L3-banner-studium

Možnosti štúdia na Pedagogickej fakulte v akad. roku 2017/2018

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

 • Anglický jazyk a kultúra – 15
 • Andragogika – 15
 • Hudba a zvukový dizajn* – 15
 • Pedagogika a vychovávateľstvo – 15
 • Predškolská a elementárna pedagogika – 40
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia* - 20
 • Šport a rekreácia* – 15
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – 20
 • Učiteľstvo hudobného umenia* – 10
 • Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia* – 10
 • Učiteľstvo praktickej prípravy - 10
 • Učiteľstvo predmetov v kombinácii – 100


Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov. Na Pedagogickej fakulte je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v kombinácii nasledovných predmetov:

  • učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii s predmetom učiteľstvo
   pedagogiky, psychológie, telesnej výchovy, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
   - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
   - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
  • učiteľstvo pedagogiky v kombinácii s predmetom učiteľstvo
   psychológie, hudobného umenia, telesnej výchovy, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
   - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
   - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
  • učiteľstvo psychológie v kombinácii s predmetom učiteľstvo
   hudobného umenia, telesnej výchovy, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, pedagogiky, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
   - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
   - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
  • učiteľstvo techniky v kombinácii s predmetom učiteľstvo
   hudobného umenia, pedagogiky, psychológie, telesnej výchovy, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
   - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
   - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
  • učiteľstvo telesnej výchovy* v kombinácii s predmetom učiteľstvo
   hudobného umenia, pedagogiky, psychológie, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
   - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
   - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
  • učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii s predmetom učiteľstvo
   hudobného umenia, pedagogiky, psychológie, telesnej výchovy, techniky, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
   - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
   - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF.
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii s predmetom učiteľstvo
   hudobného umenia, pedagogiky, psychológie, telesnej výchovy, techniky, výtvarného umenia.

Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 4 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

 • Pedagogika a vychovávateľstvo – 15 (ročné školné 500,- €)
 • Predškolská a elementárna pedagogika – 40 (ročné školné 500,- €)
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia - 20 (ročné školné 500,- €)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – 30 (ročné školné 500,- €)
 • Učiteľstvo praktickej prípravy – 15 (ročné školné 500,- €)
 
Poznámky
 • Na študijný program označený * sa koná prijímacia skúška.
 • Uchádzači o štúdium v študijných programov, v ktorých sa nekoná prijímacia skúška, budú prijatí na základe hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole (2., 3. ročník) a aktivít  realizovaných počas predchádzajúceho vzdelávania súvisiacich so zvoleným študijným programom, preto je potrebné ich dokladovať (vysvedčenie o absolvovaní ZUŠ, diplomy z medzinárodných a domácich súťaží, mimoškolských aktivitách, certifikáty a pod.
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia  v dennej forme je tri roky a absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
  Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia v externej forme je štyri roky a absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
 • Pre štúdium cudzieho jazyka sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1.
 • Pedagogická fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť:
  - študijný program v dennej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov
  - študijný program v externej forme, na ktorý sa neprihlási určený počet záujemcov
  - študijný program, kde pri prijímacom konaní nebudú uchádzačmi splnené minimálne nároky talentovej, resp. prijímacej skúšky.

 Spôsob prihlasovania sa na štúdium

 • Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program.
 • Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením prihlášky v elektronickej alebo papierovej podobe a jej odoslaním (aj v prípade elektronickej prihlášky) v stanovenom termíne na adresu fakulty s nasledovnými prílohami:
 1. vlastnoručne podpísaný životopis,
 2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poplatok za prijímacie konanie uhradí uchádzač stanoveným spôsobom za každú podanú prihlášku osobitne, pričom spôsob platby je výlučne bankovým prevodom /nie poštovou poukážkou/); pri elektronickej prihláške systém ponúkne príkaz na úhradu, ktorý si uchádzač vytlačí a v banke predloží na úhradu, prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované
 3. doklad o výsledkoch štúdia na strednej škole
  • uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v roku 2017, vyplní v prihláške koncoročné známky za 1., 2., a 3. ročník strednej školy (známky potvrdí škola),  
  • uchádzač o bakalárske štúdium, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené fotokópie vysvedčení z 1., 2., 3., 4. ročníka (nie sú potrebné v prípade potvrdenia známok strednou školou) a overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,
 4. odporúčame priložiť doklady o aktivitách na strednej škole alebo ďalších aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia, diplomy, certifikáty a pod.),
 5. ďalšie prílohy podľa zvoleného programu:
  • uchádzač o štúdium programu učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii a učiteľstvo hudobno-dramatického umenia doloží k prihláške doklady o interpretačných a iných umeleckých úspechoch alebo členstvách v speváckych zboroch, komorných, divadelných či iných súboroch, uchádzač o štúdium programu hudba a zvukový dizajn doloží k prihláške doklady o aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia o praxi, certifikáty, potvrdenie o SOČ, diplomy o absolvovaných umeleckých súťažiach a pod.),
  • uchádzač o štúdium programu učiteľstvo telesnej výchovy a programu šport a rekreácia doloží k prihláške doklady o športových úspechoch alebo členstvách v športových kluboch. Na prijímaciu skúšku prinesie každý uchádzač o štúdium potvrdenie od obvodného lekára, že jeho zdravotný stav mu umožňuje vykonávať fyzicky náročné činnosti pri dosahovaní športových výkonov v rámci zvoleného študijného programu;
  • uchádzačovi o štúdium programu predškolská a elementárna pedagogika, andragogika, pedagogika a vychovávateľstvo, špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia doloží k prihláške doklady o realizácii predchádzajúcej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia o praxi, certifikáty, potvrdenie o SOČ, diplomy o absolvovaných umeleckých a športových súťažiach, vysvedčenia o absolvovanej ZUŠ a pod.).
 6. Uchádzač so špecifickými potrebami podľa § 100 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov dokladuje špecifické potreby v prihláške príslušným potvrdením.
 • Neúplné prihlášky budú vrátené uchádzačovi.

Základné a ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium
 • Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (maturitná, resp. ekvivalentná skúška).
 • Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie podmienky na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne, splnenie základnej podmienky je uchádzač povinný preukázať najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
 • Ďalšie podmienky prijatia: podrobný popis ďalších podmienok prijatia na štúdium pre uchádzačov je zverejnený na webovom sídle fakulty www.pf.ukf.sk možnosti štúdia 2017/2018/podmienky prijatia na bakalárske štúdium/požiadavky na prijímacie skúšky.

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

 • Andragogika – 20
 • Anglický jazyk a kultúra - 15
 • Hudba a zvukový dizajn* - 10
 • Pedagogika a vychovávateľstvo – 20
 • Šport a rekreácia - 10
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – 20
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – 40
 • Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia – 15
 • Učiteľstvo hudobného umenia – 10
 • Učiteľstvo predmetov v kombinácii – 100
Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov. Na Pedagogickú fakultu je možné prihlásiť sa na magisterské štúdium učiteľstva nasledovných kombinácií predmetov:
 • učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii s predmetom učiteľstvo
  pedagogiky, psychológie, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
  - fyziky, geografie, ekológie, matematiky, chémie, informatiky, biológie - uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
  - maďarského jazyka a literatúra – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
 • učiteľstvo pedagogiky v kombinácii s predmetom učiteľstvo
  psychológie, techniky, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
  - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
  - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
 • učiteľstvo psychológie v kombinácii s predmetom učiteľstvo
  techniky, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
  - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky - uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
  - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
 • učiteľstvo techniky v kombinácii s predmetom učiteľstvo
  anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
  - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
  - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
 • učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s predmetom učiteľstvo
  hudobného umenia, pedagogiky, psychológie, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
  - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
  - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF,
 • učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii s predmetom učiteľstvo
  pedagogiky, psychológie, techniky, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,
  - biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,
  - maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF.

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

 • Pedagogika a vychovávateľstvo – 15 (ročné školné 500,- €)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  – 30 (ročné školné 500,- €)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – 15 (ročné školné 500,- €)
Poznámky:
 • Na študijný program označený * sa koná prijímacia skúška.
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • Štandardná dĺžka magisterského štúdia v dennej forme je dva roky a absolventi získajú titul „magister“ („Mgr.“).
 • Štandardná dĺžka magisterského štúdia v externej forme je tri roky a absolventi získajú titul „magister“ („Mgr.“).
 • Pedagogická fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov a študijný program v externej forme, na ktorý sa neprihlási určený počet záujemcov.
 • Na študijné programy sa nekoná prijímacia skúška, pri prekročení predpokladaného počtu uchádzačov, bude poradie prijatých uchádzačov vytvorené na základe študijných výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom stupni štúdia (1.-5. semester).
Spôsob prihlasovania sa na štúdium
 
 • Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program.
 • Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením prihlášky v elektronickej alebo papierovej podobe a jej odoslaním (aj v prípade elektronickej prihlášky) v stanovenom termíne na adresu fakulty s nasledovnými prílohami:
 1. vlastnoručne podpísaný životopis,
 2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poplatok za prijímacie konanie uhradí uchádzač stanoveným spôsobom za každú podanú prihlášku osobitne, pričom spôsob platby je výlučne bankovým prevodom /nie poštovou poukážkou/); pri elektronickej prihláške systém ponúkne príkaz na úhradu, ktorý si uchádzač vytlačí a v banke predloží na úhradu, prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované,
 3. doklad o výsledkoch bakalárskeho štúdia – uchádzač k prihláške doloží vysokou školou potvrdený výpis výsledkov z 1. a 2. ročníka bakalárskeho, resp. magisterského (spojeného) štúdia s váženým študijným priemerom,ytlačí a v banke predloží na úhradu, prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované,
 4. uchádzač o magisterský študijný program, ktorý ukončil štúdium bakalárskeho programu skôr ako v roku 2017, naviac k prihláške doloží overenú kópiu diplomu, vysvedčenia a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu (okrem absolventov Pedagogickej fakulty, ktorí ukončia štúdium v akademickom roku 2016/2017).
 • Uchádzač so špecifickými potrebami podľa § 100 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov dokladuje špecifické potreby v prihláške príslušným potvrdením.
 • Uchádzači o magisterské štúdium zašlú požadované doklady spolu s prihláškou, neúplné prihlášky budú vrátené uchádzačovi.

Základné a ďalšie podmienky prijatia na magisterské štúdium

 • Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
 • Ďalšie podmienky prijatia a prijímacie konanie na štúdium:
Pedagogická fakulta k ďalším podmienkam prijatia na bakalárske štúdium v jednotlivých programoch zaraďuje:
 • ŠP andragogika – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.9 andragogika alebo príbuzného študijného odboru.
 • ŠP anglický jazyk a kultúra - ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru cudzie jazyky a kultúry, študijný program anglický jazyk a kultúra alebo príbuzného študijného odboru, pričom podmienkou je absolvovaná bakalárska štátna skúška z anglického jazyka.
 • ŠP pedagogika a vychovávateľstvo  – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.4 pedagogika alebo príbuzného študijného odboru.
 • ŠP učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (jednopredmetové) - ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov, študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry alebo príbuzného študijného odboru, pričom podmienkou je absolvovaná bakalárska štátna skúška z anglického jazyka.
 • ŠP šport a rekreácia - ukončenie bakalárskeho štúdia študijného programu šport a rekreácia.
 • ŠP učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (jednopredmetové) – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, alebo iného príbuzného odboru.
 • ŠP učiteľstvo hudobného umenia (jednopredmetové) – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo hudobného umenia.
 • ŠP hudba a zvukový dizajn – ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia štátnou bakalárskou skúškou v študijnom odbore muzikológia, v študijnom odbore teória hudby alebo v študijnom odbore hudobné umenie, splnenie požiadaviek prijímacieho konania – praktickej prijímacej skúšky,
 • ŠP učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika.
 • ŠP učiteľstvo predmetov v kombinácii:
  • učiteľstvo hudobného umenia – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, alebo iného ekvivalentného ŠP, úroveň inštrumentálnych zručností podľa požiadaviek KH.
  • učiteľstvo pedagogiky – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov, študijný program učiteľstvo pedagogiky v kombinácii.  
  • učiteľstvo psychológie – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov, študijný program učiteľstvo psychológie v kombinácii.
  • učiteľstvo techniky – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, študijný program učiteľstvo techniky.
  • učiteľstvo telesnej výchovy – ukončenie bakalárskeho štúdia v odbore 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.
  • učiteľstvo výtvarného umenia – ukončenie bakalárskeho štúdia v odbore 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo výtvarného umenia.
 • Podrobný popis ďalších podmienok prijatia na štúdium pre uchádzačov bude zverejnený na webovom sídle fakulty www.pf.ukf.sk  možnosti štúdia 2017/2018/podmienky prijatia na magisterské štúdium/požiadavky na prijímacie skúšky. 

Doktorandské študijné programy uskutočňované v dennej a v externej forme štúdia

Dĺžka štúdia: 3 roky denná forma, 4 roky externá forma
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

 • Andragogika - 1/1 (ročné školné v externej forme 400,- €)
 • Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia - 1/1 (ročné školné v externej forme 400,- €)
 • Didaktika technických predmetov - 1/1 (ročné školné v externej forme 400,- €)
 • Didaktika anglického jazyka a literatúry - 1/1 (ročné školné v externej forme 400,- €)
 • Pedagogika - 1/1 (ročné školné v externej forme 400,- €)
 • Predškolská a elementárna pedagogika - 1/1 (ročné školné v externej forme 400,- €)
 • Športová edukológia - 1/1 (ročné školné v externej forme 400,- €)
 
Základné podmienky prijatia na doktorandské štúdium
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
 

Spôsob prihlasovania sa na doktorandské štúdium
 
K prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:
 1. štruktúrovaný životopis,
 2. kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 3. overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu – ak bol vydaný) a fotokópie dokladov o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási,
 4. doklad o nostrifikácii dokladu o vysokoškolskom vzdelaní, pokiaľ bol vydaný
  v zahraničí,
 5. overenú fotokópiu dokladu o štátnej jazykovej skúške (v prípade, ak ju uchádzač absolvoval),
 6. potvrdenie o odbornej praxi u uchádzača na dennú formu štúdia,
 7. zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác podľa platnej kategorizácie alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky na tieto práce a činnosti,
 8.  rámcový projekt k téme dizertačnej práce (v študijnom programe didaktika anglického jazyka a literatúry v anglickom jazyku),
Poznámky
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je tri roky, v externej forme štyri roky a absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ (PhD.)
 • Uchádzač sa môže prihlásiť iba na jednu z vypísaných tém
 • Rámcový projekt dizertačnej práce obsahuje návrh a zdôvodnenie jeho tematického zamerania, zamýšľaného metodologického postupu a zoznam preštudovanej literatúry (domácej a cudzojazyčnej) z problematiky, týkajúcej sa témy dizertačnej práce
 • V prihláške vyžadujeme vyplniť časť „Výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých semestroch, resp. doložiť výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho alebo doktorského štúdia, ktorý vydáva študijné oddelenie VŠ“ – 2. str. prihlášky, iba v prípade, ak uchádzač nepredkladá overenú fotokópiu dokladu „Dodatok k diplomu“ ako prílohu k vysokoškolskému diplomu
Prijímacie konanie na štúdium
 • Podrobný popis ďalších podmienok prijatia na štúdium, prijímacieho konania a štruktúry prijímacích skúšok bude pre uchádzačov zverejnený na webovom sídle fakulty www.pf.ukf.sk možnosti štúdia 2017/2018 / doktorandské štúdium.
Dátum aktualizácie: 20. 9. 2016
banner-PrijimacieKonanie-Bighore
banner-PrijimacieKonanie-prihlaskabanner-PrijimacieKonanie-vysledkybanner-PrijimacieKonanie-navratka

Brožúra na stiahnutie

Kontakty

Adresa PF

Pedagogická fakulta
UKF v Nitre
Dražovská cesta 4
949 74 Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

Rýchly kontakt

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.