L3-banner-media

Kurz digitálneho art marketingu: bezplatné vzdelávanie pre pracovníkov kultúrnych inštitúcií

Dátum: 17. – 27. august 2021
Miesto: CIKT UKF (Drážovská cesta 4, 949 74 Nitra)
Organizátori a lektori
Organizátorom kurzu sú riešitelia (vysokoškolskí pedagógovia a mladí vedeckí pracovníci) vedeckého projektu APVV-18-0257 Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov realizovaného na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (garantka projektu: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre), ktorí sú zároveň lektormi, a to: Mgr. Erika Moravčíková, PhD., z katedry kulturológie a z katedry masmediálnej komunikácie a reklamy PhDr. Oľga Púchovská, PhD., Mgr. Iveta Balážiová, PhD., Mgr. Jozef Peniak, PhD., a Mgr. Veronika Szabóová (PhD. kandidát).
Cieľ kurzu
Cieľom kurzu, pozostávajúceho z 12 workshopov, je nadobudnutie, resp. zvýšenie digitálnych art marketingových kompetencií pracovníkov kultúrnych inštitúcií. Účastníci budú po absolvovaní série odborného vzdelávania schopní komunikovať a propagovať svoje aktivity na sociálnych médiách, budú schopní vytvárať ako textový, tak i vlastný grafický obsah a pomocou osvojených metrík dokážu vyhodnotiť efektivitu svojich aktivít na digitálnych platformách.
Výsledok kurzu
Výsledkom kurzu je CERTIFIKÁT, ktorým si účastník môže rozšíriť svoj životopis. Podmienkou pre získanie certifikátu je absolvovanie 20 hodín workshopov (t. j. 10 WS) + 20 hodín domácej prípravy na workshopy, čo bude zahŕňať vopred zadanú úlohu lektorom, zozbieranie materiálov, príkladov dobrej praxe a pod.
Kapacita
Kapacita na jednotlivé workshopy je obmedzená. V prípade vyššieho záujmu ako je stanovená kapacita daného workshopu, sa bude prihliadať na čas registrácie, t. j. budú uprednostnení prví prihlásení. Druhým kritériom uprednostnenia bude záujem o získanie certifikátu, t. j. dotyčný sa prihlási na min. 10 workshopov (20 hodín).
Cena
Kurz digitálneho art marketingu je bezplatný.
Registrácia
Na jednotlivé workshopy kurzu sa záujemca prihlasuje prostredníctvom registračného formulára. Uzávierka registrácie bude 31. júla 2021 (sobota).
Line up workshopov Inkubátor 2021
Kontakt na organizačný tím:
e-mail:
FB: https://www.facebook.com/kmkar.ukf.sk

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo