L3-banner-media

Študentská vedecká konferencia 2020

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica, ktoré sa uskutoční 7. apríla 2020 na FPV UKF v Nitre. Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho, magisterského štúdia a študentov prvého ročníka doktorandského štúdia.
Ak sa chcete zapojiť a prezentovať originálne výsledky vašej práce, stačí splniť niekoľko bodov:
  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce,
  • predložiť vedeckú prácu do 12. marca 2020,
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou.
Všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2020.
V každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom.
Podrobnejšie informácie nájdete na webe konferencie.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo