Jubilejný 20. ročník výstavy DIPLOM 2018

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v mesiacoch máj a jún už tradične organizuje výstavu diplomových prác aktuálnych absolventov učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii s ďalšími predmetmi v širokom spektre odborov. Vernisáž jubilejného 20. ročníka tejto výstavy s názvom DIPLOM 2018 sa uskutočnila 25. mája 2018 v priestoroch Galérie Univerzum PF UKF v Nitre pod záštitou prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky PF UKF v Nitre. Výstava, ktorej kurátormi sú doc. Mgr. Jozef Baus a doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., nadväzuje na predchádzajúce ročníky, ich cieľom bolo a je predstaviť výtvarnú činnosť katedry širokej kultúrnej verejnosti prostredníctvom prác študentov. Na tohtoročnej – mimoriadne vydarenej výstave sa prezentuje praktická časť záverečných magisterských prác uvedených absolventov: Bc. Andrea Antolová, Bc. Elena Božiková, Bc. Andrea Brathová, Bc. Kamil Brečka, Bc. Lenka Dojčanová, Bc. Patrícia Galabová, Bc. Jana Hlavandová, Bc. Kristína Chrenková, Bc. Patrik Kucej, Bc. Patrik Šopor, Bc. Dominika Zajacová, Bc. Anežka Mešárová, Bc. Michaela Mituníková, Bc. Gejza Vida ktorí tvorili pod vedením pedagógov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF. Práce viedli: doc. Mgr. Jozef Baus, ak. mal. Jozef Dobiš, Mgr. art. Eva Kleinová, ArtD., Mgr. Martin Kratochvil, PhD., Mgr. Bc. Jana Mináriková, ArtD., doc. akad. mal. Daniel Szalai a Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD.
Výtvarné práce prezentované na výstave DIPLOM 2018 dokumentujú činnosť katedrových „ateliérov“ zameraných na kresbu a maľbu, grafiku, grafický dizajn, textil, priestorové umenie a intermediálnu tvorbu. Reprezentujú umelecko-výchovný charakter študijného programu Učiteľstva výtvarného umenia KVTV PF UKF v Nitre, v rámci ktorého katedra vzdeláva a pripravuje pre prax tvorivých edukátorov, disponujúcich okrem teoretických odborných kompetencií aj praktickými výtvarnými zručnosťami v širokom spektre klasických a novodobých výtvarných disciplín. V jednotlivých ateliéroch katedry už tradične vznikajú diplomové práce s praktickými výtvarnými výstupmi, ktorých dominantným znakom je nápaditosť, hravosť a kreativita, s úsilím reagovať na súčasné, ako aj historické kultúrno-spoločenské fenomény z rôznych aspektov, no najmä z pohľadu mladej generácie. Tieto výtvarné práce svedčia o hľadaní vlastnej výtvarnej výpovede, nových interpretačných možností tradičných i netradičných tém, o chuti experimentovať s umeleckými i „neumeleckými“ materiálmi, pričom často krát prostredníctvom uceleného cyklu mapujú a zaznamenávajú život okolo seba, resp. skúmajú svoj vlastný vnútorný svet.
Výstava DIPLOM 2018 bude verejnosti prístupná do 8. júna 2018.
Text a foto: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy PF UKF v Nitre

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove