Pramene byzantskej tradície na Slovensku

Cyrilské písomníctvo späté s byzantsko-slovanskou tradíciou na Slovensku i v celom karpatskom areáli je výsledkom dlhodobých historických, kultúrnych a konfesionálnych procesov, ktoré sa realizovali práve vďaka priamym kontaktom so slovanským Juhom i Východom. Osobitnú úlohu však pritom zohrali najmä vlastné duchovné a nábožensko-kultúrne zdroje.
Významnú rolu tieto kultúrne procesy získali v kontexte s cyrilo-metodským dedičstvom, s kolonizáciou na valašskom práve, užhorodskou cirkevnou úniou a jej dôsledkami a s kánonickým zriadením Mukačevskej eparchie. Uplatňovanie sa cyrilského písomníctva v slovanskom priestore, kde sa rozvinul byzantsko-slovanský obrad, duchovnosť a cirkevnoslovanský liturgický jazyk, predstavuje významný civilizačný vklad Slovanov, svedčí o ich významnej účasti na formovaní európskej kultúry a civilizácie. Veď nezastupiteľné miesto slovanskej kultúry v európskom kontexte potvrdzuje sama inštitucionalizácia liturgického jazyka ako ďalšieho liturgického jazyka v prostredí európskej kresťanskej kultúry. Za dedičov tejto duchovnej a kultúrnej tradície sa hlásia všetky religiózne tradície slovanského sveta, ktoré vznikli v systéme synergie kresťanských hodnôt s účasťou partikulárnych konfesionálnych tradícií. Do tohto kontextu významne patrí aj cyrilská písomná kultúra, ktorá vznikla na Slovensku.
V predvečer slovanského písomníctva a z príležitosti 1150. výročia od prijatia staroslovienčiny ako liturgického jazyka (23. mája 2017) sa v priestoroch Galérie na schodoch Katedry kulturológie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre uskutočnila obnovená výstava panelov, na ktorých sa nachádzajú faksimile rozličných písomností liturgického, apologetického, edukačného, homiletického, katechetického, polemického, administratívnoprávneho i mimoliturgického charakteru, ktorá sa podarilo nájsť v rámci terénnych a archívnych výskumov na Slovensku a v zahraničí. Tieto písomnosti odkrývajú málo známy horizont duchovnej kultúry, v ktorom významnú rolu zohrali práve nositelia byzantskej tradície, ktorí podnes žijú na Slovensku. Rozsiahly korpus týchto prameňov sa v súčasnosti intenzívne skúma v rámci projektu APVV-14-0029 s názvom Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia.
Výstava sa uskutočnila v spolupráci Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Výstava bude v Galérii na schodoch sprístupnená do 30. júna 2017.
Autor textu: prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
Autor fotografií: Mgr. Jozef Puškár

Covid-19 kontakt

Milí zamestnanci a študenti UKF, ochorenie, prípadne kontakt s infikovaným, nahlasujte na

Najčítanejšie články

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo