Možnosti štúdia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva v akad. roku 2018/2019 (pôv 14.12.2017)

Adresa a kontakt:
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 751, 757
fax: +421 37 6408 751
e-mail:
web: www.fsv.ukf.sk

Deň otvorených dverí: 15. február 2018

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)
• do 31. marca 2018- podanie prihlášky
• 11.- 15. júna 2018 - konanie prijímacích skúšok

Magisterské štúdium (denná aj externá forma)
• do 30. apríla 2018 - podanie prihlášky
• 11.- 15. júna 2018 - konanie prijímacích skúšok

Doktorandské štúdium (denná aj externá forma)
• do 31. mája 2018 - podanie prihlášky
• posledný júnový a prvý júlový týždeň 2018 - konanie prijímacích skúšok

Poplatky:
Poplatok za prijímacie konanie:
- za papierovú prihlášku 30,00 €
- za elektronickú prihlášku 25,00 € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:
• pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
• pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT):
    a) 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
    b) 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez  bodky a medzier) pri externom štúdiu

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom.

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

 • Ošetrovateľstvo*- 70
 • Psychológia - 40
 • Sociálna práca - 30
 • Sociálne služby a poradenstvo - 30
 • Urgentná zdravotná starostlivosť* - 40

Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 4 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

 • Sociálna práca - 20
 • Urgentná zdravotná starostlivosť* - 20
 
Poznámky a vysvetlivky
 • Štandardná dĺžka štúdia je tri roky v dennej forme a štyri roky v externej forme štúdia, absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa študijný program neotvorí.
 • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na bakalárske študijné programy sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
 • *Súčasťou prihlášky je potvrdenie lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole zdravotnícky študijný program.

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

 • Aplikovaná sociálna práca - 40
 • Psychológia - 50
 • Sociálne služby a poradenstvo - 30

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

 • Aplikovaná sociálna práca - 50
 
Poznámky a vysvetlivky
 • Štandardná dĺžka štúdia je dva roky v dennej forme a tri roky v externej forme štúdia a absolventi získajú titul „magister” („Mgr.”).
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa študijný program neotvorí.
 • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na magisterské študijné programy budú zverejnené na webovej stránke fakulty od 28. februára 2018.

Doktorandské študijné programy (denná /externá forma)

Dĺžka štúdia: 3 roky denná forma, 5 rokov externá forma
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

 • Pedagogická, poradenská a školská psychológia - 1
 • Sociálne služby a poradenstvo - 1
 • Sociálna práca - 1
Poznámky a vysvetlivky
 • Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme päť rokov.
 • Absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ („PhD.“).
 • O prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia príslušného vedného zamerania.
 • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na doktorandské študijné programy budú zverejnené na webovej stránke fakulty od 31. marca 2018.

Dátum aktualizácie:  20. 9. 2017

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo