L3 banner international EN

Zahraniční lektori

Hosťujúci pracovníci (lektori) prichádzajú na UKF na dlhodobý lektorský pobyt v trvaní min. 1 roka najčastejšie na základe programov spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré komunikujú s lektorátmi v zahraničí, prostredníctvom Fulbrightovho programu alebo programu DAAD. Fakulty UKF prijímajú kolegov zo zahraničia aj na kratšie lektorské a vedeckovýskumné pobyty, a to prostredníctvom štipendijných programov SAIA, n. o., na základe Bilaterálnych dohôd o spolupráci UKF, Medzinárodného Vyšehradského fondu a iných. Každoročne na našej univerzite pôsobí viac než desiatka hosťujúcich odborníkov zo zahraničia.
Dlhodobé lektorské pobyty zahraničných odborníkov na UKF v Nitre v akademickom roku 2018/2019:
 • Marcos Perez, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta
 • doc. Olga Ruda, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta
 • Dr. phil. Daniel Krause, Katedra germanistiky, Filozofická fakulta
 • Mag. phil. Elisabeth Vergeiner, Katedra germanistiky, Filozofická fakulta
 • doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Filozofická fakulta
 • doc. Dr. Mirko Lampis, PhD., Katedra romanistiky, Filozofická fakulta
 • Mgr. Stéphane Tardy, Katedra romanistiky, Filozofická fakulta
 • Paolo Di Vico, Katedra romanistiky, Filozofická fakulta
 • prof. Michelangelo Zaccarello, PhD., Katedra romanistiky, Filozofická fakulta
 • doc. Alena Kalechyts, CSc., Katedra rusistiky, Filozofická fakulta
 • doc. Olena Kumeda, PhD., Katedra rusistiky, Filozofická fakulta
 • Hanna Shvaba, Katedra rusistiky, Filozofická fakulta
 • prof. dr. hab. Wojciech Krzysztof Swiatkiewicz, Katedra sociológie, Filozofická fakulta
 • prof. Dr. Antal Aubert, Katedra cestovného ruchu, Fakulta stredoeurópskych štúdií
 • Dr. habil. János Csapó, PhD. , Katedra cestovného ruchu, Fakulta stredoeurópskych štúdií
 • Dr. habil. Dr. István Kozmács, PhD., Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, Fakulta stredoeurópskych štúdií
 • prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc., Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, Fakulta stredoeurópskych štúdií
 • prof. Dr. Andrea Kárpáti, DrSc., Ústav pre vzdelávanie pedagógov, Fakulta stredoeurópskych štúdií
 • prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulta stredoeurópskych štúdií.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo