Študenti môžu získať prestížny francúzsko-slovenský diplom

Prestížny diplom od 14. októbra 2017 môžu získať aj naši študenti, a to vďaka uzatvorenej zmluve medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) a Université de Lorraine (UL), ktorá je jednou z najvýznamnejších a najprestížnejších univerzít vo Francúzsku. Dlhodobo sa umiestňuje na popredných miestach v rankingoch univerzít sveta, napríklad známy ranking ARWU ju v roku 2017 zaradil na 201. miesto v TOP 500 univerzít sveta. Ide o zmluvu o medzinárodnej spolupráci pri realizácii dvojitého diplomu v rámci bakalárskeho programu v odbore masmediálnych štúdií medzi už spomínanou Université de Lorraine UFR Sciences Humaines et Sociales so sídlom v Metz vo Francúzsku (Fakulta humanitných a sociálnych vied Lotrinskej univerzity) a Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 
Cieľom tejto zmluvy je uľahčenie a zintenzívnenie spolupráce v pedagogickej a odbornej oblasti medzi UL a UKF pre účely udeľovania dvojitého diplomu úspešným študentom v rámci bakalárskeho študijného programu Masmediálna komunikácia s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka (odbor masmediálne štúdiá na UKF v Nitre) a v študijnom programe Licence en Communication (komunikácia) na UL v Metz. Zmluva o duálnom diplome (DD) je vyústením intenzívnej dlhodobej spolupráce, ktorá bola výrazne podporovaná ako vedením FF UKF - prof. PaedDr. Bernardom Garajom, CSc., dekanom Filozofickej fakulty, tak i Markom Bailonim, riaditeľom Kolégia SHS, a prezidentom UL prof. Pierre Mutzenhardtom. Pracovníci participujúcich katedier z oboch strán (pracovníci Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy zastúpenej PhDr. Tomášom Koprdom, PhD., Katedry romanistiky vedenej doc. PhDr. Evou Švarbovou, PhD., a katedry Information – Communication UL vedenej prof. Pierre Humbertom) vyvinuli výrazné úsilie, aby ideu spoločného diplomu pretavili do konkrétnej podoby.
Rozsiahle konštruktívne diskusie, stretnutia a workshopy boli realizované v rámci dlhodobého projektu spolupráce, ktorý má svoje začiatky už v roku 2011. V rámci projektu ESF Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá – francúzsky jazyk s využitím IKT (ITMS 26110230033, 2010 – 2014, http://www.kmkr.ff.ukf.sk/index.php?page=francuzsky-jazyk-s-vyuzitim-ikt, pod vedením doc. E. Švarbovej) bola vytvorená koncepcia bakalárskeho študijného programu v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá pre 1.-3. ročník denného i externého štúdia so zameraním na odbornosť francúzskeho jazyka, vrátane tvorby súvisiacich didaktických materiálov a podpornej pedagogickej dokumentácie. Pracovný tím na FF UKF v Nitre (S. Tardy, E. Švarbová, K. Fichnová, T. Koprda a ďalší) a na SHS UL v Metz (E. Pedon, K. Kellner, P. Humbert, J.-F. Diana, L. Massou a ďalší) pripravoval niekoľko rokov realizáciu tohto projektu. Počas prác na DD sa tím stretával a musel prekonávať rôzne úskalia (napr. spájanie univerzít vo Francúzsku v rámci reformy školstva, či príprava komplexnej akreditácie ako na UKF aj UL). Počas tohto obdobia sme nadviazali a vytvorili korektné partnerské vzťahy s francúzskymi kolegami, aj v rámci pedagogických mobilít. Francúzski a aj slovenskí študenti zrealizovali viaceré výmenné semestrálne pobyty a získali cenné skúsenosti, a to nielen v oblasti odborných znalostí a jazykových kompetencií, ale získali aj cenné životné skúsenosti, rozhľad a kontakty. Akreditované štúdium je garantované dvomi garantmi: prof. Katarínou Fichnovou, PhD., a prof. Éricom Pedonom. Program je zameraný na masmediálnu komunikáciu, pričom je do neho integrovaný odborný francúzsky jazyk v oblasti masmediálnych štúdií, komunikológie, žurnalistiky a marketingovej komunikácie. Študijný program spája odbornú prípravu študentov v masmediálnej oblasti so samostatnou a tvorivou komunikáciou v písomnej aj ústnej forme vo francúzskom jazyku. Jeho snahou je zintenzívniť spoluprácu, štúdium a výskum na pôde našej aj francúzskych univerzít. Študenti medziodborového študijného programu, vytvoreného vďaka projektu, získavajú konkurenčnú výhodu a možnosť získať duálny diplom, čím sa zvyšuje ich uplatniteľnosť na trhu práce nielen pre slovenské mediálne a komunikačné agentúry, oddelenia PR a médiá, ale aj vo Francúzku a Belgicku.
Budúci absolventi bakalárskeho štúdia absolvujú študijné pobyty na partnerskej univerzite, lepšie sa pripravia na svoju profesiu, získajú nielen vedomosti, ale i kontakty a skúsenosti v zahraničí a stanú sa tak konkurencieschopní na domácom aj Európskom pracovnom trhu a zároveň sa prirodzene rozšíri oblasť ich pôsobnosti aj na frankofónne krajiny.
Spoluprácu v oblasti realizácie DD podporujú aj Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút v Bratislave, ako aj Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (SFUI - IUFS) so sídlom v Banskej Bystrici). Podľa slov atašého pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu François-Xavier Mortreuilla je na Slovensku etablovaných 250 francúzskych firiem a 400 dcérskych spoločností. Na slávnostnom odovzdávaní francúzskych diplomov v rámci DD v Banskej Bystrici dňa 15. novembra 2017 tiež zdôraznil, že mnohé firmy a spoločnosti pri hľadaní nových zamestnancov na rôzne pozície dávajú prednosť tým absolventom, ktorí ovládajú francúzštinu. Dôkazom sú pozície, ktoré absolventi univerzít ovládajúci francúzsky jazyk zastávajú. Spojenie odbornej erudície a znalosti špecifického odborného cudzieho jazyka výhodu určite zvyšuje, preto bez obáv môžeme očakávať, že absolventi duálneho diplomu sa nepochybne zaradia medzi žiadaných na trhu práce a to nie len u nás, ale aj v zahraničí.
Text: doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.
Foto: archív Katedry romanistiky FF UKF v Nitre

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo