L3-banner-media

Dojem z osobnej návštevy univerzity je dôležitý

Prišli stovky a stovky študentov! Vo štvrtok 21. februára od deviatej hodiny všetky priestory Univerzity Konštantína Filozofa praskali vo švíkoch. Ďalší úspešný Univerzitný deň otvorených dverí je za nami. Uchádzači sa priamo na pôde UKF dozvedeli nielen množstvo potrebných informácií, ale získali aj vlastný, pre nich dôležitý dojem z osobnej návštevy univerzity, ktorú si na ďalšie roky štúdia možno zvolia za svoju alma mater.
S práve uplynulým Dňom otvorených dverí UKF 2019, ktorý je tradičným veľkým februárovým podujatím našej univerzity, neskrývala spokojnosť prorektorka pre vzdelávanie UKF doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Ako vnímate Deň otvorených dverí? V čom vidíte jeho najväčší význam – v dnešnej dobre internetu a sociálnych sietí, ktoré mladí kvôli informáciám využívajú azda najviac?
Deň otvorených dverí vnímam ako priestor, ktorý prináša uchádzačom a potenciálnym záujemcom možnosť vidieť reálne podmienky, v ktorých sa vysokoškolské vzdelávanie uskutočňuje. Je pravdou, že mladí ľudia si môžu vyhľadať veľa informácií prostredníctvom elektronických zdrojov, no informácia, ktorú získajú, je najmä faktická. Informácie získané na portáloch škôl si vedia uchádzači porovnať, a keďže sú svojím obsahom neraz veľmi podobné, pri samotnom rozhodovaní, ktorú školu si zvoliť, im pomôže dojem, ktorý získajú pri osobnej návšteve inštitúcie. Tento dojem je nielen vizuálny – vidia budovy, vybavenie priestorov, materiálne zabezpečenie, dostupnosť informačných zdrojov, samotné mesto a podobne, ale je to aj dojem emocionálny, ktorý vychádza z komunikácie s ľuďmi, pedagógmi, študentmi, garantmi, vedením fakúlt. Týmto spôsobom si uchádzači vytvoria reálnejšiu predstavu o atmosfére a klíme, v akej vzdelávanie na katedrách a fakultách prebieha. A práve to môže byť silný moment pri rozhodovaní sa pre konkrétnu školu a konkrétne pracovisko.
V čom je podľa vás dôležitý osobný kontakt študentov s ľuďmi z fakúlt priamo na pôde univerzity?
Veľmi často návšteve konkrétneho pracoviska predchádza získanie prvotných informácií na rôznych prezentačných akciách alebo v elektronickom informačnom priestore. Ak ponuka vzbudila u uchádzača v akomkoľvek ohľade záujem, kladie si otázky a pátra po informáciách. Tu vidím význam priameho „face to face“ kontaktu s poskytovateľmi vzdelávania alebo študentmi univerzity, pretože vedia poskytnúť aj také informácie, ktoré nie sú zverejňované, alebo také, ktoré už uchádzač podrobne nevyhľadáva na weboch. Pedagógovia vedia detailne vysvetliť obsah štúdia, profil absolventa, ale tiež skúsenosti s uplatnením absolventov na trhu práce, sprostredkujú informácie o zameraní, rozsahu a mieste výkonu odborných a pedagogických praxí v rámci štúdia. Majú k dispozícii ukážky prác študentov, ale aj výstupy pedagógov v rámci ich vedeckovýskumnej činnosti. Uchádzači zároveň môžu vidieť, ako reálne prebieha výučba. Študenti môžu zase sprostredkovať svoje dojmy a skúsenosti, ktoré na univerzite nadobudli a ohodnotiť kvalitu vzdelávania, čo je priamo určite dôveryhodnejšie.
V čom bol tohtoročný Deň otvorených dverí UKF možno iný ako ten predchádzajúci? Čím novým sa snažil zaujať?
Univerzita a jej fakulty si aj tento rok pripravili bohatý program. Okrem prezentácie fakúlt, katedier a ich študijných programov si návštevníci mohli pozrieť výučbové priestory a laboratóriá – zooologické, antropologické, multifunkčné laboratórium embryotechnológií, fyziologicko-analytické laboratórium, mikrobiologické, fyziologické výskumné laboratórium, chemické laboratória a podobne. Mohli vidieť aj dielne, ateliéry, galérie či špecializované učebne s praktickými ukážkami vzdelávacích aktivít. Uchádzači si mohli pozrieť široké spektrum softvérového a prístrojového vybavenia na jednotlivých pracoviskách, mohli sa zúčastniť zaujímavých workshopov. Z ponuky programu spomeniem napríklad vernisáž výstavy AUDIT/Zima 2018 v Galérii Univerzum PF UKF, prehliadku školskej zbierky drahých kameňov, praktické a zážitkové cvičenia: Študenti pre študentov, diskusie so študentmi zo Študentského parlamentu, aktivity prezentujúce študentský život, mimoškolské aktivity či študentské projekty. Zaujali tiež aktivity Živá knižnica, prezentácia Moodle kurzu cudzieho jazyka, prezentácia možností práce so zvukom, tvorivé dielne či nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie s použitím AED.
Ponuky všetkých foriem štúdia na UKF sa neustále skvalitňujú, rozširujú, ale ako sa zdá, je stále náročnejšie zaujať študentov tak, aby si vybrali práve našu školu. Čo pre to univerzita robí?
Univerzita sa snaží neustále rozširovať ponuku študijných programov, a to vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. K tradičným učiteľským študijným programom, ktoré sú na univerzite zabezpečované už takmer šesťdesiat rokov, pribúdajú ďalšie, spomeniem rozširovanie ponuky jazykového vzdelávania napr. v rámci prekladateľstva a tlmočníctva, programy zamerané na cestovný ruch, žurnalistiku, históriu, politológiu, etiku, estetiku, filozofiu, psychológiu, sociológiu, sociálnu prácu, ošetrovateľstvo, urgentnú zdravotnú starostlivosť, informatiku, fyziku, biológiu, geografiu, ekológiu a environmentalistiku a mnohé ďalšie atraktívne študijné programy. K najnovším programom môžeme zaradiť špeciálnu pedagogiku, hudbu a zvukový dizajn či medziodborové študijné programy, ako etnológia – muzeológia, história – archeológia, sociológia – anglistika, či jazyky v kombinácii so žurnalistikou a euroázijskými štúdiami. Okrem rozširovania ponuky programov sa univerzita neustále snaží o zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelávania. Táto snaha bola aj ocenená, univerzita sa stala držiteľom Národnej ceny za kvalitu 2017.
Čím to je, že sa UKF v Nitre stále darí získavať si študentov nielen z Nitry a širšieho regiónu, ale aj z celého Slovenska i zahraničia?
Myslím si, že je to snahou univerzity o reflexiu trendov v oblasti vzdelávania. Univerzita neustále pracuje na zvyšovaní kvality poskytovaného vzdelávania, internacionalizácii, buduje moderné vzdelávacie a výskumné priestory, modernizuje ubytovacie priestory, podporuje voľnočasové aktivity študentov, poskytuje podporu študentom so špecifickými potrebami, zabezpečuje poradenské služby študentom, buduje výskumné tímy a snaží sa o transfer vedeckých poznatkov do procesu vzdelávania. Okrem toho, záujem študentov sa viaže aj k prostrediu a polohe univerzity v rámci Slovenska. Budeme radi, ak sa popularita univerzity bude naďalej zvyšovať, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo