n. o. snaží osloviť študentov 1. a 2. stupňa VŠ, mladých vedeckých pracovníkov – doktorandov i vysokoškolských pedagógov, pre ktorých sú k dispozícii štipendiá v rámci niekoľkých štipendijných programov. Aktuálne semináre boli určené hlavne doktorandom a vedeckovýskumným pracovníkom.
V prvej časti prednášky Mgr. Košťálová predstavila prehľad mobilitných programov. Tie, ktoré si organizuje univerzita v rámci bilaterálnych medziuniverzitných vzťahov, zastrešuje program Erasmus+, pod hlavičkou SAIA, n. o. funguje ďalších päť programov. Druhú časť prednášky tvorili informácie o tom, ako si správne napísať žiadosť o štipendijný pobyt v zahraničí, aby bol uchádzač úspešný.
„Náš prvý program Akademické mobility organizuje výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do 28 krajín sveta, ponuky jednotlivých štipendií možno nájsť v databáze na www.granty.saia.sk. Druhým je Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá – CEEPUS, orientovaný na študijné či prednáškové pobyty v 15 krajinách južnej a strednej Európy,“ vysvetľuje Mgr. Košťálová.
„Akcia Rakúsko  Slovensko je tretím programom pod hlavičkou SAIA, n. o., v rámci ktorého môžu do Rakúska vycestovať študenti, doktorandi, vysokokvalifikovaní postdoktorandi (vedeckí a pedagogickí pracovníci štátnych a verejných vysokých škôl a akadémie vied, ktorým bol udelený titul PhD. alebo ekvivalent, nie sú habilitovaní a od udelenia titulu PhD. neuplynulo k termínu uzávierky viac ako 10 rokov) aj vysokoškolskí pedagógovia. Štvrtý, Národný štipendijný program Slovenskej republiky, ponúka študentom 2. stupňa, doktorandom aj postdoktorandom možnosť absolvovať zaujímavé študijné, výskumné i umelecké pobyty kdekoľvek vo svete. Piaty program EURAXESS, ktorý je iniciatívou Európskej komisie, sa zameriava na doktorandov a vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí sú mobilní jednak v rámci Európy, to znamená, že nejakú časť svojej kariéry pôsobia v jednej z európskych krajín, resp. v niektorej z pridružených štátov mimo Európy, alebo sú mobilní medzisektorovo, napr. prepájajú svoj výskum na akademickej pôde s výskumom v priemyselnom sektore. Okrem toho program EURAXESS poskytuje výskumníkom komplexné poradenstvo pre ich kariérny rozvoj.“
Pozorne čítať podmienky
Študijnému, výskumnému či prednáškovému pobytu spojenému so štipendiom predchádza napísanie žiadosti. Semináre sa preto dotkli aj problematiky správneho vypracovania podkladových dokumentov žiadostí. Beáta Košťálová uviedla, že častú chybu robia uchádzači ešte pred samotným podaním žiadosti, keď si pozorne neprečítajú podmienky. Každý z programov má svoje špecifické podmienky pre predkladanie žiadosti, ktoré SAIA, n. o. detailne uvádza na svojej stránke, resp. sú na webovom sídle každého z uvedených programov.
„Okrem podmienok pre predkladanie žiadostí uvádzame na našom webe aj rady pre uchádzačov, napríklad ako napísať životopis, motivačný list či odborný program a tiež ako by mali vyzerať odporúčanie od školiteľa, zoznam publikačnej činnosti alebo akceptačný list od zahraničnej univerzity či výskumného ústavu. Ku každému z týchto dokumentov uchádzačom radíme, čo by v ňom malo či nemalo byť."
Prečo záujem klesá?
Pred niekoľkými rokmi patrila UKF v Nitre medzi najaktívnejšie univerzity v podávaní žiadostí na absolvovanie mobility. Mgr. Košťálová však poznamenala, že v posledných 2-3 rokoch je evidentný trend znižujúceho sa počtu uchádzačov o pobyty v zahraničí najmä z radov študentov, menej u doktorandov – a to nielen v rámci SAIA, ale aj v programe Erasmus+. Klesajúci záujem o zahraničné mobility sa netýka len Slovenska, ale aj iných krajín.
„Kladieme si otázku, prečo je to tak? Dozvedáme sa, že študenti si asi nie sú celkom istí svojou úrovňou ovládania cudzieho jazyka, ktorý potrebujú na štúdium v zahraničí. My tipujeme aj akýsi všeobecný nezáujem mladých o informácie – hoci urobíme kvalitnú kampaň od webu až po facebookové skupiny, príde na seminár či prednášku málo ľudí,“ vysvetľuje Košťálová. „Naopak, z tých, čo sa o informácie tohto typu zaujímajú, mnohí vycestujú na mobility aj viackrát, keď zažijú tú skúsenosť, že dostanú peniaze, nič si nemusia platiť a absolvujú úžasný pobyt napr. vo Francúzsku, Taliansku, USA, Austrálii, Číne, Izraeli alebo „len“ v susednej Českej republike.“
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo