L3-banner-studium

Harmonogram akademického roka

 • Harmonogram akademického roka 2017/2018 na UKF v Nitre

Slávnostné otvorenie akademického roka:
18. septembra 2017 (pondelok) o 10.00 v aule UKF

Zápisy študentov:
- presný časový harmonogram zápisov je uvedený na webovej stránke každej fakulty

Zimný semester:
Prednáškové obdobie: 19. 9. 2017 - 16. 12. 2017 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 18. 12. 2017 - 10. 2. 2018 (6 týždňov)
Termín zverejnenia tém záverečných prác: 1. 10. 2017
Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu: do 31. 10. 2017
Predzápisy na letný semester: od 7. 11. 2017 - 20. 11. 2017
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 18. 12. 2017
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 11. 2. 2018

Celouniverzitná dovolenka: 22. 12. 2017 - 5. 1. 2018 (nástup do práce 8. 1. 2018)

Imatrikulácie:
FPV                  9. 11. 2017 o 9,00 hod.
FSVaZ              7. 11. 2017 o 13,30 hod.
FSŠ                  7. 11. 2017 o 11,30 hod.
FF                    8. 11. 2017 o 10,00 a 12,30 hod.
PF                    7. 11. 2017 o 9,00 hod.

Študentské dni nitrianskych univerzít: 10. 11. - 24. 11. 2017 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu ŠDNU´17)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:

1.11.2017 - streda  - Sviatok Všetkých svätých
17.11.2017 - piatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
25. 12. 2017 - pondelok - 1. sviatok vianočný
26. 12. 2017 - utorok  - 2. sviatok vianočný
1. 1. 2018  - pondelok  - Nový rok
30. 3. 2018 - piatok - Veľký piatok
2. 4. 2018 - pondelok - Veľkonočný pondelok
1. 5. 2018 - utorok  - Sviatok práce
8. 5. 2018 - utorok  - Deň víťazstva nad fašizmom
5. 7. 2018 - štvrtok  - Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Letný semester:
Prednáškové obdobie: 12. 2. 2018 - 12. 5. 2018 (13 týždňov)
3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. - všetky fakulty: 12. 2. 2018 - 14. 4. 2018 (9 týždňov)
Skúškové obdobie: 14. 5. 2018 - 7. 7. 2018 (8 týždňov)
3. roč. Bc. - všetky fakulty: 16. 4. 2018 -  12. 5. 2018
2. roč. Mgr - všetky fakulty: 16. 4. - 5. 5. 2018
Predzápis do 2. - 3. roč. Bc. a do 2. roč. Mgr. štúdia na zimný semester 2018/19: 19. 3. - 31. 3. 2018
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 13. 7. 2018
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 18. 9. 2018

 

Štátne skúšky 

Činnosť  Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium   
Odovzdanie záverečných prác  20. 4. 2018* 20. 4. 2018*   
Posúdenie záverečných prác  16. 5. 2018  4. 5. 2018  
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu - 1. termín
     - - - -
 4. 5. - 16. 5. 2018
 
 
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu - 2. termín
     - - - -
27. 8. 2018
 
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu - 3. termín
     - - - -
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2018/19***
 
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 1. termín
24. 5. -  6. 6. 2018 17. 5. -  25. 5. 2018  
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 2. termín 28. 8. - 31. 8. 2018**  28. 8. - 31. 8. 2018**  
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 3. termín Podľa harmonogramu
1. termín AR 2018/19***
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2018/19***
 

 Poznámky a vysvetlivky:
*Študent sa môže prihlásiť v AR 2017/18 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
**Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2018.
***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia, ktorá je podľa Smernice o školnom a poplatkoch pre AR 2018/19 spoplatnená.


Promócie:

Fakulta prírodných vied: 18. - 19. 6. 2018, 9. - 10. 7. 2018, 8. 10. 2018
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 2. - 4. 7. 2018
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 29. 6. 2018, 10. 7. 2018, 9. 10. 2018
Filozofická fakulta: 25. - 28. 6. 2018, 11. - 13. 7. 2018, 10. - 11. 10. 2018
Pedagogická fakulta: 20. - 22. 6. 2018, 9. 10. 2018

Promócie absolventov univerzity tretieho veku:  7. 6. 2018

Promócie Nitrianskej letnej univerity:  13. 7. 2018

Prijímacie skúšky:
bakalárske štúdium - všetky fakulty 11. - 15. 6. 2018
magisterské štúdium - všetky fakulty 11. - 15. 6. 2018
doktorandské štúdium - všetky fakulty posledný júnový a prvý júlový týždeň 2018

Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 26. 7. 2018

Odvolacie konanie voči školnému na štúdium na rektoráte:

1. termín - 21. 8. 2018
2. termín - 18. 10. 2018

Pozn.: Študent si musí podať žiadosť najneskôr 5 dní pred zasadnutím komisie, termín 15. augusta 2018 je povinný pre všetkých študentov, na ktorých sa povinnosť platiť školné vzťahuje, okrem 1. ročníkov.

Odporúčaný termín letnej dovolenky: 16. 7. - 17. 8. 2018

Deň otvorených dverí – všetky fakulty:  15. 2. 2018

Nitrianske univerzitné dni:  23. 4. - 4. 5. 2018 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD´18)

Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň  (odporúčaný termín)

 

PEDAGOGICKÁ PRAX

BAKALÁRSKE študijné programy:

Predškolská a elementárna pedagogika

 • Zimný semester
  2. roč. - október - december (3. 10. - 5 . 12. 2017 - 20 hod. - utorok) - materská škola, školský klub, úvodná - hospitačná, priebežná prax
  3. roč. - december (4.12.- 8. 12. 2017– 20 hod. - 1 týždeň) - školský klub - hospitačno-asistentská v ŠK a 1.roč.ZŠ, bloková prax programu NUD´18)
 • Letný semester
  1. roč. - február - apríl (20.2. – 24.4. 2018 - 40 hod. - utorok) - materská škola + školský klub - úvodná hospitačná prax
  2. roč. - máj - jún (po dohode - 1 týždeň – 20 hod.) - škola v prírode - asistentská, bloková prax
  3. roč. - február (12. 2. - 23. 2. 2018 - 2 týždne -40 hod.) - školský klub + materská škola - výstupová prax v mieste bydliska

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

 • Zimný semester
  1. roč. – SPE- december (4.- 8. 12. 2017 – 20 hod.) hospitačná prax v bežnej škole
  2. roč. - SPE- december (4.- 8. 12. 2017  – 20. hod.)  prax v MŠ
  2. roč. - UPP - november (6.-10.11. 2017- týždeň - 20 hod.) - pedagogická prax v odbore I.
  3. roč. - UPP - október - december (4. 10. - 13. 12. 2017 - 10 týždňov - 20 hod. - streda) SOŠ- pedagogická prax v odbore II.- 20 hod.
  3. roč. – UAP a UUP  - október - december (4. 10. - 13. 12. 2017 - 10 týždňov - 20 hod. - streda) - základná škola - pedagogická prax hospitačná - priebežná;
 • Letný semester
  3.roč. - UPP - apríl ( 4. – 13.4. 2018 ) - 40 hod.  SOŠ- pedagogická prax I. hospitačno-asistentská.

MAGISTERSKÉ študijné programy:

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

 • Zimný semester
  1. roč. - december (4. 12. - 8. 12. 2017 - 1 týždeň- 20 hod.) - základná škola - hospitačno- asistentská, bloková prax
  2. roč. - október - december (5. 10. -7. 12. 2017 - 10 týždňov - 40 hod. - štvrtok) - základná škola - odborná - výstupová pedagogická prax II. - priebežná
 • Letný semester
  1. roč. - február - apríl (20.2. – 24.4. 2018 - 40 hod. - utorok)- základná škola - odborná pedagogická prax I, výstupová - priebežná
  2. roč. - február (5. 2. - 28. 2. 2018 - 4 týždne - 100 hodín) - súvislá pedagogická prax v mieste bydliska

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

 • Zimný semester
  1. roč. -  november - december (27. 11. - 8. 12. 2017 - 2 týždne- 40 hod.) - stredná škola - pedagogická prax A, bloková - výstupová
 • Letný semester
  1. roč. - apríl  (16. - 27. 4. 2018 - 2 týždne - 40 hod.) - základná škola - pedagogická prax výstupová B, bloková
  2. roč. - dvojpredmetové štúdium:  február - marec (8 týždňov - 60 hodín: 30 hodín - 5. 2. - 28. 2. 2018 a 30 hodín - 5. 3. - 28. 3. 2018)
      - jednopredmetové štúdium: marec (4 týždne - 30 hodín - 5. 3. - 28. 3. 2018)
      - súvislá pedagogická prax v mieste bydliska.
Schválené na zasadnutí Kolégia rektora UKF v Nitre dňa 3. apríla 2017.

 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.