L3-banner-univerzita

Fakulta prírodných vied

Fakulta prírodných vied vznikla v roku 1993, kedy začala uskutočňovať svoju činnosť ako samostatná, vedeckovýskumná a vzdelávacia fakulta univerzitného typu. Predchádzala jej viac ako 40-ročná tradícia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v Nitre, vrátane učiteľov pre národnostné školy. Fakulta nadväzuje na trojročné pôsobenie Pedagogického inštitútu (1959 – 1963), ktorý sa v roku 1964 transformoval na Pedagogickú fakultu v Nitre.
Hlavnou úlohou fakulty je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky.
Fakulta napĺňa svoje poslanie výchovou vysokokvalifikovaných odborníkov v rámci širokej ponuky akreditovaných vedeckých a odborných študijných programov v bakalárskom, magisterskom, ako aj doktorandskom stupni štúdia. Dlhoročnou tradíciou fakulty je príprava učiteľov prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky. V spolupráci s ostatnými fakultami Univerzity Konštantína Filozofa vytvára v rámci slovenského vysokého školstva najširšiu ponuku učiteľského štúdia prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky v kombinácii s jazykovými, umeleckými, technickými, humanitnými a spoločenskovednými predmetmi.
Vysokoškolské vzdelávanie sa na fakulte uskutočňuje v úzkej väzbe na výskumnú, vývojovú a ďalšie tvorivé činnosti zamestnancov a doktorandov fakulty.
Fakulta sa v rámci svojej činnosti venuje aj propagácii prírodných vied, matematiky a informatiky s dôrazom na mládež a laickú verejnosť. 
Predstaviteľom fakulty je prof. RNDr. František Petrovič, PhD., dekan Fakulty prírodných vied.
Webové sídlo fakulty je www.fpv.ukf.sk
Kontakt
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra
FPV exteriér
Sídlo Fakulty prírodných vied, Tr. A. Hlinku 1
 
výskumné laboratóriá FPV
Výskumné laboratóriá FPV, Tr. A. Hlinku 1
 
FPV laboratoria
Laboratórium molekulárnej biológie, Výskumné laboratóriá FPV

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo