L3-banner-media

Seminár Erasmus+ motivuje k mobilitám

Aula UKF sa 2. apríla popoludní zaplnila študentmi, ktorých oslovila tematika Informačného Erasmus+ seminára. Jeho cieľom bolo informovať o početných možnostiach zahraničných mobilít a prezentáciami študentov, ktorí ich už absolvovali, prilákať ďalších adeptov na študijné, výskumné či prednáškové pobyty Erasmus+ v cudzine.
Osobné príbehy „erasmákov“ zaujali
Informačný Erasmus+ seminár pripravilo Oddelenie pre medzinárodné vzťahy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Účastníkom sa v jeho úvode prihovorila prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF PhDr. Martina Pavlíková, PhD., po nej s osobnými zážitkami z absolvovaných Erasmus pobytov zaujali poslucháčov študenti UKF. So svojimi skúsenosťami sa podelili Bc. Matúš Kamenický a Mgr. Katarína Chválová z Filozofickej fakulty, Bc. Natália Bukovčáková z Pedagogickej fakulty, Roman Stražanec z Fakulty prírodných vied a Jana Danišová z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva.
Ing. Katarína Bútorová, PhD. a Mgr. Pavol Vakoš z Oddelenia pre medzinárodné vzťahy následne účastníkov seminára oboznámili s organizáciou a administratívnym pozadím Erasmus+ mobilít.
Podľa slov prorektorky PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD. bol seminár určený primárne pre študentov UKF – bakalársky, magisterský i doktorandský stupeň štúdia, vítaní boli aj kolegovia – prodekani pre zahraničné vzťahy a Erasmus koordinátori z jednotlivých fakúlt UKF.
„Žiaľ, za posledné dva roky sme zaznamenali výrazný trend znižujúceho sa záujmu študentov o mobility Erasmus+. Nie je to len problém našej univerzity, ale celoslovenský. Preto bol tento seminár vyslovene motivačný s cieľom podnietiť v študentoch záujem a chuť absolvovať Erasmus pobyty v zahraničí. Naša univerzita musí splniť stanovené kvóty, ku ktorým sme sa v Národnej kancelárii Erasmus+ zaviazali,“ zdôvodnila zámer podujatia prorektorka Martina Pavlíková. „Práve preto sme pozvali aj študentov, ktorí už mobility Erasmus+ absolvovali, aby poslucháčov svojimi osobnými skúsenosťami a zážitkami motivovali vyskúšať niečo podobné.“
Naša univerzita má vyše 5-tisíc študentov denného štúdia a ako prorektorka Martina Pavlíková zdôraznila, na budúci rok by na mobility Erasmus+ mala vyslať 100 študentov na štúdium a 70 na stáž, čo nie sú až také nesplniteľné čísla.
„V každom prípade si to však vyžaduje osvetu a koordinované úsilie všetkých fakúlt univerzity, nemôže sa to diať len pod záštitou Rektorátu UKF, ktorý program zastrešuje hlavne administratívne. Gro motivačnej a náborovej práce je na pleciach jednotlivých fakúlt a katedier,“ konštatuje prorektorka. „Naše Oddelenie pre medzinárodné vzťahy sa snaží maximálne propagovať plusy a prínos programu Erasmus+.“
Jazyková bariéra nemusí byť strašiakom
Napriek tomu namotivovať študentov na zahraničné pobyty nie je ľahké. Nie vždy stačia informácie na sociálnych sieťach, webovom sídle školy či informačných letákoch. Najlepší príklad je vždy ten osobný. „Seminár preto ponúkol aj osobné príbehy mladých ľudí z našej univerzity, ktorí tieto pobyty zažili a priniesli si z nich domov pozitívnu skúsenosť,“ podotkla prorektorka Martina Pavlíková.
Príčin, prečo študenti program Erasmus+ menej využívajú, je niekoľko. Za ich nechuťou vycestovať na tieto pobyty neraz stojí aj fakt, že nechcú ísť do zahraničia sami.
„Preto sme sa rozhodli schvaľovať mobilitu Erasmus aj dvom uchádzačom z jednej katedry na to isté miesto Erasmus mobility,“ pokračuje prorektorka. „Často je príčinou aj jazyková bariéra, ale musím zdôrazniť, že v rámci programu sa nevyžaduje ovládanie angličtiny na úrovni rodeného rečníka. Záujemcovia môžu predsa vycestovať aj do Česka, Poľska, Maďarska, nemčinári do Rakúska či Nemecka, k dispozícii je aj Francúzsko, Španielsko a mnohé iné krajiny. Môžem spomenúť osobnú skúsenosť – študent Matúš Kamenický, ktorého som školiteľkou, si podľa vlastných slov vystačil v Portugalsku s angličtinou na bežnej komunikačnej úrovni. Na Erasmus pobytoch predsa nie je cieľom dokázať študentovi, že cudzí jazyk neovláda excelentne, ale naopak, motivovať ho, aby sa v cudzom jazyku zdokonalil.“
Pripravujú ďalší seminár
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy pre záujemcov pripravuje aj ďalší informačný seminár Erasmus+. Tentoraz sa však bude týkať administratívneho spracovania mobilít a bude orientovaný predovšetkým na študentov, ktorí sa už rozhodli absolvovať niektorý z Erasmus pobytov.
Ako prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD. dodala, momentálne sú na UKF k dispozícii dve výzvy Erasmus+. Stále sa študenti môžu hlásiť na stáž na minimálne 2 mesiace v letnom semestri v tomto akademickom roku 2018/2019 s tým, že sa musia vrátiť do polovice septembra, v druhej výzve sa môžu hlásiť na pobyty už v rámci akademického roka 2019/2020.
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo