L3-banner-studium

Harmonogram akademického roka

 
 • Harmonogram akademického roka 2016/2017 na UKF v Nitre

Slávnostné otvorenie akademického roka:
19. septembra 2016 (pondelok) o 10.00 v aule UKF

Zápisy študentov:
- presný časový harmonogram zápisov je uvedený na webovej stránke každej fakulty

Zimný semester:
Prednáškové obdobie: 20. 9. 2016 - 17. 12. 2016 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 19. 12. 2016 - 11. 2. 2017
Termín zverejnenia tém záverečných prác: 1. 10. 2016
Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu:  do 31. 10. 2016
Predzápisy na letný semester: od  7. 11. 2016 - 20. 11. 2016
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 19. 12. 2016
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 12. 2. 2017

Celouniverzitná dovolenka: 23. 12. 2016 - 8. 1. 2017 (nástup do práce 9. 1. 2017)

Imatrikulácie:
FPV                  10. 11. 2016 o 9,00 hod.
FSVaZ              10. 11. 2016 o 11,30 hod.
FSŠ                  8. 11. 2016 o 11,30 hod.
FF                    9. 11. 2016 o 10,00 a 12,30 hod.
PF                    8. 11. 2016 o 9,00 hod.

Študentské dni nitrianskych univerzít: 15. 11. - 25. 11. 2016

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:

1.11.2016 - utorok - Sviatok Všetkých svätých
17.11.2016 - štvrtok - Deň boja za slobodu a demokraciu
26. 12. 2016 - pondelok - 2. sviatok vianočný
6. 1. 2017 – piatok – Sviatok Troch kráľov
14. 4. 2017 - piatok - Veľký piatok
17. 4. 2017 - pondelok - Veľkonočný pondelok
1. 5. 2017 - pondelok - Sviatok práce
8. 5. 2017 - pondelok - Deň víťazstva nad fašizmom
5. 7. 2017 – streda – Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Letný semester:
Prednáškové obdobie: 13. 2. 2017 - 13. 5. 2017 (13 týždňov)
3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. - všetky fakulty: 13. 2. 2017 - 15. 4. 2017 (9 týždňov)
Skúškové obdobie: 15. 5. 2017 - 8. 7. 2017
3. roč. Bc. - všetky fakulty: 17. 4. 2017 -  13. 5. 2017
2. roč. Mgr - všetky fakulty: 17. 4. - 6. 5. 2017
Predzápis do 2. - 3. ročníka Bc., do 2. roč. Mgr. na zimný semester 2017/18: 20. 3. - 31. 3. 2017
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 15. 7. 2017
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 18. 9. 2017

 

Predzápis do 2. - 3. roč. Bc., do 2. roč. Mgr. na zimný semester 2017/18: 20. 3. -  31. 3. 2017
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester:  15. 7. 2017
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 18. 9. 2017

Štátne skúšky 

Činnosť  Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium   
Odovzdanie záverečných prác  21.4. 2017* 21.4.2017*   
Posúdenie záverečných prác  17.5. 2017  5.5.2017  
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu - 1. termín
termín upresní PF
10.5. - 12.5.2017
 
 
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu - 2. termín
termín upresní PF
22.8. - 23.8.2017
 
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu - 3. termín
termín upresní PF
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2017/18***
 
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 1. termín
25.5. - 2.6.2017 18.5. - 24.5.2017  
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 2. termín 24.8. - 28.8.2017**  24.8. - 28.8.2017**  
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 3. termín Podľa harmonogramu
1. termín AR 2017/18***
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2017/18***
 

 

Poznámky a vysvetlivky:

* Študent sa môže prihlásiť v AR 2016/17 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce.
V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
** Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2017.
***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia, ktorá je podľa Smernice o školnom a poplatkoch pre AR 2017/18 spoplatnená.
Študent, ktorý neúspešne absolvoval na ŠS len 1 študijnú povinnosť, uhradí polovicu sumy školného. V ostatných prípadoch nadštandardnej dĺžky štúdia študent uhradí plnú výšku školného.

