L3-banner-media

Výstava študentských prác Čierťaž

Prijmite pozvanie na výstavu výtvarných prác študentov študijného programu výtvarná edukácia Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorú si v Bunkri Nitrianskej galérie môžete pozrieť od 2. júla do 31. augusta 2021. Vernisáž sa uskutoční 2. júla o 10.00 h.
Slovo čierťaž sa v slovenskom jazyku používalo vo význame „hranica či hraničná čiara“. V starších významoch toponymických názvov znamenalo „vyklčované miesto“ alebo „vyrúbanými pásmi lesa ohraničené miesto“. V kartotéke Slovníka slovenského jazyka možno nájsť doklady s významom „obrys“ (čierťaž vrchov, čierťaže hôr), ale aj s významom „zlo“, ktorý súvisí s ľudovou etymológiou, s priklonením tohto výrazu k slovu „čert“.
ciertaz
V ponímaní koncepcie výstavy sa slovo „čierťaž“ významovo viaže k aktuálnej spoločenskej nálade, ktorá je charakterizovaná ďalšími slovami ako hranica, dištanc, odstup, vymedzenie ale aj ochrana, separácia, karanténa. V niektorých charakteristikách aktuálneho stavu spoločnosti sa hovorí o ťaživej či temnej spoločenskej situácii.
ciertaz2
Reflexia významových rovín uvedených pojmov a ich aktuálna spoločenská podoba je predmetom skúmania výtvarnej tvorby študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre. V konkrétnej podobe študenti spracovali problémy spojené s celospoločenskými témami, ako je konzumná spotreba a jej ekologické či ekonomické dopady, problematika odpadov a ich kumulácie či problém vzťahu násilia a obete.
Samotný výstavný priestor Bunkra je konceptovou i formotvornou súčasťou jednotlivých diel a svojím charakterom podporuje ich významovú a interpretačnú rovinu. Na výstave sú zastúpené plošné, priestorové i nové médiá. Samotná inštalácia je realizáciou diel pre dané miesto (site specific art).
Viac informácií, tlačovú správu a pozvánku nájdete na webe Nitrianskej galérie.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo