Univerzita otvorila svoje brány záujemcom o štúdium

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa vo štvrtok 19. februára 2015 uskutočnil Deň otvorených dverí. Počas neho mohli študenti stredných škôl, ich rodičia a študijní poradcovia navštíviť a voľne si prezrieť priestory všetkých piatich fakúlt. Zároveň im pracovníci študijných oddelení, pedagógovia a doktorandi poskytli informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na našej univerzite, o študijných programoch realizovaných univerzitou a ich uplatniteľnosti na trhu práce, o podmienkach prijímacieho konania či o dôležitých termínoch. 
Uchádzači o štúdium tak mali príležitosť oboznámiť sa so štruktúrou a aktivitami univerzity, so systémom výučby a pozrieť si výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom.
Deň otvorených dverí prebiehal vo všetkých objektoch univerzity. Okrem toho boli záujemcom o štúdium v hlavnej budove na Tr. A. Hlinku 1 k dispozícii informácie o Študentskom parlamente, o spolku Erasmus Student Network (ESN), o organizáciách AIESEC a SAIA.
Oddelenie médií UKF v Nitre zabezpečilo v spolupráci s ESN a Mediálnym centrom Filozofickej fakulty UKF v Nitre pre návštevníkov Dňa otvorených dverí vypĺňanie a zber krátkych dotazníkov, určených pre záujemcov o štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Podarilo sa nám získať 409 vyplnených krátkych dotazníkov od záujemcov o štúdium na univerzite, z ktorých vyplynulo, že záujemcovia o štúdium na univerzite prišli na DOD najmä z Nitrianskeho kraja (67 %), z Trnavského kraja (12 %) a z Banskobystrického kraja (8 %). Najmenej zastúpený bol Žilinský (2 %), Košický (1 %) a Prešovský kraj (1 %). V najväčšej miere išlo o študentov stredných škôl (95 %), pracujúcich (2,3 %), študentov vysokých škôl (1,2 %) a necelé percento tvorili rodičia a nezamestnaní.
Záujemcovia o štúdium uvádzali ako typ strednej školy najčastejšie stredné odborné školy (47 %) a gymnáziá (42 %). Obchodné akadémie sme zaregistrovali u 10 % a zvyšok tvorili konzervatóriá (1 %). Záujem o štúdium prejavilo 68 % návštevníkov, 28 % uviedlo, že ešte nie sú rozhodnutí a 4 %, že záujem študovať na UKF nemajú.
Výsledky získané na základe dotazníkového prieskumu medzi záujemcami o štúdium na našej univerzite nám pomáhajú efektívnejšie komunikovať s danou cieľovou skupinou a každý rok kvalitnejšie pripraviť toto podujatie, ktorého organizovanie sa stalo univerzitnou tradíciou. 

Najčítanejšie články

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo