L3-banner-studium

Možnosti štúdia na Pedagogickej fakulte v akad. roku 2018/2019

Adresa a kontakt:
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská  cesta 4
949 74 Nitra
tel. +421 37 6408 214, +421 37 6408 217        
e-mail:
web: www.pf.ukf.sk

Deň otvorených dverí: 15. február 2018

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)
• do 31. marca 2018 - podanie prihlášky
• 11. - 15. júna 2018 - konanie prijímacích skúšok

Magisterské štúdium (denná aj externá forma)
• do 30. apríla 2018 - podanie prihlášky
• 11. - 15. júna 2018- konanie prijímacích skúšok

Doktorandské štúdium (denná aj externá forma)
• do 31. mája 2018 - podanie prihlášky
• posledný júnový a prvý júlový týždeň 2018 - konanie prijímacích skúšok

Poplatky:
Poplatok za prijímacie konanie:
- za elektronickú prihlášku 25,00 € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)
- za papierovú prihlášku 30,00 €

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:
• pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
• pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT):
    a) 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
    b) 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez  bodky a medzier) pri externom štúdiu

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

 • Anglický jazyk a kultúra – 15
 • Andragogika – 15
 • Hudba a zvukový dizajn* – 15
 • Pedagogika a vychovávateľstvo – 15
 • Predškolská a elementárna pedagogika – 40
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia* - 20
 • Šport a rekreácia* – 15
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – 20
 • Učiteľstvo hudobného umenia* – 10
 • Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia* – 10
 • Učiteľstvo praktickej prípravy - 10
 • Učiteľstvo predmetov v kombinácii – 100


Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov. Na Pedagogickej fakulte je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v kombinácii nasledovných predmetov:

  • učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii s predmetom učiteľstvo
   - pedagogiky, psychológie, telesnej výchovy, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
   - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
   - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
  • učiteľstvo pedagogiky v kombinácii s predmetom učiteľstvo
   - hudobného umenia, telesnej výchovy, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, etickej výchovy, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
   - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
   - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
  • učiteľstvo psychológie v kombinácii s predmetom učiteľstvo
   - hudobného umenia, telesnej výchovy, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
   - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
   - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
  • učiteľstvo techniky v kombinácii s predmetom učiteľstvo
   - hudobného umenia, pedagogiky, psychológie, telesnej výchovy, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
   - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
   - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
  • učiteľstvo telesnej výchovy* v kombinácii s predmetom učiteľstvo
   - hudobného umenia, pedagogiky, psychológie, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
   - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
   - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
  • učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii s predmetom učiteľstvo
   - hudobného umenia, pedagogiky, psychológie, telesnej výchovy, techniky, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
   - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
   - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF.
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii s predmetom učiteľstvo
   - hudobného umenia, pedagogiky, psychológie, telesnej výchovy, techniky, výtvarného umenia.

Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 4 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

 • Andragogika –15
 • Pedagogika a vychovávateľstvo – 15
 • Predškolská a elementárna pedagogika – 40
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia - 20
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – 20
 • Učiteľstvo praktickej prípravy – 15
 • Učiteľstvo techniky – 15

Poznámky
 • Na študijný program označený * sa koná prijímacia skúška.
 • Uchádzači o štúdium v študijných programov, v ktorých sa nekoná prijímacia skúška, budú prijatí na základe hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole (2., 3. ročník) a aktivít  realizovaných počas predchádzajúceho vzdelávania súvisiacich so zvoleným študijným programom, preto je potrebné ich dokladovať (vysvedčenie o absolvovaní ZUŠ, diplomy z medzinárodných a domácich súťaží, mimoškolských aktivitách, certifikáty a pod.
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia  v dennej forme je tri roky a absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
  Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia v externej forme je štyri roky a absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
 • Pre štúdium cudzieho jazyka sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1.
 • Pedagogická fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť:
  - študijný program v dennej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov
  - študijný program v externej forme, na ktorý sa neprihlási určený počet záujemcov
  - študijný program, kde pri prijímacom konaní nebudú uchádzačmi splnené minimálne nároky talentovej, resp. prijímacej skúšky.

Spôsob prihlasovania sa na štúdium
 • Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program.
 • Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením prihlášky (nutný je vlastnoručný podpis) v elektronickej alebo papierovej podobe a jej odoslaním v stanovenom termíne na adresu fakulty s nasledovnými prílohami:
 1. vlastnoručne podpísaný životopis,
 2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poplatok za prijímacie konanie uhradí uchádzač stanoveným spôsobom za každú podanú prihlášku osobitne, pričom spôsob platby je výlučne bankovým prevodom /nie poštovou poukážkou/); pri elektronickej prihláške systém ponúkne príkaz na úhradu, ktorý si uchádzač vytlačí a v banke predloží na úhradu, prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované
 3. doklad o výsledkoch štúdia na strednej škole:
  - uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v roku 2018, vyplní v prihláške koncoročné známky za 1., 2., a 3. ročník strednej školy (známky potvrdí škola),  
  - uchádzač o bakalárske štúdium, ktorý vykonal maturitnú skúšku
  v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené fotokópie vysvedčení z 1., 2., 3., 4. ročníka (nie sú potrebné v prípade potvrdenia známok strednou školou) a overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,
 4. odporúčame priložiť do prihlášky doklady o aktivitách na strednej škole alebo ďalších aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia, diplomy, certifikáty a pod.),
 5. ďalšie prílohy podľa zvoleného programu:
  - uchádzač o štúdium programu učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii a učiteľstvo hudobno-dramatického umenia doloží k prihláške doklady o interpretačných a iných umeleckých úspechoch alebo členstvách v speváckych zboroch, komorných, divadelných či iných súboroch, uchádzač o štúdium programu hudba a zvukový dizajn doloží k prihláške doklady o aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia o praxi, certifikáty, potvrdenie o SOČ, diplomy o absolvovaných umeleckých súťažiach a pod.),
  - uchádzač o štúdium programu učiteľstvo telesnej výchovy a programu šport a rekreácia doloží k prihláške doklady o športových úspechoch alebo členstvách v športových kluboch. Na prijímaciu skúšku prinesie každý uchádzač o štúdium potvrdenie od obvodného lekára, že jeho zdravotný stav mu umožňuje vykonávať fyzicky náročné činnosti pri dosahovaní športových výkonov v rámci zvoleného študijného programu;
  - uchádzačovi o štúdium programu predškolská a elementárna pedagogika, andragogika, pedagogika a vychovávateľstvo, špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia doloží k prihláške doklady o realizácii predchádzajúcej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia o praxi, certifikáty, potvrdenie o SOČ, diplomy o absolvovaných umeleckých a športových súťažiach, vysvedčenia o absolvovanej ZUŠ a pod.).
 6. Uchádzač so špecifickými potrebami podľa § 100 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov dokladuje špecifické potreby v prihláške príslušným potvrdením.
 • Neúplné prihlášky budú vrátené uchádzačovi.

Základné a ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium
 • Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (maturitná, resp. ekvivalentná skúška).
 • Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie podmienky na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne, splnenie základnej podmienky je uchádzač povinný preukázať najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
 • Ďalšie podmienky prijatia: podrobný popis ďalších podmienok prijatia na štúdium pre uchádzačov je zverejnený na webovom sídle fakulty www.pf.ukf.sk možnosti štúdia 2018/2019/podmienky prijatia na bakalárske štúdium/požiadavky na prijímacie skúšky.

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium
 • Študijné programy, na ktoré sa nekoná prijímacia skúška:
  -    poradie uchádzačov na prijatie bude zostavené na základe výsledkov štúdia zo strednej školy (priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 2. a 3. ročník) a aktivít na strednej škole alebo mimoškolských aktivít súvisiacich so zvoleným študijným programom (len ak budú dokladované v prihláške),
  -    uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne 50 bodov, z toho 40 bodov za výsledky štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie za 2. a 3. ročník) a 10 bodov za aktivity na strednej škole alebo mimoškolské aktivity súvisiace so zvoleným študijným programom (v kombinačnom štúdiu 5 bodov za každý kombinačný predmet),
  -    ak záujem o študijný program nebude prekročený viac ako o 20% predpokladaného počtu prijatých, dekan fakulty môže rozhodnúť o prijatí uchádzačov bez určenia poradia prihlásených uchádzačov.
 • študijné programy, na ktoré sa koná prijímacia skúška:
  -    podrobnejší popis štruktúry obsahu prijímacej skúšky je zverejnený na webovom sídle fakulty www.pf.ukf.sk možnosti štúdia 2018/2019/podmienky prijatia na bakalárske štúdium/požiadavky na prijímacie skúšky,
  -    uchádzač môže v prijímacom  konaní získať maximálne 100 bodov, z toho 50 bodov za prijímaciu skúšku, 40 bodov za výsledky štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie za 2. a 3. ročník) a 10 bodov za aktivity na strednej škole alebo mimoškolské aktivity súvisiace so zvoleným študijným programom,
  -    prijímacie skúšky sú písomné, ústne, talentové - praktické alebo v kombinácii jednotlivých foriem (talentová – praktická skúška je v programoch učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, hudba a zvukový dizajn, učiteľstvo telesnej výchovy a v programe šport a rekreácia – bodový výsledok talentovej skúšky a dokladovaných aktivít súvisiacich so zvoleným študijným programom je určujúci pri prijímaní študentov na štúdium príslušných programov),
  -    vyhodnocovanie písomných častí prijímacieho konania je anonymné,
  -    ak sa uchádzač nezúčastní niektorej z určených častí prijímacej skúšky (talentová skúška, písomná skúška, ústny rozhovor a pod.), prijímacie konanie bude skončené,
  -    náhradný termín prijímacích skúšok nie je možný,
  -    dekan fakulty môže rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky alebo jej časti v hociktorom z ponúkaných študijných programov, pričom ako základné kritérium bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov a výsledky štúdia na strednej škole,
  -    o konečnom výsledku prijímacieho konania budú uchádzači informovaní písomne rozhodnutím dekana fakulty do 30 dní od overenia podmienok prijatia na štúdium.
 • predbežné výsledky prijímacieho konania budú zverejňované prostredníctvom akademického informačného systému
 • uchádzačom odporúčame sledovať informácie k prijímaciemu konaniu na webovom sídle www.pf.ukf.sk
 • bodové hodnotenie prideľované za prospech na strednej škole pri prijímaní na bakalárske štúdium

     Dolná hranica priemeru    Horná hranica priemeru    Body
                             1,00                     1,19                          40
                             1,20                     1,39                          35
                             1,40                     1,59                          30
                             1,60                     1,79                          25
                             1,80                     1,99                          20
                             2,00                     2,19                          15
                             2,20                     2,39                          10
                      nad 2,40                                                        0
 

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

 • Andragogika – 20
 • Anglický jazyk a kultúra - 15
 • Hudba a zvukový dizajn* - 10
 • Pedagogika a vychovávateľstvo – 20
 • Šport a rekreácia - 10
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – 20
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – 40
 • Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia – 15
 • Učiteľstvo hudobného umenia – 10
 • Učiteľstvo techniky - 10
 • Učiteľstvo predmetov v kombinácii – 100
Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov. Na Pedagogickú fakultu je možné prihlásiť sa na magisterské štúdium učiteľstva nasledovných kombinácií predmetov:
 • učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii s predmetom učiteľstvo
  - pedagogiky, psychológie, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
  - fyziky, geografie, ekológie, matematiky, chémie, informatiky, biológie - uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
  - maďarského jazyka a literatúra – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
 • učiteľstvo pedagogiky v kombinácii s predmetom učiteľstvo
  - psychológie, techniky, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
  - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
  - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
 • učiteľstvo psychológie v kombinácii s predmetom učiteľstvo
  - techniky, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
  - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky - uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
  - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
 • učiteľstvo techniky v kombinácii s predmetom učiteľstvo
  - anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
  - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
  - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
 • učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s predmetom učiteľstvo
  - hudobného umenia, pedagogiky, psychológie, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
  - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
  - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
 • učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii s predmetom učiteľstvo
  - pedagogiky, psychológie, techniky, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
  - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
  - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF.

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

 • Andragogika – 15
 • Pedagogika a vychovávateľstvo – 15
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – 15
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  – 30
 • Učiteľstvo techniky – 15
Poznámky:
 • Na študijný program označený * sa koná prijímacia skúška.
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • Štandardná dĺžka magisterského štúdia v dennej forme je dva roky a absolventi získajú titul „magister“ („Mgr.“).
 • Štandardná dĺžka magisterského štúdia v externej forme je tri roky a absolventi získajú titul „magister“ („Mgr.“).
 • Pedagogická fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov a študijný program v externej forme, na ktorý sa neprihlási určený počet záujemcov.
 • Na študijné programy sa nekoná prijímacia skúška, pri prekročení predpokladaného počtu uchádzačov, bude poradie prijatých uchádzačov vytvorené na základe študijných výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom stupni štúdia (1.-5. semester). 
Spôsob prihlasovania sa na štúdium
 • Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program.
 • Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením prihlášky v elektronickej alebo papierovej podobe a jej odoslaním (aj v prípade elektronickej prihlášky) v stanovenom termíne na adresu fakulty s nasledovnými prílohami:
 1. vlastnoručne podpísaný životopis,
 2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poplatok za prijímacie konanie uhradí uchádzač stanoveným spôsobom za každú podanú prihlášku osobitne, pričom spôsob platby je výlučne bankovým prevodom /nie poštovou poukážkou/); pri elektronickej prihláške systém ponúkne príkaz na úhradu, ktorý si uchádzač vytlačí a v banke predloží na úhradu, prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované,
 3. doklad o výsledkoch bakalárskeho štúdia – uchádzač k prihláške doloží vysokou školou potvrdený výpis výsledkov z 1. a 2. ročníka bakalárskeho, resp. magisterského (spojeného) štúdia s váženým študijným priemerom,
 4. uchádzač o magisterský študijný program, ktorý ukončil štúdium bakalárskeho programu skôr ako v roku 2018, naviac k prihláške doloží overenú kópiu diplomu, vysvedčenia a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu (okrem absolventov Pedagogickej fakulty, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2016/2017, 2017/2018).
 • Uchádzač so špecifickými potrebami podľa § 100 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov dokladuje špecifické potreby v prihláške príslušným potvrdením.
 • Uchádzači o magisterské štúdium zašlú požadované doklady spolu s prihláškou, neúplné prihlášky budú vrátené uchádzačovi.

Základné a ďalšie podmienky prijatia na magisterské štúdium

 • Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
 • Ďalšie podmienky prijatia a prijímacie konanie na štúdium:
  Pedagogická fakulta k ďalším podmienkam prijatia na bakalárske štúdium v jednotlivých programoch zaraďuje:
 • ŠP andragogika – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.9 andragogika alebo príbuzného študijného odboru.
 • ŠP anglický jazyk a kultúra - ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru cudzie jazyky a kultúry, študijný program anglický jazyk a kultúra alebo príbuzného študijného odboru, pričom podmienkou je absolvovaná bakalárska štátna skúška z anglického jazyka.
 • ŠP pedagogika a vychovávateľstvo  – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.4 pedagogika alebo príbuzného študijného odboru.
 • ŠP učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (jednopredmetové) - ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov, študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry alebo príbuzného študijného odboru, pričom podmienkou je absolvovaná bakalárska štátna skúška z anglického jazyka.
 • ŠP šport a rekreácia - ukončenie bakalárskeho štúdia študijného programu šport a rekreácia.
 • ŠP učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (jednopredmetové) – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, alebo iného príbuzného odboru.
 • ŠP učiteľstvo hudobného umenia (jednopredmetové) – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo hudobného umenia.
 • ŠP hudba a zvukový dizajn – ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia štátnou bakalárskou skúškou v študijnom odbore muzikológia, v študijnom odbore teória hudby alebo v študijnom odbore hudobné umenie, splnenie požiadaviek prijímacieho konania – praktickej prijímacej skúšky,
 • ŠP učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika.
 • ŠP učiteľstvo predmetov v kombinácii:
  -    učiteľstvo hudobného umenia – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, alebo iného ekvivalentného ŠP, úroveň inštrumentálnych zručností podľa požiadaviek KH.
  -    učiteľstvo pedagogiky – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov, študijný program učiteľstvo pedagogiky v kombinácii.  
  -    učiteľstvo psychológie – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov, študijný program učiteľstvo psychológie v kombinácii.
  -    učiteľstvo techniky – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, študijný program učiteľstvo techniky.
  -    učiteľstvo telesnej výchovy – ukončenie bakalárskeho štúdia v odbore 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.
  -    učiteľstvo výtvarného umenia – ukončenie bakalárskeho štúdia v odbore 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo výtvarného umenia.
 
Príjímacie konanie na magisterské štúdium
 • študijné programy, na ktoré sa nekoná prijímacia skúška:
  -    poradie prijatých uchádzačov bude zostavené na základe výsledkov 1. a 2. ročníka bakalárskeho, resp. magisterského (spojeného) stupňa štúdia (vážený študijný priemer),
  -    ak záujem o študijný program nebude prekročený viac ako o 20% predpokladaného počtu prijatých, dekan fakulty môže rozhodnúť o prijatí uchádzačov bez určenia poradia prihlásených uchádzačov,
 • študijné programy, na ktoré sa koná prijímacia skúška:
  -    podrobnejší popis štruktúry obsahu prijímacej skúšky bude zverejnený na webovom sídle fakulty www.pf.ukf.sk možnosti štúdia 2018/2019/podmienky prijatia na magisterské štúdium/požiadavky na prijímacie skúšky,
  -    uchádzač  môže v prijímacom  konaní získať maximálne 50 bodov za prijímaciu skúšku, prijímacie skúšky sú písomné, ústne, talentové (praktické) alebo v kombinácii jednotlivých foriem,
  -    dekan fakulty môže rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky alebo jej časti, pričom ako základné kritérium bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov,
 • Pedagogická fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov,
 • hodnotenie výsledkov umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopnosti tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi pre štúdium (v zmysle ods. 1 § 57 Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • o výsledku prijímacieho konania budú uchádzači informovaní rozhodnutím dekana,
 • uchádzačom odporúčame sledovať informácie k prijímaciemu konaniu na webovom sídle  www.pf.ukf.sk.

Doktorandské študijné programy uskutočňované v dennej a v externej forme štúdia

Dĺžka štúdia: 3 roky denná forma, 4 roky externá forma
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

 • Andragogika - 1/1
 • Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia - 1/1
 • Didaktika technických predmetov - 1/1
 • Didaktika anglického jazyka a literatúry - 1/1
 • Pedagogika - 1/1
 • Predškolská a elementárna pedagogika - 1/1
 • Športová edukológia - 1/1
Základné podmienky prijatia na doktorandské štúdium
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Spôsob prihlasovania sa na doktorandské štúdium
K prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:
 1. štruktúrovaný životopis,
 2. kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 3. overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu – ak bol vydaný) a fotokópie dokladov o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási,
 4. doklad o nostrifikácii dokladu o vysokoškolskom vzdelaní, pokiaľ bol vydaný v zahraničí,
 5. overenú fotokópiu dokladu o štátnej jazykovej skúške (v prípade, ak ju uchádzač absolvoval),
 6. potvrdenie o odbornej praxi u uchádzača na dennú formu štúdia,
 7. zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác podľa platnej kategorizácie alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky na tieto práce a činnosti,
 8. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (v študijnom programe didaktika anglického jazyka a literatúry v anglickom jazyku),

Poznámky
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je tri roky, v externej forme štyri roky a absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ (PhD.).
 • Uchádzač sa môže prihlásiť iba na jednu z vypísaných tém.
 • Rámcový projekt dizertačnej práce obsahuje návrh a zdôvodnenie jeho tematického zamerania, zamýšľaného metodologického postupu a zoznam preštudovanej literatúry (domácej a cudzojazyčnej) z problematiky, týkajúcej sa témy dizertačnej práce.
 • V prihláške vyžadujeme vyplniť časť „Výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých semestroch, resp. doložiť výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho alebo doktorského štúdia, ktorý vydáva študijné oddelenie VŠ“ – 2. str. prihlášky, iba v prípade, ak uchádzač nepredkladá overenú fotokópiu dokladu „Dodatok k diplomu“ ako prílohu k vysokoškolskému diplomu.
Prijímacie konanie na štúdium
 • Podrobný popis ďalších podmienok prijatia na štúdium, prijímacieho konania a štruktúry prijímacích skúšok bude pre uchádzačov zverejnený na webovom sídle fakulty www.pf.ukf.sk možnosti štúdia 2017/2018 / doktorandské štúdium.

Dátum aktualizácie: 20. 9. 2017
banner-PrijimacieKonanie-Bighore
banner-PrijimacieKonanie-prihlaskabanner-PrijimacieKonanie-vysledkybanner-PrijimacieKonanie-navratka

Kontakty

Adresa PF

Pedagogická fakulta
UKF v Nitre
Dražovská cesta 4
949 74 Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

NCSRK 2017

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.