english
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
Študijné programy akreditované na Filozofickej fakulte

Akreditované bakalárske študijné programy
– forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 3 roky
– akademický titul: bakalár (Bc.)

 • učiteľstvo predmetov – dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov*
  - anglický jazyk a literatúra
  - estetická výchova
  - etická výchova
  - francúzsky jazyk a literatúra
  - história
  - náboženská výchova
  - nemecký jazyk a literatúra
  - ruský jazyk a literatúra
  - slovenský jazyk a literatúra
  - španielsky jazyk a literatúra
  - taliansky jazyk a literatúra
  - výchova k občianstvu
 • anglistika
 • archeológia (len denná forma štúdia)
 • aplikovaná etika – etika profesijných činností
 • aplikovaná etika – etika profesijných činností, pracovisko Trstená (len externá forma štúdia)
 • aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
 • aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce, pracovisko Martin (len externá forma štúdia)
 • editorstvo a vydavateľská prax 
 • editorstvo a vydavateľská prax, pracovisko Trstená (len externá forma štúdia)
 • estetika
 • etika
 • etnológia
 • európske štúdiá
 • filozofia
 • história
 • hudobná a tanečná folkloristika (len externá forma štúdia)
 • kulturológia
 • kulturológia - blízkovýchodné štúdiá
 • kulturológia - riadenie kultúry a turizmu
 • kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, pracovisko Trstená (len externá forma štúdia)
 • kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, pracovisko Lučenec (len externá forma štúdia)
 • marketingová komunikácia a reklama
 • masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka
 • misijná práca 
 • muzeológia
 • nemčina v hospodárskej praxi
 • osvetová práca - animácia voľnočasových aktivít (len externá forma štúdia)
 • politológia
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra v kombinácii
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra v kombinácii 
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: ruský jazyk a kultúra v kombinácii
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra v kombinácii
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
 • slovenský jazyk a literatúra
 • sociológia (len denná forma štúdia)
 • taliansky jazyk a kultúra
 • východoslovanské jazyky a kultúry (len denná forma štúdia)
 • žurnalistika

Akreditované magisterské študijné programy
– forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 2 roky
– akademický titul: magister (Mgr.)

 • učiteľstvo predmetov – dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov*
  - anglický jazyk a literatúra
  - estetická výchova
  - etická výchova
  - francúzsky jazyk a literatúra
  - história
  - náboženská výchova
  - nemecký jazyk a literatúra
  - ruský jazyk a literatúra
  - slovenský jazyk a literatúra
  - španielsky jazyk a literatúra
  - taliansky jazyk a literatúra
  - výchova k občianstvu 
 • anglický jazyk v odbornej komunikácii 
 • aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
 • archeológia (len denná forma štúdia)
 • editorstvo a vydavateľská prax
 • estetika
 • etnológia
 • filozofia
 • história
 • kulturológia
 • kulturológia - riadenie kultúry a turizmu
 • marketingová komunikácia a reklama
 • muzeológia
 • politológia
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra v kombinácii
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra v kombinácii
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: ruský jazyk a kultúra v kombinácii
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra v kombinácii
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (len denná)
 • slovenský jazyk a literatúra
 • sociológia (len denná forma štúdia)
 • taliansky jazyk a kultúra
 • žurnalistika

* Všetky predmety učiteľstva predmetov je možné v dvojpredmetovom štúdiu kombinovať s ľubovoľným predmetom z ponuky ostatných fakúlt UKF.

Akreditované doktorandské študijné programy
– forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 3 r. denná, 5 r. externá
– titul: philosophiae doctor (PhD.)

 • anglistika 
 • archeológia
 • estetika
 • etika
 • etnológia
 • dejiny filozofie
 • slovenské dejiny
 • národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
 • kulturológia
 • marketingová komunikácia a reklama
 • politológia
 • slovenský jazyk a literatúra
 • slavistika - slovanské jazyky – ruský jazyk
 • sociológia
 • translatológia
 • teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr (slovenská literatúra)
Posledná úprava: utorok, 24. september 2013 10:10
 
© 2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (XHMTL 1.0, CSS 3, WCAG 2.0 (Level AA))