L3-banner-media

Interdisciplinárne dialógy: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekanky Filozofickej fakulty UKF. 3. marca 2020 o 14.45 h sa v Akropole Filozofickej fakulty (Hodžova 1, Nitra) uskutoční prednáška PhDr. Zuzany Kusej, CSc. (Sociologický ústav SAV v Bratislave) s názvom Unikajúce hodnoty: prípad dôstojnosti pre všetkých.
Anotácia prednášky:
Spoločenské a humanitné vedy venujú hodnotám a ich úlohe v ľudskom živote a v spravovaní spoločností tradične veľkú pozornosť. V pohľadoch na to, ako hodnoty skúmať, objasňovať ich stálosť alebo meniacu sa podporu však dodnes badať značnú diverzitu a rôzne metodologické prístupy prinášajú empirickú podporu nerovnakým vysvetleniam a vytvárajú aj nové ilúzie či „realitu hodnôt“. Debaty vedcov o hodnotách navyše výrazne prehlušuje a viac či menej kontrolovane do nich vstupuje aj mediálny a politický diskurz. Ten u nás v posledných rokoch spája hodnoty s pomerne úzkym okruhom otázok.
Prednáška sa opiera o autorkine skúsenosti so skúmaním hodnôt celou škálou prístupov (od životopisných rozprávaní, cez reprezentatívne dotazníkové zisťovania, po analýzu politických debát a právnych textov). Na príklade hodnoty sociálneho univerzalizmu, t. j. našej schopnosti uznávať nárok iných na dôstojný život, a z perspektívy kultúrnej sociológie (J. Alexander), historických bádaní (H. Joas), teórie modernizácie hodnôt (R. Inglehart) a moci diskurzívnych formácií (M. Foucault) bude najprv diskutovať o dilemách a pasci konfliktných zistení získaných nerovnakými spôsobmi skúmania a následne sa pokúsi objasniť rozporné názory na ústavne uznávaný princíp ochrany dôstojnosti a na rozdeľovanie spoločenských zdrojov. Osobitne sa bude venovať tzv. osvietenskej hypotéze H. Ganzebooma. Tá predpokladá, že ľudia s univerzitným vzdelaním budú vďaka schopnosti uvažovať v dlhodobejšom horizonte vo väčšej miere podporovať spoločenskú zodpovednosť za vytváranie podmienok pre dôstojnosť všetkých obyvateľov.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo