L3 banner studium new

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl je procesom sústavného nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktorými si účastník ďalšieho vzdelávania doplňuje, rozširuje a obnovuje kvalifikáciu ako predpoklad na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti.
Absolvovaním kontinuálneho vzdelávania pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec splní požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej pozície, alebo si aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie.
Univerzita poskytuje aktualizačné vzdelávanie, inovačné vzdelávanie, kvalifikačné vzdelávanie.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na webových sídlach fakúlt:
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na vzdelávanie vyplnením prihlášky a jej zaslaním na príslušnú fakultu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color