DOD 2021: Filozofická fakulta

Fakulta sa zameriava na humanitné, spoločenské a filologické vedy, pripravuje odborníkov v odboroch vedy, kultúry, médií, umenia, histórie, verejnej správy a aj odborníkov pre tlmočníctvo a prekladateľstvo, zabezpečuje prípravu pedagógov pre 2. stupeň základných škôl, stredné a vysoké školy.
Streamujte s nami v online priestore. Konkrétne informácie nájdete na www.dod.ff.ukf.sk 
V stredu a vo štvrtok – vestibul začína o 14.00, učebne o 14.40.
Vestibul Filozofickej fakulty 
14.00 – 14.30 Prezentácia Filozofickej fakulty a ponuky štúdia pre ak. rok 2021/2022
14.30 – 14.40 Poznámky k organizácii prijímacieho konania
                       Inštrukcie k priebehu DOD 2021
14.30 – 18.00 Čet s prodekankou Malíčkovou a študentmi – členmi Akademického senátu
Moderuje doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prodekanka pre vzdelávanie.
Môžete si pozrieť aj ponuku štúdia.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • študijné programy anglistika, sociológia – anglistika a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
14.40 – 15.00 Predstavenie katedry a života na nej
                       Prezentácia katedry formou komentovanej ppt
15.00 – 16.30 Vy sa pýtate, my odpovedáme (Ako sa u nás študuje? Čo vás čaká počas štúdia?
                       Kde sa po štúdiu môžete uplatniť? Zistite, čo vás zaujíma.)
                       Čet: odpovede na otázky záujemcov
16.30 – 17.00 O tajomstvách anglickej literatúry a kultúry
Moderuje Mgr. Ivana Horváthová, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra archeológie
 • študijné programy archeológia a archeológia – história
14.40 – 15.00 Prezentácia katedry formou komentovanej ppt
                       Profil a zameranie katedry
                       Čo ponúkame?
                       Prax
                       Laboratórium
                       Čo potrebuje záujemca na štúdium na katedre?
15.00 – 15.20 Čet: odpovede na otázky záujemcov
15.20 – 16.00 Repríza programu
Moderujú Mgr. Katarína Šimunková, PhD., a Mgr. Matej Styk, PhD.
Môžete si pozrieť video o katedre a katedrový web.
Katedra etnológie a folkloristiky
 • študijný program etnológia
14.40 – 15.40 Prečo svet potrebuje etnológov a etnologičky?
                       Stručne o tom, čo je etnológia a aké sú jej špecifiká (komentovaná ppt prezentácia, následné Q&A).
                       Všeobecné informácie o študijnom programe a špecifikách, zaujímavostiach a príležitostiach vysokoškolského štúdia (komentovaná ppt prezentácia s následnou diskusiou so súčasnými študentkami katedry, priestor aj na Q&A).
                       Nitrianska katedra etnológie – kto sme a čo robíme? Cez video dokrútky spoznáte pedagógov a pedagogičky katedry, ich aktivity a prepojenia s praxou.
                       Etnológia – odbor, ktorý má perspektívu! O možnostiach uplatnenia sa po štúdiu prostredníctvom profilov úspešných absolventov a absolventiek nitrianskej katedry etnológie.
15.00 – 17.00 Q&A čet: odpovede na otázky záujemcov
Moderujú a diskutujú Mgr. Miriama Bošelová, PhD., a študentky 1. ročníka Mgr. štúdia Klaudia Ťapajnová a Viktória Čolláková
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra filozofie
 • študijné programy filozofia, ruský jazyk v interkultúrnej komunikácii – filozofia, história – filozofia a učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii
14.40 – 15.30 Prezentácia katedry: možnosti štúdia na katedre
                       Možnosti uplatnenia absolventov
15.00 – 16.30 Priebežný čet: odpovede na otázky záujemcov
Moderuje Mgr. Juraj Skačan, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra germanistiky
 • študijný program učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii
14.40 – 15.10 Prezentácia katedry „Warum Deutsch, warum Nitra?“ (študijné programy, zahraničné študijné pobyty, mimovyučovacie aktivity katedry, zahraniční lektori, spolupráca s praxou, profil absolventa a uplatnenie v praxi vďaka nemčine) 
15.10 – 15.25 Rozhovor s absolventkou
15.25 – 15.45 Zo života katedry – video
16.00 – 17.00 Repríza programu
15.00 – 17.00 Otázky a odpovede (priebežný čet)
Moderujú Yannick Baumann, M.A., Mgr. Anikó Ficzere, Mag. Erzsébet Szabó, Mgr. Ervín Weiss, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra histórie
 • študijné programy história, história – archeológia, história – filozofia, žurnalistika – história a učiteľstvo histórie v kombinácii
14.40 – 14.50 Predstavenie života na katedre
14.50 – 15.05 Prezentácia študijného programu história a medziodborových programov: história – filozofia, história – archeológia a žurnalistika – história
15.05 – 15.15 Prezentácia študijného programu učiteľstvo histórie v kombinácii
15.15 – 15.30 Predstavenie života na katedre
15.30 – 15.45 Prezentácia študijného programu história a medziodborových programov: história – archeológia, história – filozofia, žurnalistika – história
15.45 – 15.55 Prezentácia študijného programu učiteľstvo histórie v kombinácii
15.55 – 16.30 Čet: odpovede na otázky záujemcov
Moderujú: doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD., Mgr. Viktória Rigová, Mgr. Mária Molnárová
Môžete si vypočuť podcast o možnostiach štúdia na katedre a pozrieť web a Facebook katedry.
Katedra kulturológie
 • študijný program kulturológia
14.40 – 14.50 Uvítanie online hostí vedúcim katedry
14.50 – 15.10 Predstavenie katedry: základné informácie o študijnom programe, o aktivitách, profile absolventa, uplatniteľnosti v praxi, o spoločenskom a ekonomickom význame kulturológie)
15.10 – 15.25 Prof. PhDr. Július Fuják, PhD. o štúdiu, kultúre,...
                       Študenti a absolventi hovoria o svojej skúsenosti na katedre, o projektoch a možnostiach
15.25 – 15.40 Priebežný čet: otázky a odpovede
Moderujú Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., a Mgr. Adriana Švajdová.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra manažmentu kultúry a turizmu
 • študijný program riadenie kultúry a turizmu
14.40 – 15.10 Prečo študovať na KMKT: Čo zo mňa bude? Komentovaná ppt prezentácia s diskusiou.
15.10 – 15.40 Kultúra, tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo (štylizovaná prednáška s ppt prezentáciou)
15.40 – 16.10 Hotelierstvo, gastronómia, cestovné kancelárie (štylizovaná prednáška s ppt prezentáciou)
16.10 – 16.40 Marketing kultúry a turizmu v praxi KMKT (komentované ukážky zo študentských projektov)
15.00 – 17.00 Priebežný chat: odpovede na otázky záujemcov
Moderuje PhDr. Roman Zima, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
 • študijný program marketingová komunikácia a reklama 
15.00 – 15.30 Informácie o študijnom programe marketingová komunikácia a reklama
15.30 – 16.00 Študentský projekt Cirkulátor, spolupráca s praxou, „double degree“
16.00 – 16.30 Diskusia
Moderujú PhDr. Tomáš Koprda, PhD., a Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra muzeológie
 • študijný program pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
14.40 – 14.55 Informácie všeobecného charakteru o Katedre muzeológie a ponúkanom študijnom programe pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
14.55 – 15.10 Promo video: prezentácia „života“ na Katedre muzeológie aj mimo nej (študentské projekty, absolventi-študentom, terénna prax, exkurzie,...)
15.10 – 15.55 Informácie v kocke: informačná powerpointová prezentácia 
                       Priebežný čet: odpovede na otázky záujemcov
16.15 Repríza programu
Moderujú doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD., a Mgr. Daniel Bešina, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra náboženských štúdií
 • študijný program učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii
14.40 – 14.50 Prezentácia: štúdium učiteľstva náboženskej výchovy 
15.00 – 15.10 Často kladené otázky o študijnom programe
15.10 – 16.50 Kolokvium: voľný rozhovor medzi záujemcami, pedagógmi a absolventkou o štúdiu
Moderuje doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra romanistiky
 • študijný program učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii a učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii
14.40 – 15.40 Prezentácia ponuky štúdia na katedre 
                       Beseda so študentmi, doktorandmi a pedagógmi KROM
15.40 – 18.00 Priebežný čet: priestor pre osobné konzultácie s pedagógmi ohľadom štúdia na KROM
Moderuje PhDr. Natália Rusnáková, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra rusistiky
 • študijné programy ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, ruský jazyk v interkultúrnej komunikácii – filozofia a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii
14.40 – 15.40 Predstavenie katedry: základné informácie o študijných programoch, o aktivitách, profile absolventa, uplatniteľnosti v praxi 
                       Ponuka stáží + predstavenie „života“ na katedre (podujatia Pedagógovia pre študentov, resp. Študenti pre pedagógov)
                       Ruský a ukrajinský jazyk naživo – ako učia lektorky ruského a ukrajinského jazyka
15.00 – 15.40 Priebežný čet: otázky a odpovede
Moderuje Mgr. Vlastimil Pulčár, PhD.
Môžete si pozrieť krátke video a web katedry.
Katedra slovenského jazyka a literatúry 
 • študijné programy editorstvo a vydavateľská prax a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii
14.40 – 16.00 Predstavenie katedry a ponuky štúdia
                       Aktivity na katedre
                       Štúdium slovenčiny v Nitre z pohľadu študentov (videoanketa)
                       Priebežne počas celého programu diskusia so záujemcami o štúdium formou četu.
Moderujú PhDr. Martina Taneski, PhD., a Mgr. Patrik Petráš, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra sociológie
 • študijné programy sociológia a sociológia – anglistika 
14.40 – 16.00 Privítanie účastníkov
                       Úvodné slovo vedúceho katedry
                       Prezentácia katedry
                       Diskusia
15.00 – 16.00 Priebežný čet: otázky a odpovede
Moderujú PhDr. Monika Štrbová, PhD., a Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra translatológie
 • študijné programy prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii dvoch z nasledovných jazykov: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra 
14.40 – 15.10 Život na KTR a možnosti štúdia
15.10 – 15.30 Kvízmánia: Čo ste (ne)vedeli o dabingu, titulkoch a tlmočení
15.30 – 15.50 Nájdené v preklade: Spoznajte čaro prekladateľského umenia (workshop)
16.10 – 16.30 Na rovinu: O štúdiu so študentmi (diskusia so študentmi)
Moderuje PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky 
 • študijné programy aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce a učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii
14.40 – 14.50 Vitaj u nás – na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre
14.50 – 15.00 Prezentácia študijných programov aplikovanej etiky s Líviou Šebíkovou: aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce (bakalárske štúdium), aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo (magisterské štúdium)
15.00 – 15.10 Prezentácia učiteľských študijných programov s Andreou Leskovou: učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií (bakalárske a magisterské štúdium)
15.10 – 15.30 Freestyle na etike: fotky, videá, rozhovory
15.30 – 16.00 Čo neprehliadnuť medzi riadkami a čo nepreskočiť?
15.30 – 15.40 Princípy udržateľnosti systému morálnych noriem s Petrom Kocinom – jediným Slovákom, ktorý je členom medzinárodnej siete akademikov so záujmom o medzinárodné právo a politiku v Afrike
15.40 – 15.50 Etická výchova ako inšpirácia na každý deň. Ako byť lepším človekom, ako spolupracovať, pomáhať, ako byť sám sebou a vedieť žiť s druhými s Igorom Lomnickým – garantom etickej výchovy a členom celoslovenskej predmetovej komisie, dlhoročným pedagógom venujúcim sa príprave učiteľov a učiteliek etickej výchovy a koordinátorom pedagogickej praxe.
15.50 – 16.00 O koučingu. Odomkni svoj skrytý potenciál s Janou Bartal – odbornou asistentkou na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre, ktorá sa profiluje na oblasť
manažérskej etiky.
16.00 Nekončime, začíname...! Vidíme sa na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky.
Moderujú Mgr. Lívia Šebíková, PhD., a Mgr. Štefan Mikla.
Môžete si pozrieť prezentačné video a web katedry.
Katedra žurnalistiky
 • študijné programy žurnalistika a žurnalistika – história 
14.40 – 15.10 Predstavenie katedry a informácie o ponuke štúdia
Moderujú Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD., a doc. PhDr. Jitka Rožňová, PhD., vedenie katedry.
15.10 – 15.35 Mediálne centrum ako priestor pre praktické skúsenosti a výučbu
Moderuje Mgr. Martin Kabíček, riaditeľ Mediálneho centra FF UKF v Nitre.
15.35 – 16.00 Predstavenie študentského časopisu Občas Nečas
Moderuje Barbora Libayová, šéfredaktorka.
16:00 – 16:15 Voľná diskusia záujemcov o štúdium s pracovníkmi katedry, MC a študentkou
15.00 – 16.15 Priebežný čet
Môžete si pozrieť web katedry.
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie 
 • študijné programy estetika a učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii
14.40 – 14.45 Est-trailer. Študentská ambasádorka estetiky Bernadette Pažitná uvádza...
14.45 – 15.15 Študovať podmanivé umenie(?)
Kto sme. O ÚLUK. O štúdiu estetiky a estetickej výchovy v kombinácii. Profil a uplatnenie absolventa. Projekty a spolupráca ÚLUK s inými inštitúciami a organizáciami vo fotodokumentácii a video-zostrihoch. Po(p)strehy Juraja Malíčka (pár slov o estetike, živote, vesmíre a vôbec + aktuálne knižné a filmové tipy). O absolventoch.
Moderujú Mgr. Martin Boszorád, PhD., a Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.
15.15 – 15.55 Dva pohľady do kaleidoskopu: 1. Báseň ako čin? Hana Zeleňáková rozpovie o poézii, ktorá sa nielen číta, ale doslova deje. Zbierka básní nemusí skončiť na poličke – čítanie môže pokračovať, dokonca sa premeniť na gesto, akciu, čin. 2. Kto sme a kam kráčame? Eva Pariláková bude premýšľať o súčasnom umení ako prekvapivej ceste a o tom, či dokáže vyjadriť, kým naozaj sme.
15.00 – 16.30 Priebežný čet s uchádzačmi
Môžete si pozrieť web katedry.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo