L3-banner-univerzita

Prístupy do špecializovaných učební UKF v Nitre

  • Prístupy do špecializovaných učební UKF v Nitre (ďalej len prístupy) sa do prístupového systému v plnej miere nahrávajú raz ročne (zvyčajne na začiatku akademického roka) a platia až do odvolania alebo následnej zmeny.
  • Plnou mierou nahrania prístupov sa rozumie odstránenie všetkých aktuálnych prístupových oprávnení k danému dňu a ich nahradenie novými, ktoré podľa 6/2012 Príkazu rektora UKF v Nitre pošle dekan fakulty riaditeľovi CIKT v papierovej a elektronickej forme.
    • Elektronickou formou žiadosti o zriadenie prístupov sa rozumie dokument so žiadosťou, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je príloha, v ktorej je zoznam osôb, kde je uvedené: osobné číslo, meno a priezvisko osoby. Príloha je vo formáte tabuľky (použite prosím napríklad MS Excel, ktorý je nainštalovaný na každom počítači UKF). Názov súboru prílohy je súčasne aj označením špecializovanej učebne (podľa platnej smernice označovania miestností UKF), ktorej sa prístupové oprávnenia nastavujú. Napríklad THA01240.xls by bol súbor, ktorý by obsahoval zoznam osôb s povolením prístupu do miestnosti A124, resp. THA01240.
  • Pri akejkoľvek ďalšej zmene oprávnení na vstup do špecializovaných učební sa tieto zmeny nebudú aplikovať v plnej miere, ale čiastkovo. To znamená, že v prípade pridelenia oprávnenia ďalšej osobe sa pôvodné oprávnenia zachovajú a doplnia sa iba pre danú osobu. Podobne je to aj v prípade odobrania oprávnenia.
  • Pri čiastkovom nahrávaní oprávnení platia rovnaké smernice ako pri nahrávaní v plnej miere. Dekan fakulty pošle podľa 6/2012 Príkazu rektora UKF v Nitre v papierovej aj elektronickej forme žiadosť riaditeľovi CIKT. Rozdiel je v prílohe žiadosti, ktorá má v tomto prípade jasne označené osoby, ktorým sa prideľuje nové oprávnenie (napríklad zelenou farbou) a osoby, ktorým sa oprávnenie odoberá (napríklad červenou farbou) a tieto osoby sa nachádzajú na konci zoznamu. Zoznam ale stále obsahuje všetky aktuálne oprávnenia.
  • Pracovníci údržby a prevádzky majú vstup do špecializovaných učební povolený aj napriek tomu, že sa v zoznamoch nenachádzajú. Ak by fakulta s touto skutočnosťou nesúhlasila, je potrebné zaslať žiadosť o odobratie oprávnení pre učebne, ktorých sa to týka. V takomto prípade prosím dať na vedomie vedúcemu Technického oddelenia a Oddelenia prevádzky.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove