Slávnostné odovzdanie docentských dekrétov a predstavenie nových profesorov

Dňa 20. januára 2015 rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., udelil vedecko-pedagogický titul „docent" pracovníkom, ktorí uskutočnili habilitačné prednášky a obhájili habilitačné práce pred vedeckými radami Filozofickej fakulty, Fakulty prírodných vied a Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Vymenovanie docentov sa konalo za prítomnosti prof. Ing. Zdenky Rózovej, CSc., prorektorky pre vedeckovýskumnú činnosť, dekanov fakúlt: prof. PaedDr. Bernarda Garaj, CSc., dekana Filozofickej fakulty UKF, prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., dekana Fakulty prírodných vied UKF, doc. Mgr. Adriany Réckej, PhD., prodekanky Pedagogickej fakulty UKF a predsedov habilitačných komisií: prof. PhDr. Gabriely Miššíkovej, CSc., prof. PhDr. Jany Sokolovej, CSc., dr.h.c. prof. Ing. Štefana Hrašku, DrSc., prof. PhDr. Evy Malej, CSc., a prof. PhDr. Gabriely Petrovej, CSc.
Za docentov boli menovaní:
 • dott. Fabiano Gritti, PhD., Katedra romanistiky, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr,
 • Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry,
 • Mgr. Juraj Malíček, PhD., Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.6 Estetika,
 • RNDr. Daša Munková, PhD., Katedra translatológie, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo,
 • PhDr. Matej Ruttkay, CSc., Archeologický ústav SAV v Nitre, v študijnom odbore 2.1.25 Archeológia,
 • Alima Shtyrova, CSc., Katedra rusistiky, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry,
 • PhDr. Václav Soukup, CSc., Katedra kulturológie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, v študijnom odbore 3.1.2 Kulturológia,
 • Mgr. Lucia Spálová, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá,
 • Ing. Mária Chrenková, CSc., NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre, v študijnom odbore 4.2.1 Biológia,
 • PaedDr. Gábor Pintes, PhD., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, v študijnom odbore 1.1.4 Pedagogika,
 • dr Krzysztof Polok, Katedra anglistiky, Fakulta humanitných vied Technicko-humanitnej akadémie v Bielsko-Bialej, v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika.
Následne prorektorka prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc., predstavila prítomným nových profesorov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí boli menovaní prezidentom Slovenskej republiky v roku 2014:
 • prof. RNDr. František Petrovič, PhD., Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, v odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny,
 • prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, v odbore 4.2.1 Biológia,
 • prof. PhDr. Július Fuják, PhD., Katedra kulturológie, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v odbore 2.1.6 Estetika,
 • prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., Katedra histórie, Filozofická fakulta UKF v Nitre,  v odbore 2.1.7 História,
 • prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD., Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, v odbore 4.2.1 Biológia,
 • prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, v odbore 3.1.14 Sociálna práca,
 • prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., Katedra botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, v odbore 4.2.1 Biológia,
 • prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, Pedagogická fakulta UKF v Nitre,
 • prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc., Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, v odbore 4.2.1 Biológia.
 

Najčítanejšie články

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo