L3-banner-media

Workshop Programovanie na prvom stupni ZŠ je fantastická príležitosť

Katedra informatiky FPV a občianske združenie eTeacher pozývajú na workshop s názvom Programovanie na prvom stupni ZŠ je fantastická príležitosť, ktorý sa uskutoční 15. januára 2019 od 15.00 h v Klube informatikov.
V ostatných rokoch vidíme mimoriadny nárast záujmu o informatické vzdelávanie – s dôrazom na programovanie – prakticky vo všetkých vyspelých krajinách sveta. Zvyčajne tu už zaviedli, alebo práve zavádzajú, nový povinný predmet informatika od začiatku primárneho vzdelávania. Nové kurikulárne dokumenty definujú pre takúto informatiku ambiciózne vzdelávacie ciele. Napr. v Anglicku sa nám v projekte ScratchMaths podarilo naplniť takéto náročné ciele pre ročníky 5 a 6, čo sú však vývinovo primerané vzdelávacie ciele a primeraná gradácia v tejto oblasti pre žiakov nižších ročníkov zostáva naďalej pomerne nejasné.
Na workshope sa prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. pokúsi vysvetliť, ako chápe pojem a význam programovania vo vzdelávaní, a tiež charakterizovať, čo sú v súčasnosti najväčšie problémy v prospešnej a dlhodobo udržateľnej implementácii informatiky. Bude predstavený prerebiehajúci projekt Informatika s Emilom a vysvetlíme, prečo považujeme príležitosť podporovať programovanie ako systematický a dlhodobý proces od začiatku prvej triedy ZŠ, resp. už od materskej školy, za mimoriadne dôležitú. Ťažiskom seminára bude snaha identifikovať sekvencie malých gradovaných krokov v učení sa, ktoré dovoľujú žiakom budovať si a rozvíjať hlboké porozumenie základov programovania. Obávame sa totiž, že bežná prax (u nás i v zahraničí) robí urýchlené skoky cez dôležité etapy poznávania týchto tzv. základných informatických konštruktov.
Prihlásiť sa môžete na https://bit.ly/2SS7ViC

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo