L3-banner-media

Prezentácia publikácií v Múzeu holokaustu v Seredi

11. apríla 2019 sa v priestoroch Múzea holokaustu v Seredi uskutočnila prezentácia dvoch publikácií – románu Doktor Mráz od spisovateľky Denisy Fulmekovej a zborníka vedeckých štúdií Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte III., ktorého editorkou je PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD., z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF.
Ešte pred samotnou prezentáciou spomínaných publikácií sa študenti druhého ročníka študijného programu stredoeurópske areálové štúdiá zúčastnili návštevy a prehliadky expozície Múzea holokaustu v Seredi. Súčasťou prehliadky bol aj odborný výklad o tragickom osude Židov počas slovenského štátu a druhej svetovej vojny, t. j. ako sa chcel režim vyrovnať so „židovskou otázkou”, ktorý študentom pôsobivo podal historik Marián Naster. Prehliadka múzea tak bola pre študentov veľmi prínosným prameňom informácií, ktorú dotvárala autentickosť expozície.
Martin Korčok, riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi, na úvod privítal všetkých prítomných, poďakoval za účasť a špeciálne predstavil Jána Gallika, riaditeľa Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF, pána profesora Tibora Žilku s manželkou Martou Žilkovou, zostavovateľku zborníka Magdalénu Hrbáček, spisovateľku Denisu Fulmekovú a historika Ivana Kamenca. Na umocnenie atmosféry niekoľkokrát zazneli tóny klaviristu a hudobníka Valéra Mika. Prvou predstavenou publikáciou bol zborník Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte III., pričom o jeho obsahu referoval Roman Farkaš a spomenul i jednotlivé príspevky uverejnené v zborníku – Holokaust očami detí (Marta Žilková), Protižidovská propaganda slovenského štátu (Matej Beránek), Židovský kníhtlačiari v Nitre (Marián Naster), Slovenskí Židia po druhej svetovej vojne v dielach Antona Baláža (Monika Adamická) a Židovská identita ve sbírce Siegfrieda Kappera České listy (Alexej Mikulášek). Následne Magdaléna Hrbáček, zostavovateľka zborníka, slávnostne venovala publikáciu pánovi profesorovi Tiborovi Žilkovi pri príležitosti jeho životného jubilea 80. narodenín. Druhou prezentovanou publikáciou bol román Denisy Fulmekovej Doktor Mráz, ktorý výstižne predstavil historik Ivan Kamenec. Autorka následne dodala niekoľko vlastných slov k námetu a celkovo i vzniku knihy a prečítala z nej jeden vybraný úryvok.
Múzeum holokaustu v Seredi
Denisa Fulmeková už v Konválii vyrozprávala príbeh zakázanej lásky františkánskeho mnícha a básnika Rudolfa Dilonga a židovského dievčaťa Vali Reiszovej (autorkinej starej matky). Vo svojej najnovšej knihe Doktor Mráz sa tak opäť vracia do problematických čias, ktoré boli voči židovskému obyvateľstvu nepriaznivé. Román je na rozdiel od Konválie vymyslený, ale sčasti ho tvoria autentické listy, zápisnice a žiadosti z čias slovenského štátu. Autorka využila materiály z viacerých archívov a požiadala o pomoc uznávaných historikov. Hlavným protagonistom tohto románu je Žid Albert Marton, ktorý si následne zmení priezvisko na nežidovské Mráz. Keď o ňom napíšu článok v Gardistovi, rozpúta sa nekonečný boj o prežitie. Napriek snahe gardistu Rárbockého o uznanie Alberta Mráza za Žida, bol nakoniec doktor Mráz uchránený pred tragickým koncom. Príbeh je vyrozprávaný v dvoch líniách, pričom jedna je vyrozprávaná zo spomienok jeho dcéry Aninky Mrázovej, druhá je samotným príbehom autorky s fiktívnymi prvkami na základe skutočných udalostí.
Na záver nasledovala autogramiáda spisovateľky Denisy Fulmekovej a recepcia. Každý z prítomných si odniesol aj výtlačok zborníka Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte III.
Text: Romana Briešková (2. roč. SAS15b)
Foto: Tomáš Michálik, Ján Gallik

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo