L3-banner-media

1. ročník súťaže „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“, prostredníctvom ktorej sa snaží zvýšiť povedomie o technickej normalizácií na Slovensku.
Poslaním súťaže je umožniť autorom získavať a šíriť nové poznatky v oblasti technickej  normalizácie na Slovensku, a tým podporiť ich ďalšie profesijné smerovanie.
Cieľom súťaže je oceniť najlepších autorov bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce obhájené v akademickom roku 2014/2015 a 2015/2016, a tým upozorniť na prácu absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť technickej normalizácie,  podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.
 
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
Súťaží sa v dvoch kategóriách:
  • najlepšia bakalárska/diplomová práca (autorstvo – absolvent 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia)
  • najlepšia dizertačná práca (autorstvo – absolvent doktorandského štúdia)
Konečný termín pre doručenie prihlášky do súťaže v oboch kategóriách je stanovený do 31. 08. 2016.

S pozdravom
Jana Čavojová
*************************
Ing. Jana Čavojová
odbor technickej normalizácie
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, P.O.Box 76
810 05 Bratislava
tel: 02/57 485 424
e-mail:
www.unms.sk

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo