L3-banner-media

Študentská vedecká odborná činnosť na FSŠ

Posledný aprílový deň patril na Fakulte stredoeurópskych štúdií fakultnému kolu ŠVOČ, ktoré sa síce uskutočnilo online, ale napriek tomu kvalita prezentovaných príspevkov v jednotlivých sekciách bola na veľmi dobrej úrovni.
Na katedre cestovného ruchu – v sekcii regionálneho cestovného ruchu – vládla vďaka piatim dobre pripraveným študentom a ich zaujímavým témam súťaživá atmosféra. Ako prvá vystúpila Bc. Zuzana Lučanská (študentka druhého ročníka magisterského štúdia), ktorá vo svojej práci pod vedením školiteľky PhDr. Zuzana Palenčíkovej, PhD., skúmala dopyt domácich obyvateľov Slovenskej republiky po cestovnom ruchu v roku 2020 pod vplyvom pandémie COVID-19. Po nej nasledovala Bc. Kristína Medeková (študentka druhého ročníka magisterského štúdia, školiteľka PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.), ktorá zmapovala uplatňovanie princípov udržateľného cestovného ruchu vybraných aktérov v mestskej destinácii Nitra. Ako tretí súťažiaci vystúpil Michal Mihálka, študent tretieho ročníka bakalárskeho štúdia (školiteľka Mgr. Zuzana Sándorová, PhD.), ktorý sa venoval športovým podujatiam ponúkaným vybranými slovenskými cestovnými kanceláriami. Po ňom nasledovala Bc. Evelin Tomovics (študentka druhého ročníka magisterského štúdia) s témou Tvorba produktov cestovného ruchu na Slovensku pre čínskych turistov na základe ich kultúrnych špecifík a cestovateľských návykov (školiteľka Mgr. Zuzana Sándorová, PhD.). Ako posledná vystúpila Bc. Viktória Tárnoková (študentka druhého ročníka magisterského štúdia), ktorá sa pod vedením školiteľky Mgr. Zuzany Sándorovej, PhD., venovala kultúrnym špecifikám Spojených štátov amerických a tomu, ako sú vnímané obyvateľmi Slovenska. Komisia mala pri rozhodovaní naozaj ťažkú úlohu, nakoľko všetci súťažiaci podali vynikajúci výkon a poskytli množstvo zaujímavých informácií. Napokon však komisia, ktorej predsedníčkou bola Adriana Rajcziová a ďalšími členmi boli Ing. Norbert Beták, PhD., a Mgr. Zuzana Sándorová, PhD., udelila prvé miesto Bc. Kristíne Medekovej, ktorá tak postúpila do celoslovenského kola ŠVOČ. Na druhom mieste sa umiestnila Bc. Viktória Tárnoková, ktorá postúpila do celoslovenského kola ŠVOČ v maďarskom jazyku. Tretie miesto obsadila Bc. Zuzana Lučanská.
svoc regionalny cestovny ruch2
V Ústave pre vzdelávanie pedagógov súťažili v sekcii prírodných vied tri práce. Ako prvý vystúpil Gabriel Hakszer. Vo svojej práci sa zaoberal veľmi aktuálnou témou pod názvom Somatoskopia a jej vyšetrovacie metódy. Ako druhá vystúpila Brenda Nicole Mlčúch, ktorá vo svojej práci riešila problematiku Pijavice lekárskej a jej využitie v modernej liečbe. Tretia súťažiaca Boglárka Tóthová sa vo svojej práci zaoberala vyhodnotením životného štýlu detí predškolského a mladšieho školského veku v Košickom kraji. Všetci súťažiaci prezentovali na vysokej úrovni svoje práce a výsledky. Komisia (Dr. habil. Kováts-Németh Mária – predsedníčka, doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD. – člen, RNDr. Ladislav Szekeres, PhD. – člen, RNDr. Štefan Balla, PhD. – člen) mala naozaj ťažkú úlohu pri rozhodovaní, nakoľko všetci súťažiaci podali vynikajúci výkon a poskytli množstvo zaujímavých informácií. Napokon však komisia udelila prvé miesto Boglárke Tóthovej, druhé miesto Gáborovi Hakszerovi a tretie Brende Nicole Mlčúch. Všetci traja postúpili do celoslovenského kola ŠVOČ.
svoc prirodne vedy
V sekcii pedagogiky a psychológie súťažiace študentky postupne prezentovali cieľ, štruktúru a výsledky práce. Zodpovedali otázky oponentov a konzultantov. Následne v diskusii odpovedali na otázky členov komisie. Všetky tri študentky prejavili primeranú orientáciu v spracovanej problematike i osobný záujem o vybranú tému s perspektívou ďalšieho rozpracovania. Na prvom mieste sa umiestnila Laura Kissová (Kazuistika dieťaťa s autizmom; konzultant: PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD.), na druhom mieste Flóra Juhosová (Rozvíjanie tvorivého myslenia žiaka; konzultant: PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD.) a tretia skončila Stella Nagyová (Status dieťaťa s Downovým syndrómom v spoločnosti; konzultant: PaedDr. Helena Pataiová, PhD.).
svoc pedagogika psychologia
V Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr – v sekcii areálových štúdií – súťažilo 5 študentov, ktorí vo svojich prácach rozpracovali rozmanité témy, čo zaručilo pestrú a bohatú diskusiu po každom odprezentovanom príspevku. Práce školitelia i oponenti ohodnotili na vysokej úrovni, pričom jedna práca, a to konkrétne študentky Barbary Gyuris, bola napísaná v anglickom jazyku. Zameriavala sa na dielo V. Huga a jeho filmovú i rozprávkovú adaptáciu pod názvom Victor Hugo: Les Misérables. Uznanie si zaslúžila i študentka Natalya Krasheninnikova, ktorá pochádza z Ruska a na našej fakulte študuje prvý rok. Odvážne odprezentovala svoju prácu, kde komparovala Gogolovu a Kafkovu tvorbu pod názvom Porovnanie diel F. Kafku „Premena“ a N. V. Gogola „Nos“. Zaujímavým námetom bola i téma študentky Sonji Drobnjakovej, ktorá rozpracovala tému hororu s názvom Komparácia predstaviteľov hororového žánru Edgara Allana Poea a Stephana Kinga na základe diel Zradné srdce a Misery. Prínosnou témou prispela i študentka Romana Briešková, ktorá vo svojej práci aplikovala poznatky zo židovskej problematiky pod názvom Obraz priestoru v románe L. Kohúta Tu bola kedysi ulica. Posledným študentom bol Filip Obrin, ktorý veľmi pútavo podal fantasy tému pod názvom Fenomén „Zaklínač“ od Andrzeja Sapkowského v literárnom a seriálovom kontexte. Témy boli výborne prednesené a hodnotiaca komisia mala neľahkú úlohu určiť prvé tri miesta. Po zvážení všetkých bodovaných kritérií sa napokon rozhodlo a prvé miesto udelili Sonji Drobnjakovej za hororovú tému, druhé miesto získal Filip Obrin a jeho fantasy príspevok o Zaklínačovi a na treťom mieste sa umiestnila Natalya Krasheninnikova s komparáciou literárnych diel Gogola a Kafku.
svoc arealove studia3
V sekcii maďarskej jazykovedy v rámci fakultného kola online ŠVOČ prezentovali svoju vedeckú prácu traja študenti. Predsedníčkou hodnotiacej komisie bola Dr. habil. Ildikó Vančo, PhD., z ÚMJL FSŠ UKF v Nitre. Ďalšími členmi komisie boli Dr. habil. István Kozmács, PhD., a PhDr. Gizella Szabómihály, PhD. Prvé miesto získala študentka Diana Karaffová s témou Skúmanie úradného styku v Moldave nad Bodvou. Jej práca sa zaoberala jazykovou stránkou práce mestského úradu, aký jazyk používajú častejšie zamestnanci a obyvatelia mesta, a či sú dodržané jednotlivé časti zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Konzultantom víťaznej práce bol PaedDr. Károly Presinszky, PhD. Druhé miesto získala študentka Enikő Bolgárová. Vo svojej práci zhromaždila a zaznamenala prezývky používané v živej reči obyvateľov malej obce pozdĺž rieky Ipeľ, Kosihy nad Ipľom (Ipolykeszi). Výsledky porovnala s prácami svojho konzultanta, doc. PaedDr. Jána Bauka, PhD., ktorý realizoval výskumy prezývok v štyroch slovensko-maďarských bilingválnych obciach okresu Komárno. Študent Arnold Patuš s témou Propriálno-semiotický obraz a jazyková krajina obce Belá získal tretie miesto. Táto práca bola zameraná na výskum jazykovej, onymickej krajiny. Výskumný materiál tvorili vlastné mená a extralingválne znaky. Z výsledkov práce vyplýva, že onymická krajina obce Belá je rôznorodá: vyskytujú sa v nej maďarské, slovenské, zriedkavo i nemecké propriá. Konzultantom práce bol Mgr. László Angyal, PhD. Predsedníčka hodnotiacej komisie vyzdvihla aktuálnosť skúmaných tém a pochválila študentov za odbornú prezentáciu výskumných výsledkov.
svoc madarska jazykoveda2
V sekcii maďarskej literárnej vedy predstavili študenti tiež tri práce. Predsedníčkou komisie bola Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., dekanka FSŠ UKF v Nitre. Ako aj ona vyzdvihla, čo sa týka kvality prezentácií, výkon súťažiacich bol veľmi vyrovnaný. Ďalšími členmi komisie boli Mgr. Gabriela Petres, PhD., a Mgr. Anikó Tóth, PhD. Prvé miesto získala študentka Réka Bartalosová s prácou V stopách Agathy Christie. Vo svojej práci sa zameriavala na sériu mládežníckych románov od Sira Steva Stevansona Agatha nyomoz, konkrétne prezentovala prvú knihu s názvom A fáraó rejtélye. Jej cieľom počas analýzy bolo zistiť skryté, ale aj jasné súvislosti medzi románom a tvorbou Agathy Christie. Konzultantom víťaznej práce bol prof. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD. Druhé miesto získali dve práce. Študentka Bc. Zsófia Borsányiová prezentovala prácu s názvom Gregor Samsa vo svete Istvána Örkényho a Haruki Murakamiho. Kombinovaná analýza týchto troch diel naznačovala, že protagonista Kafku, Gregor Samsa, bol vystavený bremenu existenčných otázok, ktoré sa ukrývajú hlboko v človeku Kafkovej éry a aj v človeku dnešného sveta. Z tohto dôvodu má Kafkova práca pre súčasného človeka stále významné posolstvo. Konzultantkou jej práce bola Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD. Tretia práca mala názov Paratexty v románoch Stephena Kinga. Z prezentácie študenta Dávida Lázára sme sa dozvedeli veľa nových informácií a súvislostí nielen o paratextualite, ale aj o ich prekladateľských aspektoch a knižnom marketingu. Konzultantom tejto práce bol tiež prof. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD. Predstavenie prác bolo v každom prípade odborné, výstižné a prehľadné, študenti reagovali na písomné a slovné výzvy oponentov a v diskusii sa nevyhli ani nepríjemným otázkam.
svoc madarska lit
Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme, pripájame úprimné poďakovanie za ich snahu a podnetné príspevky a tešíme sa na nasledujúci ročník.
Text: Mgr. Zuzana Sándorová, PhD., RNDr. Štefan Balla, PhD., Bc. Jana Micháliková, PaedDr. Károly Presinszky, PhD., PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
Foto: Mgr. Zuzana Sándorová, PhD., RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., Bc. Jana Micháliková, PhDr. Sylvia Hrešková, Mgr. Gabriela Petres, PhD.
 
Uverejnené: 4. mája 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo