Výstupom projektu sú publikácie vydané v siedmich jazykoch

V dňoch 11. až 15. septembra 2016 sa konalo záverečné stretnutie a záverečná konferencia medzinárodného projektu Comenius MaT2SMc. Riešitelia projektu zo siedmich krajín Európy sa stretli v podtatranskej obci Ždiar a hostiteľom záverečnej konferencie projektu 13. septembra 2016 bolo Gymnázium Kukučínova v Poprade. Všetci zúčastnení konštatovali úspešné aktivity projektu a v zaujímavom programe konferencie vystúpili nielen riešitelia projektu, ale i ďalší pozvaní hostia. V diskusiách so žiakmi gymnázia so zahraničnými hosťami dominovala téma univerzitného štúdia v zahraničí.
Najvýznamnejším výstupom projektu sú publikácie vydané v siedmich jazykoch partnerských krajín (anglicky, nemecky, česky, slovensky, grécky, taliansky a litovsky). Publikácie obsahujú výber odborných textov, príprav na vyučovacie hodiny, pracovné listy pre žiakov a metodické poznámky pre učiteľov na vyučovanie zaujímavých tém, v ktorých sú poznatky žiakom predstavované v kontexte medzipredmetových vzťahov matematiky a prírodovedných predmetov.
Na webovskej stránke projektu bude učiteľom z praxe k dispozícií 32 tém, ktoré riešitelia v priebehu realizácie vytvorili a odskúšali na vyučovaní na základných, stredných školách i v na seminároch s budúcimi učiteľmi i s učiteľmi z praxe vo všetkých partnerských krajinách.
Zaujímavým a obohacujúcim záverom stretnutia riešiteľov projektu bola vysokohorská túra v Belianskych a Vysokých Tatrách spojená s odborným výkladom vedúceho katedry Ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre prof. RNDr. Juraja Hreška, CSc., o výskume Tatier. Výskum zanášania tatranských plies je ukážkou využitia poznatkov z viacerých vedeckých disciplín a matematiky najmä v tvorbe modelov monitorovaných ekologických procesov a tiež v tvorbe pravdepodobnostných scenárov vývoja skúmaného prírodného prostredia.
Do riešenia projektu sa v rokoch 2014 – 2016 zapojili vysokoškolskí učitelia a doktorandi z pracovísk FPV UKF v Nitre: Soňa Čeretková, Janka Medová, Ivana Boboňová, Edita Smiešková, Zuzana Naštická, Petronela Šovčíková, Kristína Bulková (KM), Imrich Jakab (KEE), Boris Lacsný, Ľubomíra Valovičová (KF), Ján Beňačka (KI), Anna Sandanusová (KZA) ako i externí spolupracovníci: Katarína Adamcová, Martin Štubňa a Henrieta Šabíková. Plynulý a úspešný priebeh konferencie na Gymnáziu Kukučínova v Poprade zabezpečila, v spolupráci s vedením školy s ďalšími kolegyňami a žiakmi, Zuzana Tobisová, absolventka UKF v Nitre, učiteľstvo matematika-biológia.
Autor článku: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Autori fotografií: Mgr. Imrich Jakab, PhD. a Bc. Lubo Balko
Autori videoreportáže: žiaci Gymnázia Kukučínova v Poprade
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color