Promócie:
Fakulta prírodných vied: 15. - 16. 6. 2017, 10. - 11. 7. 2017, 9. 10. 2017
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 3. - 6. 7. 2017 (3 dni)
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 29. - 30. 6. 2017, 11. 10. 2017
Filozofická fakulta: 23. - 28. 6. 2017 (4 dni), 7. 7. 2017, 12. - 13. 7. 2017 12. - 13. 10. 2017
Pedagogická fakulta: 19. - 22. 6. 2017, 10. 10. 2017

Promócie absolventov univerzity tretieho veku: 31. 5. 2017

Prijímacie skúšky:
bakalárske štúdium - všetky fakulty 12. - 16. 6. 2017
magisterské štúdium - všetky fakulty 12. - 16. 6. 2017
doktorandské štúdium - všetky fakulty posledný júnový a prvý júlový týždeň 2017

Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 27. 7. 2017

Odvolacie konanie voči školnému na štúdium na rektoráte:

1. termín - 22. augusta 2017
2. termín - 12. októbra 2017

Pozn.: Študent si musí podať žiadosť najneskôr 5 dní pred zasadnutím komisie, termín 15. augusta 2016 je povinný pre všetkých študentov, na ktorých sa povinnosť platiť školné vzťahuje, okrem 1. ročníkov.

Odporúčaný termín letnej dovolenky: 17. 7. - 18. 8. 2017

Deň otvorených dverí – všetky fakulty:  16. 2. 2017

Nitrianske univerzitné dni:  24. 4. - 7. 5. 2017

Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň  (odporúčaný termín)

 

PEDAGOGICKÁ PRAX

BAKALÁRSKE študijné programy:

Predškolská a elementárna pedagogika

 • Zimný semester
  2. roč. - október - december (4. 10. - 6 . 12. 2016 - 20 hod. - utorok) - materská škola, školský klub, úvodná - hospitačná, priebežná prax
  3. roč. - december (5.12.- 9. 12. 2016 - 1 týždeň) - školský klub- hospitačno-asistentská, bloková prax
 • Letný semester
  1. roč. - marec - máj (7. 3. - 9.5. 2017 - 20 hod. - utorok) - materská škola + školský klub - úvodná hospitačná prax
  2. roč. - apríl (24. 4. - 28. 4. 2017 - 1 týždeň) - materská škola - hospitačno-asistentská, bloková prax
  2. roč. - máj - jún (po dohode - 1 týždeň ) - škola v prírode - asistentská, bloková prax
  3. roč. -február (13. 2. - 24. 2. 2017 - 2 týždne) - školský klub + materská škola - výstupová prax v mieste bydliska

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

 • Zimný semester
  2. roč. - (len UPP15b) - november (7.-11.11. 2016 - týždeň - 10 hod. ) - pedagogická prax v odbore I.
  3. roč. - október - december (5. 10. - 7. 12. 2016 - 10 týždňov - 20 hod. - streda) - základná škola - pedagogická prax hospitačná - priebežná;
  UPP15b - SOŠ- pedagogická prax v odbore II.

MAGISTERSKÉ študijné programy:

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

 • Zimný semester
  1. roč. - december (5. 12. - 9. 12. 2016 - 1 týždeň) - základná škola - hospitačno- asistentská, bloková prax
  2. roč. - október - december (6. 10. -8. 12. 2016 - 10 týždňov - štvrtok) - základná škola - odborná - výstupová pedagogická prax II. - priebežná
 • Letný semester
  1. roč. - marec - máj (7. 3. - 9. 5. 2017 - 10 týždňov - utorok) - základná škola - odborná pedagogická prax I, výstupová - priebežná
  2. roč. - február (1. 2. - 28. 2. 2017 - 4 týždne - 50 hodín) - súvislá pedagogická prax v mieste bydliska

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

 • Zimný semester
  1. roč. -  november - december (28.11. - 9. 12. 2016 - 2 týždne) - stredná škola - pedagogická prax A, bloková - výstupová
 • Letný semester
  1. roč. - apríl  (27.3.-7.4. 2017 - 2 týždne) - základná škola - pedagogická prax výstupová B, bloková
  2. roč. - dvojpredmetové štúdium:  február - marec (8 týždňov - 60 hodín:
                               30 hodín - 1. 2. - 28. 2. 2017
                               30 hodín - 1. 3. - 31. 3. 2017)
      - jednopredmetové štúdium: marec (4 týždne - 30 hodín - 1. 3. - 31. 3. 2017)
      - súvislá pedagogická prax v mieste bydliska

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

Rýchly kontakt

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.