DOD 2021: Fakulta stredoeurópskych štúdií

Fakulta sa orientuje na vzdelávanie národnostných menšín, na učiteľstvo pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, cestovný ruch, manažment regionálneho cestovného ruchu, stredoeurópske areálové štúdiá či prekladateľstvo a tlmočníctvo.
 
Program DOD 10. a 11. februára 2021
14.00 – 14.30 Prezentácia Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v slovenskom jazyku a videochat o možnostiach štúdia na fakulte
14.30 – 15.00 Prezentácia Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v maďarskom jazyku a videochat o možnostiach štúdia na fakulte
 
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre
10. a 11. februára 2021
Prezentácia Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre a charakteristika študijných programov:
  • stredoeurópske areálové štúdiá (bakalársky a magisterský stupeň štúdia)
10.00 Video prezentácia 
10.30 – 12.00 Diskusné fórum (priestor na otázky záujemcov o štúdium)
15.00 – 16.30 Diskusné fórum (priestor na otázky záujemcov o štúdium)
Link
 
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy
10. februára 2021 od 16.00
Prezentácia Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF v Nitre a charakteristika študijných programov:
  • učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry
  • prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarského jazyka a kultúry v kombinácii s anglickým/nemeckým/španielskym alebo slovenským jazykom
  • maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
Prednášajúci: riaditeľ ústavu doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD., členovia ústavu a študenti

Ústav pre vzdelávanie pedagógov
11. februára 2021
Prezentácia Ústavu pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF v Nitre a charakteristika študijných programov:
  • predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským (bakalársky stupeň štúdia)
  • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským (magisterský stupeň štúdia)
15.00 – 16.00 Prezentácia pracoviska a jeho ponuky štúdia prostredníctvom komentovanej prezentácie, živých vstupov a videoukážky
16.00 – 16.30 Rozhovor uchádzačov so zamestnancami pracoviska
16.30 – 17.00 Rozhovor uchádzačov so študentkami pracoviska
Ústav bude mať po celý čas aktívny chat.

Katedra cestovného ruchu
10. februára 2021
Prezentácia Katedry cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre a charakteristika študijných programov:
  • regionálny cestovný ruch (bakalársky stupeň štúdia)
  • manažment regionálneho cestovného ruchu (magisterský stupeň štúdia)
15.00 – 16.00 Video prezentácia študijného programu, výhod štúdia na UKF, FSŠ a KCR a perspektív uplatnenia na pracovnom trhu po úspešnom ukončení štúdia – v cestovnom ruchu aj v širšej perspektíve, predstavenie pracovníkov katedry, súčasných študentov a úspešných absolventov
16.00 – 17.00 Diskusné fórum s pracovníkmi, súčasnými študentmi katedry a s odborníkmi z praxe (priestor na otázky a odpovede pre záujemcov o štúdium – prostredníctvom chatu v aplikácii meet)

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo